Produkty

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna Castorama to uwzględnianie w procesie decyzyjnym kwestii społecznych i środowiskowych oraz rozliczanie się z wpływu podejmowanych decyzji i działań na te obszary. Nasze działania są przejrzyste oraz etyczne i przyczyniają się do rozwoju zrównoważonego.

Tworzymy Jeden Zespół, mamy Jeden Plan i budujemy
dom zrównoważony dla Jednej Planety.

net positive
strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kingfisher

NET POSITIVE – Wyraz ambicji grupy kingfisher w zakresie rozwoju zrównoważonego.

Strategia Net Positive kładzie nacisk na rozwiązania, które wspomagają procesy korzystnego oddziaływania na otoczenie, rozwijają i umacniają umiejętności ochrony środowiska naturalnego i poprawiają jakość życia. Wychodzi ona tym samym poza schemat, w którym organizacje starają się jedynie zminimalizować swoje niekorzystne oddziaływanie na środowisko i społeczności lokalne

Strategia Net Positive opiera się na czterech filarach: Drewno, Energia, Innowacje, Społeczności lokalne. Wybór został podyktowany wielkością wpływu wywieranego przez Kingfisher na poszczególne obszary, a w konsekwencji – możliwościami wniesienia pozytywnego wkładu.

net positive oznacza:

 • transformację biznesu i osiągnięcie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne w celu przywrócenia równowagi,
 • innowacyjne produkty i usługi umożliwiające klientom posiadanie bardziej zrównoważonych domów,
 • pozytywny wkład w życie społeczności lokalnych.

cele strategii net positive:

 • pozytywnie wpływać na ludzi i społeczności,
 • mieć regeneracyjny wpływ na środowisko,
 • zredukować ślad węglowy,
 • nie generować śmieci,
 • tworzyć dobrobyt.

Stając się Net Positive, Kingfisher chce tworzyć pozytywne zmiany i rozwijać działalność tak, aby akcjonariusze, klienci, pracownicy, dostawcy i społeczności lokalne mogli dobrze prosperować.

Net Positive jest podrożą, w której wywieramy pozytywny wpływ na środowisko naturalne i społeczności lokalne. Bierzemy odpowiedzialność za decyzje i ich wpływ na społeczeństwo i środowisko. Wspólnie z zespołami otwieramy siebie na wartości zrównoważonego rozwoju, a następnie przekazujemy tę wrażliwość klientom i partnerom.

Jako lider Kingfisher wyznacza sobie ambitne cele i je realizuje, przyczyniając się aktywnie do poprawy jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Net Positive czyni biznes silniejszym i daje „licencję na działanie” w długim okresie.

strategia odpowiedzialności społecznej
castorama polska
Odpowiedź na wyzwania stawiane przez Net Positive

Strategia odpowiedzialności społecznej Castorama Polska bazuje na 4 filarach i silnych fundamentach.

fundamenty

Fundamenty strategii tworzą Pracownicy, Dostawcy i Środowisko naturalne.

 • Pracownicy są partnerami współodpowiedzialnymi za działania firmy. W konsekwencji czego wszyscy w Castorama, bez względu na stanowisko czy staż są WSPÓŁPRACOWNIKAMI i angażują się w realizację celów Spółki, pomagając klientom poprawiać ich warunki mieszkaniowe.
 • Dostawcy są traktowani po partnersku na zasadach wygrany-wygrany. Castorama we współpracy z dostawcami kieruje się obiektywnymi kryteriami wyboru i oceny, a podejmowane działania są transparentne i etyczne.
 • Środowisko naturalne należy do wszystkich. Castorama chce z niego korzystać odpowiedzialnie, a docelowo przyczynić się go przywrócenia równowagi.

filary

Flary strategii stanowią:

 • Drewno – celem jest osiągnięcie dodatniego bilansu zalesiania, czyli sadzenia więcej lasów niż Castorama zużywa drewna.
 • Energia – Castorama ogranicza swój ślad węglowy i dąży do tego, by wszystkie domy miały neutralny ślad węglowy lub dodatni bilans energetyczny.
 • Innowacje – dzięki nim tworzenie produktów i korzystanie z nich nie generuje odpadów i czyni domy bardziej zrównoważonymi.
 • Społeczności lokalne – Castorama wspiera projekty, które pomagają budować lokalne społeczności lub przekazują ludziom konkretne umiejętności.

Drewno

Rosnące zapotrzebowanie na produkty branży drzewnej jest jednym z czynników kurczenia się powierzchni lasów. Pomiędzy rokiem 2000 a 2010, powierzchnia lasów malała nawet o 5,2 mln hektara rocznie. Oznacza to, że w ciągu dekady zniknęło 1,24% całkowitej powierzchni lasów na świecie. Utrzymywanie się tego trendu oznacza poważny uszczerbek dla środowiska naturalnego, związany z zanikaniem bioróżnorodności, eskalacją niekorzystnych zjawisk pogodowych i postępującymi zmianami klimatu. Brak zachowania równowagi w gospodarce leśnej, przynosi również negatywne skutki społeczne i ekonomiczne.

Energia

Ambicją Grupy Kingfisher jest być liderem rozwoju zrównoważonego dzięki strategii opartej na czterech filarach: Drewnie, Energii, Innowacjach i współpracy ze Społecznościami lokalnymi. Castorama ma świadomość głębokiego oddziaływania swoich nieruchomości na środowisko naturalne. Dlatego budynki Castorama odgrywają kluczową rolę w dostarczeniu celów strategii odpowiedzialności społecznej. Praca nad poprawą efektywności energetycznej jest wkładem Castorama Polska w ograniczenie konsumpcji energii i redukcję śladu węglowego.

Innowacje

Współczesny świat mierzy się z dwoma trendami. Z jednej strony wyczerpują się zasoby naturalne, z drugiej gromadzone są coraz większe pokłady odpadów. Rzeczywistość ta kreuje zagrożenia, ale również ogromne szanse. Grupa Kingfisher dostrzega te możliwości i promuje idee, które pozwalają na ograniczenie konsumpcji zasobów naturalnych, przy jednoczesnym czerpaniu z bogactw zgromadzonych w pozostałościach pokonsumenckich dzięki nadawaniu im drugiego życia. Wpisując się w ten trend, Castorama oferuje towary i rozwiązania, które czynią domy bardziej zrównoważonymi, dodatkowo obniżając koszty ich funkcjonowania.

Społeczności lokalne

Castorama stara się być dobrym sąsiadem i partnerem dla społeczności lokalnych, angażując się w działalność charytatywną i wolontariat. Współpracownicy Castorama dzielą się pasją do majsterkowania, realizując projekty edukacyjne w tej dziedzinie dla dzieci i dorosłych. Castorama wspiera potrzebujących i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu poprzez projekty wpisujące się w misję lepsze domy, lepsze życie.

Raport odpowiedzialności społecznej

Zasady społecznej odpowiedzialności zawsze pełniły ważną rolę w działalności Castorama Polska. Organizacja po raz pierwszy postanowiła, publikując ten dokument, podzielić się z interesariuszami swoimi osiągnięciami i planami. Castorama Polska traktuje ten Raport jako podsumowanie dotychczasowych działań, ale także i jako zobowiązanie do tego, by w kolejnych latach jeszcze lepiej i skuteczniej wypełniać założone cele społeczne i środowiskowe.

Pierwszy Raport odpowiedzialności społecznej Castorama Polska zawiera dane za dwa lata finansowe, zgodnie z okresem raportowania przyjętym przez Spółkę, liczone kolejno: rok finansowy 2013/14 – od 1 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku oraz rok finansowy 2014/15 – od 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku.

Dane obejmują działalność wszystkich sklepów, magazynów i centrali Spółki w Polsce. Publikacja powstała na podstawie wewnętrznej metodyki i wewnętrznych wskaźników w obszarze mierzenia wpływu na otoczenie spółek Grupy Kingfisher oraz wytycznych Global Reporting Initiative (GRI), w wersji G4 na poziomie core.

W opracowaniu niniejszego Raportu uczestniczyli współpracownicy Castorama Polska i wybrani interesariusze zewnętrzni Spółki.

przeczytaj raport