Produkty

Regulamin warsztatów

I
Postanowienia ogólne

1. Program Majsterkowo to warsztaty edukacyjne, zwane dalej „Warsztatami” skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12 roku życia (uczniów szkół podstawowych), a także do dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych, zwanych dalej „Uczestnikami”. Program nie obejmuje dzieci przedszkolnych oraz dzieci uczęszczających do klas zerowych, nawet jeśli spełniają kryteria wiekowe.
2. Organem prowadzącym warsztaty jest Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 78.
3. Warsztaty prowadzone są w wybranych sklepach Castorama a terminy warsztatów ustalane są każdorazowo przez każdy sklep.
4. Ideą warsztatów jest rozwijanie u dzieci i młodzieży zdolności manualnych, pobudzanie wyobraźni a także zwiększenie ich świadomości ekologicznej oraz rozwijanie zainteresowań w kierunku majsterkowania.
5. Warsztaty Majsterkowo odbywają się podczas trwania roku szkolnego od września do czerwca oraz w wakacje decyzją danego sklepu.
6. W ramach warsztatów prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.
7. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Castorama.
8. Maksymalna liczba uczestników to 25 osób. Na każdą 10-cio osobową grupę uczniów powinien przypadać 1 opiekun.
9. Castorama nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za dzieci odpowiedzialni są opiekunowie.
10. Castorama ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne.
11. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
12. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.


II
Zasady zgłoszeń i uczestnictwa

1. Szkoły mogą zapisywać się na warsztaty bezpośrednio kontaktując się ze sklepem. Lista telefonów do każdego sklepu podana jest na stronie internetowej www.castorama.pl/majsterkowo.
2. Opiekun grupy jest zobowiązany do podania numeru szkoły, klasy, liczby uczniów, liczbę opiekunów oraz swoje dane personalne, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
3. Uczestnictwo w warsztatach należy potwierdzić 2 dni przed zajęciami.
4. Terminy warsztatów dla poszczególnych sklepów są różne. Aby umówić się na konkretny termin warsztatów należy bezpośrednio kontaktować się ze sklepem Castorama.
5. W przypadku braku wolnych terminów, sklep decyduje czy zostaną zorganizowane dodatkowe warsztaty.
6. Lista dostępnych tematów warsztatów Majsterkowo realizowanych w sklepach jest dostępna na stronie internetowej.


III
Organizacja warsztatów

1. Warsztaty nie trwają dłużej niż dwie godziny.
2. Dojazd do sklepu Castorama leży po stronie szkoły lub innego ośrodka, który organizuje wycieczkę dla grupy.
3. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy muszą zachować ostrożność i wykonywać polecenia prowadzących.
4. Wszystkie materiały dydaktyczne, materiały, narzędzia i fartuszki ochronne zapewniają organizatorzy warsztatów.
5. Warsztaty przeprowadzane są na powierzchni sklepowej w specjalnie ogrodzonym i zabezpieczonym miejscu, w szczególnych przypadkach przeprowadzane są w Sali konferencyjnej. W miesiącach na to pozwalających ze względu na warunki atmosferyczne warsztaty mogą być przeprowadzone na zewnątrz.
6. Jeżeli jest takie życzenie szkoły prowadzący mogą oprowadzić klasę po sklepie Castorama pokazując poszczególne działy.
7. Każdy uczestnik warsztatów na zakończenie dostaje dyplom uczestnika, drobny upominek oraz zabiera swoje prace do domu.


IV
Postanowienia końcowe

1. O wszelkich zmianach terminów lub godzin warsztatów opiekun będzie informowany drogą telefoniczną.
2. Castorama zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdej zmianie poinformuje uczestników umieszczając Regulamin na stronie internetowej.