Produkty

Regulamin Usługi Odbioru Produktów przez Castorama

§ 1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów o odpłatne świadczenie Usługi Odbioru od Klienta produktów zakupionych w Sklepie Internetowym Castorama:

 1. które są zwracane do Sklepów Castorama w ramach wykonania ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów w umowach zawartych na odległość przez (i) Konsumenta, (ii) a w przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. - przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 2. jak również Produktów, których zwroty Castorama może dopuścić na podstawie dobrowolnych (nie wynikających z obowiązującego prawa) zobowiązań przyjętych przez Castorama i komunikowanych na stronie www.castorama.pl/castorama/nasze-zobowiazania .Niniejszy Regulamin, po jego zaakceptowaniu przez Klienta, stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi Odbioru zamówionej przez Klienta.

 1. Podmiotem świadczącym usługę odbioru na podstawie niniejszego Regulaminu jest CASTORAMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785, legitymująca się numerem NIP: 526-10-09-959 i numerem REGON: 010817199, numer BDO: 00009159, o kapitale zakładowym w wysokości 54.808.000,00 złotych.§ 2

Definicje

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

Castorama – spółka Castorama Polska Sp. z o.o.;

Sklep Internetowy – prowadzony przez Castorama sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.castorama.pl;

Strona Internetowa – oznacza stronę www.castorama.pl, na której działa Sklep Internetowy;

Sklep Castorama – oznacza detaliczne punkty sprzedaży prowadzone przez Castorama, działające pod marką „Castorama”, w których możliwe jest zamówienie i odbiór Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym. Lista Sklepów Castorama dostępna jest pod adresem: www.castorama.pl/sklepy ;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonała zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonał z Castorama za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Miejsce Odbioru – adres, który został wskazany przez Klienta, jako miejsce z którego Castorama powinna zorganizować odbiór Produktów, w ramach wykonania Usługi Odbioru;

Produkt – rzecz ruchoma zakupiona uprzednio za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy Regulamin Usługi Odbioru Produktów przez Castorama;

Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

Usługa Odbioru – świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu odpłatna usługa polegająca na zorganizowaniu przez Castorama odbioru od Klienta Produktów, które Konsument i Przedsiębiorca CEIDG zobowiązani są zwrócić do danego Sklepu Castorama (w związku z wykonaniem przez nich prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta) lub w ramach zwrotu dokonywanego na podstawie zobowiązań przyjętych przez Castorama i komunikowanych na stronie www.castorama.pl/castorama/nasze-zobowiazania oraz zapewnieniu ich transportu do Sklepu Castorama;

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827);

Przedsiębiorca CEIDG – osoba fizyczna, zawierająca od dnia 1 stycznia 2021 r., umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 3

Usługa Odbioru

 1. Z Usługi Odbioru Produktów oferowanej przez Castorama na podstawie niniejszego Regulaminu korzystać mogą Klienci, którzy:

 1. zakupili Produkty (które mają podlegać odbiorowi) w Sklepie Internetowym korzystając z konta w serwisie castorama.pl (lub zakładając konto równocześnie z zakupem Produktów);

 2. w wynikającym z Ustawy terminie wykonali prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży tych Produktów zgodnie z § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego lub korzystają z uprawnienia do zwrotu Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym na warunkach określonych w dodatkowych zobowiązaniach przyjętych przez Castorama i komunikowanych na stronie www.castorama.pl/castorama/nasze-zobowiazania i tym samym są zobowiązani do dokonania jego zwrotu poprzez dostarczenie do Sklepu Castorama.

 1. Zaoferowanie Konsumentowi i Przedsiębiorcy CEIDG odpłatnej Usługi Odbioru objętej Regulaminem w żaden sposób nie wyłącza, ani nie ogranicza możliwości dokonania przez Konsumenta i Przedsiębiorcę CEIDG zwrotu produktów do Sklepu Castorama w przypadku odstąpienia od umowy w inny sposób, zgodnie z § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego.

 2. Świadczenie Usługi Odbioru możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Miejsce Odbioru (adres, z którego Produkty mają być odebrane przez Castorama w ramach wykonania Usługi Odbioru) wskazany przez Klienta znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Niektóre Produkty zakupione w Sklepie Internetowym mogą być, z uwagi na ich cechy lub kwalifikację jako produktów niebezpiecznych, wyłączone spod zakresu świadczenia Usługi Odbioru. Możliwość zamówienia Usługi Odbioru zgodnie z § 4 ust. 2 poniżej w przypadku takich produktów będzie wyłączona (w przypadku zwrotu takich Produktów nie będzie wyświetlana opcja umożliwiająca zamówienie Usługi Odbioru).

§ 4

Zamówienie usługi. Informacje o cenie usługi

 1. Cena Usługi uzależniona jest od wagi i wymiarów Produktów podlegających zwrotowia także odległości pomiędzy Miejscem Odbioru a Sklepem Castorama, w którym zakupiono Produkt i do którego Produkt powinien być zwrócony (zgodnie z § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego lub zobowiązaniami komunikowanymi na stronie www.castorama.pl/castorama/nasze-zobowiazania ). Ceny usługi mogą się różnić w zależności od wskazanego przez Klienta Miejsca Odbioru i Sklepu Castorama, w którym zamówiono Produkt.

 2. Klient może uzyskać informację na temat ceny i dokonać zamówienia Usługi Odbioru korzystając z interaktywnego formularza dostępnego poprzez konto Klienta. Uzyskanie informacji o cenie oraz zamówienie Usługi Odbioru jest możliwe po wyborze opcji „Zwróć” w zakładce danego zamówienia i zaznaczeniu Produktów podlegających zwrotowi oraz zaznaczeniu opcji wskazującej na zainteresowanie skorzystaniem z Usługi Odbioru. Po wypełnieniu przez Klienta formularza (zawierającego wskazanie Miejsca Odbioru oraz innych danych koniecznych dla zamówienia i późniejszego wykonania usług), zostanie wskazana Klientowi cena Usługi Odbioru dla zaznaczonych Produktów.

 3. Warunkiem zawarcia Umowy jest również złożenie przez Klienta oświadczenia, że zapoznał się on z niniejszym Regulaminem świadczenia Usługi Odbioru i akceptuje jego postanowienia oraz potwierdzenie udzielenia informacji o okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.

 4. Klient dokonuje zamówienia usługi poprzez przycisk „Zamawiam usługę z obowiązkiem zapłaty”.

 5. Termin dokonania odbioru Produktów w ramach wykonania Usługi Odbioru powinien być uzgodniony przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę CEIDG i Castorama na Dzień Roboczy przypadający nie później niż 9 dni od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów podlegających zwrotowi, których dotyczy Usługa Odbioru (jeśli zwrot następuje w ramach wykonania ustawowego prawa do odstąpienia od umowy wynikającego z Ustawy). Po wyświetleniu formularza zamówienia zostaną wskazane Klientowi dni, na które może zostać zamówiona realizacja Usługi Odbioru.

 6. Termin wykonania Usługi Odbioru zostanie wyznaczony poprzez określenie daty dokonania odbioru Produktów, spośród dostępnych dat, które zostaną wskazane w procesie zamówienia. W celu uzgodnienia dokładnego terminu (godziny) wykonania Usługi Odbioru Castorama skontaktuje się telefonicznie z Klientem na numer telefonu komórkowego podany w formularzu zamówienia Usługi Odbioru.

 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma (na adres poczty elektronicznej wskazany podczas zakładania konta w serwisie castorama.pl) wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia. Wiadomość ta będzie zawierała potwierdzenie wszystkich istotnych warunków złożonego zamówienia, w szczególności, łączną cenę za wykonanie Usługi Odbioru, sposób i termin wykonania umowy (termin odbioru), sposób i termin zapłaty. Wraz z potwierdzeniem zamówienia Klient otrzyma również treść niniejszego Regulaminu. 

 8. Castorama jest uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:

 1. Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie na Usługę Odbioru, które nie zostało następnie przez Klienta zrealizowane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Castorama o odstąpieniu od umowy;

 2. okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.

§ 5

Płatności

 1. Zapłata uzgodnionej w przyjętym zamówieniu ceny za Usługę Odbioru powinna nastąpić w terminie jednego dnia od złożenia zamówienia na Usługę Odbioru zgodnie z § 4 Regulaminu.

 2. Zapłata może nastąpić w formie przelewu za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24”.

 3. Klient po złożeniu zamówienia (zgodnie z § 4 powyżej) zostanie przekierowany na stronę wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę systemu płatności „Przelewy24”, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie „Przelewy24” procedurą. Brak realizacji zapłaty w terminie 1 dnia od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta. Dokonanie zapłaty we wskazanym terminie jest warunkiem przyjęcia zamówienia Usługi Odbioru do realizacji.

§ 6

Wykonanie Usługi Odbioru

 1. Klient lub osoba pisemnie upoważniona przez Klienta powinna być obecna w Miejscu Odbioru oraz dysponować kompletem Produktów podlegających odbiorowi w ramach uzgodnionej Usługi Odbioru.

 2. Kierowca środka transportu, za pomocą którego wykonywana będzie Usługa Odbioru skontaktuje się telefonicznie z Klientem w dniu odbioru w celu potwierdzenia terminu odbioru.

 3. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie Produktów do najbliższego dla Miejsca Odbioru stanowiska, w którym możliwe jest zatrzymanie i załadunek Produktów na pojazd.

 4. Produkty powinny być dostarczone w stanie kompletnym i umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Klient jest obowiązany oddać Castorama lub przewoźnikowi działającemu na zlecenie Castorama w opakowaniu określonym w przepisach o normalizacji, a w razie braku przepisów w tym zakresie - w sposób określony przez ministra właściwego do spraw transportu.

 5. Jeśli Produkty były składane przez Klienta po ich dostarczeniu przez Castorama lub odbiorze od Castorama, Klient powinien przygotować takie Produkty do ich transportu poprzez rozłożenie na części, w jakich były one Klientowi wydane. Poszczególne Produkty powinny być przygotowane do wysyłki poprzez zapakowanie w taką ilość opakowań i opakowanie/opakowania o wymiarach nie większych, niż te w których Produkt został wydany Klientowi.

 6. Castorama lub przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanych niedostatecznie albo niemających wymaganego opakowania. Castorama lub przewoźnik może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w pkt. 4 powyżej lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.

 7. Odmowa odbioru Produktów zgodnie z powyższymi postanowieniami nie wyłącza uprawnienia Konsumenta i Przedsiębiorcy CEIDG do dokonania zwrotu Produktów do Sklepu Castorama we własnym zakresie, na zasadach określonych w § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego lub w zobowiązaniach Castorama komunikowanych na stronie www.castorama.pl/castorama/nasze-zobowiazania.

 8. Castorama lub przewoźnik dokonując odbioru wyda Klientowi dokument potwierdzający dokonanie odbioru Produktów. Castorama lub przewoźnik uzależni przyjęcie Produktów od podpisania przez Klienta listu przewozowego.

 9. Odbiór Produktów od Konsumenta i Przedsiębiorcy CEIDG przez Castorama lub przewoźnika działającego na zlecenie Castorama traktowany będzie jako dokonanie ich zwrotu przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę CEIDG. Po dostarczeniu Produktów do Sklepu Castorama zostanie dokonana przez Castorama inspekcja Produktów pod kątem ich kompletności oraz jakości.

§ 7

Prawo do odstąpienia

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o wykonanie usługi odbioru.

 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 1. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Castorama, przed upływem wskazanego powyżej w ust. 1 terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi, skorzystać z interaktywnego formularza odstąpienia od umowy dostępnego poprzez konto Klienta lub poprzez link do zamówienia przesłany w drodze korespondencji e-mail. Konsument może też skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się tutaj oraz przesłanego Konsumentowi wraz z potwierdzeniem zamówienia. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sklepu Castorama (adresy sklepów Castorama wskazane są na stronie: www.castorama.pl/sklepy), w którym Konsument złożył zamówienie.

 2. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi.

 3. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową o świadczenie Usługi Odbioru, od której Konsument skutecznie odstąpił zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu, stosuje się również do Przedsiębiorcy CEIDG.

§ 8

Procedura reklamacyjna

 1. Castorama jest zobowiązana do wykonania Usługi Odbioru zgodnie z treścią uzgodnionych warunków jej wykonania i ponosi odpowiedzialność za jej wykonanie (w tym odpowiedzialność za działania przewoźnika, którym posługuje się przy wykonaniu umowy o świadczenie Usługi Odbioru).

 2. Reklamacje związane z wykonaniem Usługi Odbioru należy kierować do tego Sklepu Castorama, w którym Usługa została zamówiona. Adresy zostały wskazane na stronie internetowej Castorama w zakładce: SKLEPY - http://www.castorama.pl/sklepy/. Reklamacje można składać osobiście w Sklepie Castorama, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie http://www.castorama.pl/kontakt/.

 3. W reklamacji Klient powinien wskazać: (i) opis stwierdzonej nieprawidłowości, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Castorama zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentówwww.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres poczty elektronicznej Castorama dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: odr@castorama.pl). Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Castorama zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 9

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, stanowiących osoby fizyczne korzystające z Usługi Odbioru, jest Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785 (dalej jako „Administrator”).

 2. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego u Administratora, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: IOD@castorama.pl.

 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane, przede wszystkim, w celu realizacji przez Administratora Usługi Odbioru na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Administratora w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 4. W przypadku udzielenia przez Klienta stosownej zgody, dane osobowe niezbędne dla dokonania płatności w związku z zamówioną Usługą Odbioru za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24” zostaną udostępnione przez Administratora podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności, tj. PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15. W przypadku wystawiania faktury korygującej do faktury sprzedaży, operatorowi pocztowemu (Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) zostaną udostępnione dane niezbędne do dostarczenia przesyłki zawierającej fakturę korygującą.

 5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania umowy obejmującej Usługę Odbioru oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

 6. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zamówienia i zrealizowania Usługi Odbioru.

 8. Castorama jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Castorama środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

 9. Castorama w pisemnych umowach powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta podmiotom, których szczegółowa lista dostępna jest do wglądu w każdym sklepie Castorama.

§ 10

Wejście w życie. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 2. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia świadczenia Usług Odbioru złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.