Projekt koncepcyjny i projekt techniczny instalacji elektrycznej – co powinny zawierać?

To, jak będzie wyglądała instalacje elektryczna naszego domu czy mieszkania, zależy w większości od nas. To nasze wymagania i potrzeby decydują o stopniu rozbudowania instalacji i zastosowaniu konkretnych rozwiązań. Wykonanie odpowiedniego projektu jest więc konieczne, ale nie tylko po to, by odzwierciedlał on nasze wyobrażenia, ale by móc uzyskać pozwolenie na budowę.

Projekt koncepcyjny i projekt techniczny instalacji

W celu uzyskania pozwolenia na budowę niezbędne jest złożenie we właściwym urzędzie projektu architektoniczno-budowlanego, którego nieodłącznym elementem jest projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej. W kolejnym etapie powstaje natomiast projekt techniczny instalacji, który potrzebny jest przede wszystkim wykonawcy odpowiedzialnemu za poprowadzenie instalacji. Czym różną się oba projekty i co powinny uwzględniać?

Projekt koncepcyjny

Wynikiem sporządzenia planu koncepcyjnego instalacji elektrycznej jest uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do zakładu energetycznego. Musi więc zawierać wszelkie potrzebne do ich otrzymania dane. To także moment na ustalenie z inwestorem wszelkich szczegółów instalacji.

Oto czego nie może zabraknąć w projekcie koncepcyjnym:

 • przedstawienia lokalizacji budynku,

 • ogólnej charakterystyki energetycznej,

 • charakterystyki i kategorii odbiorników energii,

 • wymaganej pewności zasilania,

 • przewidywanego poboru mocy i zużycia energii,

 • ustaleń związanych z zasilaniem budynku i powiązaniem z siecią,

 • ustaleń poczynionych pomiędzy inwestorem a poszczególnymi branżami (technologiczną, architektoniczno-budowlaną i instalacyjną), obejmujących instalację wodną, gazową, wentylacyjną itp.,

 • niezbędnych rysunków (np. schematu rozdziału energii elektrycznej).

Projekt koncepcyjny i projekt techniczny instalacji

Projekt techniczny

Składa się on z następujących elementów:

 • opisu technicznego, który uzasadnia zastosowane rozwiązania i szczegółowo wyjaśnia mniej czytelne elementy projektu, szczególnie rysunki,

 • obliczeń uwzględniających zestawienia natężeń oświetlenia, mocy szczytowych, przekrojów przewodów, zabezpieczeń przewodów i odbiorników, środków ochrony przeciwporażeniowej itp.,

 • rysunków technicznych, które powinny obejmować schematy połączeń z podaniem typu przewodów i ich przekroju, plany instalacji na planie zagospodarowania terenu oraz przedstawiających poszczególne kondygnacje obiektu wraz z rysunkami roboczymi uwzględniającymi metody montażu i rozwiązania zastosowane w przypadku elementów nietypowych.

 • przedmiaru robót i zestawienia niezbędnych materiałów – stanową one podstawę do sporządzenia kosztorysu przetargowego, uwzględniają również dane techniczne, a także ilość i rodzaj wszelkich materiałów i sprzętów, które zostaną wykorzystane do zrealizowania inwestycji, w tym także nakłady na robociznę.