Zwrot zużytego sprzętu

Zwrot zużytego sprzętu

Informacja o możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Castorama Polska Sp. z o.o., działając jako Dystrybutor, stosownie do treści art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893, dalej jako: „Ustawa”) informuje Klientów, że w naszych sklepach istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu w punktach zbierania, wyznaczonych w każdym z naszych sklepów na terenie całego kraju. Informujemy, że powyższa możliwość istnieje również w podczas dostarczenia Klientowi przez Castorama sprzętu przeznaczonego dla gospodarstwa domowego. Możliwość zwrotu sprzętu przez Klienta do Castorama następuje na zasadach opisanych poniżej:

1. Castorama zobowiązana jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Przykładowo w przypadku zakupu przez klienta sprzętu, możliwe będzie nieodpłatne pozostawienie zużytego sprzętu tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach co sprzęt kupowany, w wyznaczonym punkcie zbierania w sklepie Castorama.

2. Castorama, dostarczając klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. W przypadku chęci zwrotu produktu tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach, co sprzęt kupowany prosimy o kontakt z infolinią Castorama 690 680 690.

3. W przypadku realizacji zwrotu zużytego sprzętu w przypadkach 1-2 powyżej zwracamy uwagę, że sprzęt kupowany i zwracany powinien być tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach co sprzęt kupowany, co oznacza, że w przypadku zakupu kosiarki nie będzie możliwe dokonanie zwrotu innego rodzaju sprzętu (np. kuchenki mikrofalowej etc.).

4. Castorama prowadząc jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązana do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

5. Castorama może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

6. Lista punktów zbierających zużyty sprzęt jest dostępna na stronie internetowej danej gminy.

Wyjaśnienie oznakowania

śmietnik

Produktu nie wolno wyrzucić razem z niesortowanymi  odpadami komunalnymi. Ten  produkt musi trafić do oddzielnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE, gdzie zostanie poddany procesom odzysku i recyklingu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje nieobojętne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyclingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.