Jeśli jesteś zarejestrowaną organizacją charytatywną, pożytku publicznego, lub innym podmiotem prowadzącym taką działalność i chcesz ubiegać się o nasze wsparcie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem składania wniosków.

Fundacja Castorama będzie wspierać organizacje pozarządowe i projekty społeczne za pomocą darowizn finansowych, darowizn rzeczowych i wolontariatu, aby umożliwić poprawę warunków mieszkaniowych osobom będącym w potrzebie wskutek trudności finansowych, choroby, niepełnosprawności lub innej ciężkiej sytuacji.

Wspieramy nowe i istniejące inicjatywy, które koncentrują się na zapewnieniu dobrych domów i poprawie przestrzeni społecznej, tym najbardziej potrzebującym pomocy.

1/4 Dane organizacji

Wnioskowane wsparcie musi być zgodne z celami statutowymi Fundacji Castorama.

*Pola obowiązkowe

2/4 O organizacji

Czy projekt dotyczy pomocy osobie indywidualnej lub rodzinie?*
Czy organizacja ma doświadczenie w realizacji projektów związanych z działalnością na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych?*
Czy organizacja posiada zasoby ludzkie (wolontariuszy, podwykonawców), żeby należycie wykorzystać przyznane wsparcie?*
Czy organizacja współpracuje z innymi podmiotami w realizacji wnioskowanego projektu?*
Jeśli tak, jakie to podmioty?
Czy organizacja jest w stanie przedstawić dowód na należyte wykorzystanie wsparcia przyznanego przez Fundację Castorama (rozliczenie finansowe, dokumentacja fotograficzna, itp.)?*

*Pola obowiązkowe

3/4 Opis projektu

Prosimy o kilkuzdaniowe opisanie projektu, którego dotyczy wniosek:*
Kto jest beneficjentem/ami projektu (rodzina, dzieci z domu dziecka, osoby bezdomne, placówki oświatowo-wychowawcze itp.)?*
Jakie korzyści przyniesie realizacja projektu?*
Czy organizacja jest w stanie podać przybliżony koszt realizacji projektu, którego dotyczy wniosek?*
W jaki sposób zamierzają Państwo pozyskać brakującą kwotę do zakończenia całego przedsięwzięcia?
Prosimy o dołączenie dokumentacji dotyczącej wnioskowanego projektu:
  • *Min. 5 zdjęć
  • *Krótkie nagranie wideo
  • *Łącznie wielkość materiałów nie może być większa niż 199 MB
Prosimy o dołączenie kosztorysu wnioskowanego projektu:* Przykładowy szablon kosztorysu
  • *Dozwolone rozszerzenia: xlsx
Czy projekt wpłynie w pozytywny sposób na środowisko naturalne (użyte materiały, bioróżnorodność itp.)?
Miejsce na dodatkowe informacje:

*Pola obowiązkowe

4/4 Finalizacja

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zaakceptowane, zostaną powiadomieni w drodze korespondencji elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: fundacja@castorama.pl Deklaracja

*Pola obowiązkowe