Czy i kiedy mamy obowiązek powieszenia tabliczki informacyjnej?

Zasada ograniczonego zaufania obowiązuje nie tylko na drodze. Czasem musimy założyć, że osoba postronna nie posiada takiej samej wiedzy jak my, a akurat nie jesteśmy w pobliżu, by wymienić się informacjami. Na szczęście jest możliwość przekazania ich za pomocą powszechnie rozpoznawanych znaków.

Dla kogo

Obowiązek informacyjny w małym stopniu dotyczy osób fizycznych, w większości jest skierowany do przedsiębiorców, podmiotów administracyjnych oraz organów władzy. Ci pierwsi obowiązani są przede wszystkim do zapewnienia ostrzeżeń i sygnałów w miejscu pracy, wszędzie tam, gdzie może grozić niebezpieczeństwo, Tabliczka informacyjnaktórego nie można wyeliminować za pomocą środków ochrony zbiorowej. Jeżeli zakład lub miejsce pracy posiada metody transportu, muszą one być ujęte w znakach odpowiednich dla komunikacji drogowej, kolejowej, powietrznej lub wodnej. Za przekazywanie tych informacji na publicznych traktach odpowiadają organy jednostek samorządu terytorialnego. To one też dbają o negatywną selekcję informacji – wydawanie zezwoleń na reklamy i ogłoszenia przez prywatne podmioty. Wszystko to dotyczy nas, tylko jeśli prowadzimy działalność gospodarczą.

Są jednak sytuacje, w których także pojedynczy obywatel powinien przekazać postronnym stan faktyczny lub potencjalny za pomocą prostych znaków. Dotyczy to w szczególności zagrożeń, które grożą wskutek normalnego korzystania z terenu wokół posesji.

Ostrzeżenia przed psem

Taka sytuacja zachodzi w przypadku, gdy na naszym terenie znajduje się pies. Jeżeli może on swobodnie przemieszczać się po posesji, mamy obowiązek oznaczyć bramę wejściową lub płot w okolicy wejścia tabliczką z napisem „Uwaga Pies” lub wizerunkiem psa. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 nie dookreśla jej formatu, ale zasady ogólne nakazują, by była widoczna i dawała jasny przekaz co do swej treści. Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, jeżeli nasza pociecha należy do jednej z poniżej wymienionych odmian, na płocie musi znaleźć się ostrzeżenie „Uwaga! Zły pies!”, a sama tabliczka powinna być wykonana z jaskrawego i rzucającego się w oczy materiału. Do ras uznanych za niebezpieczne należą:

- amerykański pit bull terrier,
- pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
- buldog amerykański,
- dog argentyński,
- pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
- tosa inu,
- rottweiler,
- akbash dog,
- anatolian karabash,
- moskiewski stróżujący,
- owczarek kaukaski.

Informacja o budowie

ZnakBudowa, przebudowa lub rozbiórka, która została zgłoszona do odpowiedniego urzędu, a organ władzy wydał na nią pozwolenie, musi zostać oznaczona za pomocą tablicy informacyjnej. Wynika to z rozporządzenia ministra infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, która nakłada ten obowiązek na kierownika budowy. To on musi umieścić na niej niezbędne informacje, jednak finansuje ją inwestor. Na tablicy muszą znaleźć się:

- określenie rodzaju robót budowlanych (przebudowa, budowa, rozbiórka) oraz dokładny adres ich prowadzenia,
- numer pozwolenia na budowę oraz nazwa, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
- imię i nazwisko lub nazwa, adres oraz numer telefonu inwestora,
- imię i nazwisko lub nazwa, adres i numer telefonu wykonawcy robót budowlanych,
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

a) kierownika budowy,

b) kierowników robót,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantów;

- numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,
- numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Tablica musi być prostokątem o wymiarach co najmniej 90 na 70 centymetrów, wykonanym ze sztywnej płyty, i mieć żółty kolor. Umieszczamy ją na terenie budowy w okolicy wjazdu lub w miejscu widocznym ze strony drogi publicznej. Informacje zapisujemy czarnym kolorem, w wyraźny i widoczny sposób, litery powinny mierzyć co najmniej 4 cm wysokości.
W przypadku mniejszych inwestycji organ wydający pozwolenie może zdjąć z inwestora obowiązek umieszczania tablicy. Powinna ona znajdować się na terenie prac 21 dni po dostarczeniu informacji o zakończeniu inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Tabliczki nieobowiązkowe

Warto również zastanowić się nad informacjami, które mogą przydać się osobom korzystającym z naszej posesji. Jeżeli na schodach na poddasze panuje ciemność, nie zaszkodzą fluorescencyjne wskazówki na ścianach. Podobnie warto oznaczyć, zwłaszcza w większych domach, miejsce przechowywania sprzętu gaśniczego. Jeżeli zaś nie życzymy sobie, by w okolicy palono papierosy, wybierzmy taktowną tabliczkę ostrzegającą o naszych preferencjach.

Pamiętajmy tylko, by nie przesadzić i nie oznaczyć całego domu.

Data publikacji: 27.01.2016