Produkty

Jak i kto prowadzi dziennik budowy

Jak i kto prowadzi dziennik budowy

Prowadzenie dziennika z wpisami na temat działań budowlanych pomaga nie tylko w bieżącym zorientowaniu się w jej zaawansowaniu. Ustawodawca nałożył na inwestora obowiązek drobiazgowych zapisów, pozwalając w ten sposób na prześledzenie kolejnych etapów prac, co może mieć kluczowe znaczenie w przypadku dochodzenia nieprawidłowości w wykonaniu. Jak taki dziennik wygląda i kto odpowiada za jego prowadzenie?

Prawo

Obowiązek prowadzenia dokumentacji wynika z 45 artykułu ustawy Prawo budowlane i został doprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony Pracownik na budowiezdrowia. Jego założenie musi nastąpić przed rozpoczęciem budowy, można zaopatrzyć się w niego bezpośrednio w urzędzie. Jest to książka w formacie A4, z podwójnym papierem, który umożliwia tworzenie kopii i odrywanie ich od zeszytu. Do rejestracji wymagane będzie:

- oświadczenie kierownika robót o przyjęciu obowiązków,
- wpisanie do dziennika osób pełniących samodzielne funkcje techniczne,
- wypełnienie strony tytułowej (numer, data wydania, liczba stron, dane inwestora, dane budowy, pouczenie o sposobie prowadzenia i odpowiedzialności).

Następnie organ wydający pozwolenie podbija każdą ze stron pieczęcią, a dziennik jest gotowy do użycia.

Prowadzenie zapisków

Za stan i prowadzenie dziennika odpowiada kierownik budowy, który rejestruje kolejne etapy prac, przerwy lub zawieszenie budowy. Jeżeli praca zostaje wstrzymana, na kierowniku ciąży również obowiązek powiadomienia inwestora o takim fakcie. Każdy wpis musi być opatrzony datą i podpisem. Prócz niego, do zeszytu mogą zapisać się, po podaniu swoich uprawnień:

- inwestor,
- projektant,
- inspektor nadzoru inwestorskiego,
- uprawniony geodeta,
- pracownicy organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli na budowie, wymienieni w paragrafie 9, ustępie 1, punkcie 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury (na przykład wojewódzki konserwator zabytków).

Dziennik powinien być trzymany w bezpiecznym miejscu, a jeśli ulegnie uszkodzeniu, należy odtworzyć go z zachowaniem pieczęci urzędowych.

Sporządzanie notatkiPo zakończeniu prac kierownik składa na jego stronach oświadczenie o zgodności obiektu z projektem i przepisami, ewentualnie zaznaczając odstępstwa, które miały miejsce. Ten wpis jest równoznaczny ze zgłoszeniem budowy do odbioru.

Po zakończeniu prac

Zapiski prowadzone w dzienniku stanowią kluczowy element dokumentacji powykonawczej. Kierownik lub inwestor powinien załączyć go do zawiadomienia o zakończeniu robót i wniosku o wydanie zgody na użytkowanie, skierowanego do odpowiedniego organu administracji samorządowej. W zależności od interpretacji organu, do tego pakietu załącza się oryginał z wyrwanymi stronami kopii lub przedstawia się go do własnoręcznego skopiowania w urzędzie. W tej pierwszej wersji znajdzie się on w całościowym pakiecie dokumentów powykonawczych przekazywanych następnie użytkownikowi obiektu. W drugim przypadków uznawany jest jako dokument techniczny niezbędny administratorowi budynku, a kopie trafiają do inwestora i stają się potwierdzeniem (do wglądu) przeprowadzonych prac.

Dziennik budowy w świetle prawa administracyjnego stanowi po potwierdzeniu zgodności dokument urzędowy, czyli cieszy się domniemaniem prawdziwości faktów w nich stwierdzonych, co może jednak zostać obalone w toku postępowania.

Data publikacji 20-04-2022
Doradca Dział Narzędzia

Dział Narzędzia

Powiązane artykuły

Bezpieczeństwo przy rozbiórce ścian

Bezpieczeństwo przy rozbiórce ścian
Zmiana aranżacji domu często wiąże się z koniecznością wyburzenia ścian, co stanowi bezpośrednią ingerencję w konstrukcję budynku. Prace rozbiórkowe n...
Czytaj więcej

Kiedy warto ubezpieczyć budowę?

Kiedy warto ubezpieczyć budowę?
Budowa to inwestycja na wiele lat. Wkładamy w nią nierzadko wszystkie nasze środki, by w efekcie otrzymać trwały i solidny dom naszych marzeń. Niestet...
Czytaj więcej

BHP podczas stosowania elektronarzędzi

BHP podczas stosowania elektronarzędzi
Narzędzia ręczne zasilane energią elektryczną to obecnie jedne z najpowszechniejszych elementów wyposażenia warsztatu profesjonalnego oraz amatorskieg...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Jak i kto prowadzi dziennik budowy