Regulamin warsztatów

I
Postanowienia ogólne

1. Program Majsterkowo to warsztaty edukacyjne, zwane dalej „Warsztatami” skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 5 roku życia (dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz klas zerowych, uczniów szkół podstawowych), a także do dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych, zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Organem prowadzącym warsztaty jest Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 78, zwana dalej „Castorama”.
3. Warsztaty prowadzone są w wybranych sklepach Castorama, a terminy warsztatów ustalane są każdorazowo przez każdy sklep.
4. Ideą warsztatów jest rozwijanie u dzieci i młodzieży zdolności manualnych, pobudzanie wyobraźni, a także zwiększenie ich świadomości ekologicznej oraz rozwijanie zainteresowań w kierunku majsterkowania.
5. Warsztaty odbywają się podczas trwania roku szkolnego od września do czerwca oraz w wakacje decyzją danego sklepu.
6. W ramach warsztatów prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.
7. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Castorama.
8. Maksymalna liczba uczestników jednego warsztatu to 25 osób. Na każdą 10-cio osobową grupę uczestników powinien przypadać 1 opiekun.
9. Castorama nie ponosi odpowiedzialności za dzieci lub młodzież pozostawioną bez opieki. Za dzieci lub młodzież odpowiedzialni są opiekunowie.
10. Castorama ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne.
11. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
12. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.


II
Zasady zgłoszeń i uczestnictwa

1. Szkoły mogą zapisywać się na warsztaty bezpośrednio kontaktując się ze sklepem. Lista telefonów do każdego sklepu podana jest na stronie internetowej www.castorama.pl/majsterkowo.
2. Opiekun grupy jest zobowiązany do podania numeru szkoły, klasy, liczby uczniów, liczby opiekunów oraz swoich danych personalnych, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
3. Uczestnictwo w warsztatach należy potwierdzić 2 dni przed zajęciami.
4. Terminy warsztatów dla poszczególnych sklepów są różne. Aby umówić się na konkretny termin warsztatów należy bezpośrednio kontaktować się ze sklepem Castorama.
5. W przypadku braku wolnych terminów, sklep decyduje czy zostaną zorganizowane dodatkowe warsztaty.
6. Lista dostępnych tematów warsztatów realizowanych w sklepach jest dostępna na stronie internetowej.
7. Szkoły nie są uprawnione do rozpowszechniania wizerunków prowadzących zajęcia pracowników Castorama, chyba że ww. osoby wyrażą dla Szkoły stosowną zgodę na rozpowszechnienie ich wizerunków.


III
Organizacja warsztatów

1. Warsztaty nie trwają dłużej niż dwie godziny.
2. Dojazd do sklepu Castorama leży po stronie szkoły lub innego ośrodka, który organizuje wycieczkę dla grupy.
3. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy muszą zachować ostrożność i wykonywać polecenia prowadzących.
4. Wszystkie materiały dydaktyczne, materiały, narzędzia i fartuszki ochronne zapewniają organizatorzy warsztatów.
5. Warsztaty przeprowadzane są na powierzchni sklepowej w specjalnie ogrodzonym i zabezpieczonym miejscu, w szczególnych przypadkach przeprowadzane są w Sali konferencyjnej. W miesiącach na to pozwalających ze względu na warunki atmosferyczne warsztaty mogą być przeprowadzone na zewnątrz.
6. Jeżeli jest takie życzenie szkoły prowadzący mogą oprowadzić klasę po sklepie Castorama pokazując poszczególne działy.
7. Każdy uczestnik warsztatów na zakończenie dostaje dyplom uczestnika, drobny upominek oraz zabiera swoje prace do domu.


IV
Organizacja warsztatów w okresie epidemii COVID-19

1. W warsztatach mogą uczestniczyć jedynie osoby nieprzebywające na kwarantannie lub izolacji.
2. W przypadku zauważenia niepokojących sygnałów zdrowotnych takich jak: gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, utrata smaku lub węchu uczestnik lub opiekun, u których wystąpiły takie sygnały, bezwzględnie powinni zrezygnować z udziału w warsztatach i pozostać w domu celem uzyskania porady medycznej.
3. W przypadku wystąpienia u uczestnika lub u opiekuna już w trakcie trwania warsztatów niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, zostanie on w trybie natychmiastowym wykluczony z udziału w warsztatach i poinformowany o konieczności udania się do domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej celem uzyskania porady medycznej. W przypadku pojawienia się objawów u opiekuna, szkoła lub inny ośrodek zobowiązani są niezwłocznie zorganizować zastępstwo.
4. Przed wejściem na warsztaty uczestnik i opiekun powinni zdezynfekować dłonie i zapoznać się z zasadami bezpiecznego uczestnictwa w warsztatach przedstawionymi w formie graficznej przed wejściem.
5. W warsztatach mogą uczestniczyć jedynie osoby zakrywające usta i nos za pomocą maseczki. Każdy uczestnik i opiekun zobowiązany jest do zapewnienia sobie maseczki. Organizator zastrzega możliwość niewpuszczenia na warsztaty osoby, która nie będzie zakrywała ust i nosa za pomocą maseczki.
6. W trakcie warsztatów należy zachowywać dystans społeczny 1.5 m pomiędzy uczestnikami.
7. Uczestnicy w trakcie warsztatów powinni pozostawać na wyznaczonych im miejscach i nie opuszczać ich bez zgody osoby prowadzącej warsztaty.
8. Uczestnicy korzystają z materiałów i narzędzi, o których mowa w pkt. III.4 indywidualnie- bezwzględnie zakazuje się wymieniania materiałami i narzędziami w trakcie warsztatów.


V
Postanowienia końcowe

1. O wszelkich zmianach terminów lub godzin warsztatów opiekun będzie informowany drogą telefoniczną.
2. Castorama zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdej zmianie poinformuje uczestników i opiekunów umieszczając Regulamin na stronie internetowej.