Regulaminu Sprzedaży Sklepu Internetowego i Sprzedaży przez Telefon Castorama

 

§ 1
Informacje ogólne

1.    Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.castorama.pl oraz za pośrednictwem telefonu. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem telefonu.
2.    Operatorem Sklepu Internetowego działającego na stronie www.castorama.pl oraz organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest CASTORAMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785, legitymująca się numerem NIP: 526-10-09-959 i numerem REGON: 010817199, numer BDO: 00009159, o kapitale zakładowym w wysokości 54.808.000,00 złotych., e-mail:bok@castorama.pl
3.    Sprzedaż za pośrednictwem telefonu możliwa jest poprzez kontakt z Infolinią pod numerem telefonu 690 680 690 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora, z którego usług korzysta Klient). Informacja o godzinach pracy Infolinii znajduje się na stronie https://www.castorama.pl/kontakt.

 

§ 2
Definicje

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:
Castorama – spółka Castorama Polska Sp. z o.o.;
Urządzenie Castomat – urządzenie paczkowe z system automatycznych skrytek służące do odbioru zamówionych Produktów, znajdujące się na terenie lub w najbliższym otoczeniu wybranych Sklepów Castorama;
Sklep Internetowy – prowadzony przez Castorama sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.castorama.pl;
Strona Internetowa – oznacza stronę www.castorama.pl, na której działa Sklep Internetowy;
Sklepy Castorama – oznacza detaliczne punkty sprzedaży prowadzone przez Castorama, działające pod marką „Castorama”, w których możliwe jest zamówienie i odbiór Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym lub telefonicznie. Lista Sklepów Castorama dostępna jest pod adresem: www.castorama.pl;
Sklep Castorama Express – oznacza Sklep Castorama, który został oznaczony jako „Castorama Express” na liście znajdującej się pod adresem: www.castorama.pl. W przypadku, gdy w Regulaminie mowa jest o Sklepie Castorama należy pod tym pojęciem rozumieć również Sklep Castorama Express, z zastrzeżeniem wyraźnie wskazanych w Regulaminie odrębności przewidzianych dla Sklepu Castorama Express;
Infolinia – centrum kontaktowe, poprzez kontakt z którym Klient może złożyć zamówienie na Produkty;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, składająca zamówienie w Sklepie Internetowym lub telefonicznie;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Castorama za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem telefonu czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
System Płatności Elektronicznej – system płatności elektronicznej akceptowany przez Castorama, za pośrednictwem którego można dokonać płatności za zamówiony Produkt, działający na podstawie odrębnego regulaminu podmiotu prowadzącego dany serwis (np. Przelewy24). Aktualnie akceptowane przez Castorama systemy płatności elektronicznej widoczne są w zakładce „Metody płatności” (dostępnej pod adresem https://www.castorama.pl/informacje/metody-platnosci). Poszczególne Systemy Płatności Elektronicznej mogą oferować za swoim pośrednictwem korzystanie z dodatkowych metod płatności, np. opcje z odroczonym terminem płatności, Blik, płatność na raty;
Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz za pośrednictwem telefonu;
Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego i Sprzedaży przez Telefon;
Kod PIN – unikalny kod udostępniany Klientowi przez Castorama, po złożeniu i opłaceniu zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym lub telefonicznie, w celu umożliwienia Klientowi odbioru zamówionych Produktów w Urządzeniu Castomat;
Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;
Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
Usługa Projektowania – usługa świadczona przez Castorama na rzecz Klienta, który zawarł umowę na świadczenie tej Usługi Projektowania zgodnie z odrębnymi regulaminami regulującymi daną Usługę Projektowania, tj. „Regulaminem korzystania z usługi projektowania z projektantem lub doradcą w wybranych sklepach stacjonarnych Castorama” lub „Regulaminem korzystania z usług projektowania z projektantem online za pośrednictwem wybranych sklepów”, w wykonaniu której otrzymał od Castorama kosztorys lub projekt zamówienia na Produkty ujęte w projekcie przygotowanym przez doradcę lub projektanta współpracującego z Castorama. Przez Usługę Projektowania należy rozumieć również usługę świadczoną na rzecz Klienta polegającą na udostępnieniu na Stronie Internetowej oprogramowania pozwalającego na zaplanowanie, opracowanie wizualizacji lub aranżacji niektórych produktów lub wnętrz samodzielnie przez Klienta, w wyniku skorzystania z której, Klient otrzymał kosztorys Produktów ujętych w wykonanej wizualizacji lub aranżacji;
Niedziele niehandlowe – niedziele objęte zakazem handlu zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U.2021.936 t.j. z dnia 2021.05.21 ze zm.), z zastrzeżeniem, że na potrzeby Regulaminu przez Niedziele niehandlowe nie należy rozumieć niedzieli, w które wypadają święta ustawowe;
Zamówienie złożone / Umowa zawarta na Odległość – oznacza odpowiednio zamówienia lub umowy, które mogą zostać złożone/zawarte zarówno w Sklepie Internetowym, jak i za pośrednictwem telefonu.

 

§ 3

Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1.     Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
a)    po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta poprzez utworzenie konta w serwisie działającym pod adresem castorama.pl;
b)    bez konieczności zarejestrowania się w serwisie castorama.pl (formuła „Gość”).
2.    Klient, który zarejestrował się poprzez utworzenie konta w serwisie castorama.pl jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta. Procedurę oraz warunki rejestracji określa § 3 Regulaminu Serwisu i Aplikacji Mobilnej Castorama znajdujący się na https://www.castorama.pl/regulaminwww .
3.    Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.

 

§ 4
Informacje o Produktach i Ceny w Sklepie Internetowym

1.    Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.    Po wejściu na stronę Sklepu Internetowego Klient dokonuje wyboru Sklepu Castorama, którego asortyment będzie prezentowany w toku dalszego korzystania ze Sklepu Internetowego. Klient może dokonać zmiany Sklepu Castorama, którego asortyment jest prezentowany poprzez wybór odpowiedniej opcji na stronie Sklepu Internetowego, w tym poprzez podanie kodu pocztowego. Oprócz asortymentu dostępnego bezpośrednio w wybranym Sklepie Castorama prezentowana będzie również informacja o dostępności danego Produktu dla ewentualnej dostawy pod wskazany przez Klienta adres (kod pocztowy) oraz dostępności w magazynie centralnym Castorama, w przypadku, gdy zamówienie danego Produktu z magazynu centralnego będzie możliwe za pośrednictwem wybranego Sklepu Castorama.
3.    Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta Sklepu Castorama. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów związanych z wyborem opcji płatności przy dostawie. Koszty dostawy (oraz ewentualne koszty związane z wyborem opcji płatności przy dostawie) są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
4.    Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia (ostateczna cena Produktu wyświetlana jest po wybraniu przez Klienta Sklepu Castorama). Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy (oraz ewentualne koszty związane z wyborem opcji płatności przy dostawie) będą wskazane przy składaniu zamówienia oraz w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

 

§ 5
Złożenie zamówienia
A.    Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym

1.    W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Klient powinien dokonać wyboru Sklepu Castorama, w którym chce zamówić Produkt. Po dokonaniu wyboru danego Sklepu Castorama, Klient może dokonać w ramach danego zamówienia zakupu wyłącznie tych Produktów, które są dostępne w takim wybranym Sklepie Castorama, jak również Produktów możliwych do zamówienia za pośrednictwem danego sklepu z magazynu centralnego Castorama lub dostępnych do zamówienia z dostawą pod wskazany przez Klienta adres (kod pocztowy). Możliwość korzystania z opcji zakupu z dostawą do Klienta, jak również dostępne opcje dostawy do Klienta, mogą różnić się w zależności od wybranego Sklepu Castorama, od kodu pocztowego, w którego obrębie ma nastąpić dostawa oraz wybranych Produktów - (w szczególności nie ma możliwości zamówienia Produktów z opcją dostawy do Klienta ze Sklepów Castorama Express). Dokładne informacje o dostępnych opcjach odbioru/dostawy Produktów będą wyświetlane przy Produktach po wpisaniu przez Klienta kodu pocztowego, w którego obrębie ma nastąpić odbiór/dostawa zamawianych Produktów. W przypadku, gdy pierwotnie wybrana przez Klienta opcja odbioru/dostawy, z uwagi na istniejące w tym zakresie ograniczenia, nie będzie dostępna dla któregoś z wybranych przez Klienta Produktów,  Klient będzie mógł wybrać inny sposób dostawy/odbioru takiego Produktu(ów), w tym poprzez wybór różnych opcji odbioru/dostawy dla części Produktów jednym zamówieniem.
2.    Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.    W przypadku Produktów nabywanych przez Klienta w związku ze zrealizowaną wcześniej Usługą Projektowania kuchni z projektantem lub doradcą, Klient w wiadomości e-mail otrzymanej od projektanta bądź doradcy otrzyma link, po kliknięciu w który, Produkty zawarte pod danym linkiem zostaną automatycznie przeniesione do koszyka. W przypadku chęci zmiany przez Klienta Sklepu, do którego Produkty zostały automatycznie przypisane, Klient powinien dokonać wyboru innego Sklepu Castorama na stronie Sklepu Internetowego i następnie postępować zgodne z dalszymi wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym (z zastrzeżeniem, że zmiana Sklepu Castorama może wiązać się z brakiem możliwości dostawy takich Produktów w opcji z dostawą do klienta). W przypadku zmiany Sklepu do którego Produkty zostały automatycznie przypisane, cena Produktów, jak również ich dostępność, może ulec zmianie. W przypadku korzystania z oprogramowania pozwalającego na zaplanowanie, opracowanie wizualizacji lub aranżacji pomieszczeń, Klient może mieć możliwość dodania Produktów do koszyka również przez dodanie produktów do koszyka w ramach funkcji dostępnych w takim oprogramowaniu.
4.    Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:
a.    wskazanie adresu e-mail Klienta;
b.    akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;
c.    wskazanie adresu Klienta;
d.    wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy (lub wybranego paczkomatu InPost, jeśli taka forma dostawy została wybrana przez Klienta), chyba że Produkt jest kupiony z opcją odbioru w Sklepie Castorama;
e.    wskazanie numeru telefonu komórkowego;
f.    otrzymanie płatności przez Castorama zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym (dotyczy zamówień, dla których wybrana została metoda płatności inna niż płatność przy dostawie);
g.    aktywowanie linku potwierdzającego złożenie zamówienia wysłanego na adres e-mail Klienta podany podczas procedury składania zamówienia (dotyczy zamówień, dla których wybrana została metoda płatności „przy dostawie”).

 

B.    Złożenie zamówienia za pośrednictwem telefonu

5.    W celu złożenia zamówienia Klient powinien skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu 690 680 690 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora, z którego usług korzysta Klient). Informacja o godzinach pracy Infolinii znajduje się na stronie https://www.castorama.pl/kontakt.
6.    Klient w ramach kontaktu z Infolinią wybiera lub potwierdza Sklep Castorama, w którym zamierza złożyć zamówienie. W wypadku braku dostępności Produktów w wybranym przez Klienta Sklepie Castorama, konsultant może w uzgodnieniu z Klientem zweryfikować dostępność Produktu w innych Sklepach Castorama i możliwość dostawy Produktów pod wskazany przez Klienta adres. Prezentowane ceny wybranych Produktów będą zgodne z cenami w Sklepie Castorama, który Klient wybrał w procesie zamówienia.
7.    Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
8.    Konsultant Infolinii, udziela Klientowi informacji o cenie Produktu, którymi zainteresowany jest Klient, weryfikuje ich dostępność, informuje o dostępnych sposobach płatności, dostępnych opcjach dostawy/odbioru, o czasie realizacji i dostawy oraz odpowiada na ewentualne pytania w języku polskim. Klient otrzymuje również informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy.
9.    Konsultant Infolinii weryfikuje możliwość i koszty dostarczenia zamawianych Produktów w oparciu o adres dostawy wskazany przez Klienta. Możliwość korzystania z opcji zakupu z dostawą do Klienta, jak również dostępne opcje dostawy do Klienta, mogą różnić się w zależności od kodu pocztowego, w którego obrębie ma nastąpić dostawa zamawianych Produktów.
10.    W przypadku, gdy pierwotnie wybrana przez Klienta opcja odbioru/dostawy, z uwagi na istniejące w tym zakresie ograniczenia, nie będzie dostępna dla któregoś z wybranych przez Klienta Produktów, Klient będzie mógł wybrać inny sposób dostawy/odbioru takiego Produktu(ów), w tym poprzez wybór różnych opcji odbioru/dostawy dla części Produktów jednym zamówieniem.
11.    Po uzgodnieniu warunków zamówienia, konsultant Infolinii informuje Klienta o całkowitym koszcie zamówienia.
12.    Konsultant Infolinii weryfikuje kompletność złożonego przez Klienta zamówienia.
13.    Klient proszony jest o potwierdzenie zamówienia, może zgłosić ewentualne zastrzeżenia do niego, uzupełnić zamówienia albo zrezygnować z jego realizacji. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, powtarzany jest etap weryfikacji z Klientem kompletności złożonego zamówienia. W przypadku braku akceptacji Regulaminu i złożonego zamówienia, Klient nie powinien dokonywać płatności za zamówienie.

 

C.    Złożenie zamówienia – informacje ogólne

14.    Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Castorama poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.
15.    Castorama niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem w Sklepie Castorama, w którym Klient złożył zamówienie. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części lub Castorama skontaktuje się telefonicznie z Klientem w powyższej kwestii. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Castorama, a w przypadku rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej – podczas tej rozmowy. Castorama niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci na rzecz Klienta całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) Castorama dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Castorama, gotówką w Sklepie Castorama, w którym Produkty zostały zakupione albo – w zależności od metody płatności, którą wybrał Klient za zamówiony za Produkt – za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej. 
16.    W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Castorama, w wypadku braku możliwości przygotowania Produktów do odbioru w terminie wskazanym w § 8 ust. 3 poniżej, Castorama skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Klientem w celu potwierdzenia woli Klienta realizacji zamówienia w terminie późniejszym (wskazując datę przygotowania Produktów do odbioru). W przypadku braku zgody Klienta na odbiór w zaproponowanym późniejszym terminie, Castorama dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rzecz Klienta za niedostarczone Produkty. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Castorama, gotówką w Sklepie Castorama, w którym Produkty zostały zakupione albo – w zależności od metody płatności, którą wybrał Klient za zamówiony za Produkt – za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej. 
17.    W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Castorama i otrzymał od Castorama wiadomość e-mail i/lub wiadomość SMS z informacją, że zamówienie jest możliwe do odbioru z Urządzenia Castomat, wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru  Klient otrzyma kod QR, Kod PIN oraz informację o numerze zamówienia. Klient zobowiązany jest do ochrony poufności Kodu PIN oraz numeru zamówienia oraz nieprzekazywania tych danych nieupoważnionym osobom trzecim innym, niż osoby, które Klient zamierza upoważnić do odbioru zamówionych Produktów.
18.    W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję dostawy do paczkomatu InPost, Klient otrzyma od operatora paczkomatu wiadomość mailową lub wiadomość tekstową SMS z kodem umożliwiającym odbiór przesyłki z paczkomatu InPost.
19.    Castorama jest uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:
a)    a.    Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Castorama o odstąpieniu od umowy;
b)    b.    okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.
20.    Castorama zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego lub przekazane przez konsultanta Infolinii.
21.    Za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz za pośrednictwem telefonu nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa Produktów. Castorama może odmówić realizacji zamówienia obejmującego hurtową ilość Produktów. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe uznaje się zamówienie obejmujące (w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień Klienta złożonych w ciągu trzech dni złożonych w tym samym lub różnych Sklepach Castorama) powyżej 20 sztuk tego samego Produktu.
22.    Castorama niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 19 – 21 powyżej.
23.    Z uwagi na konieczność zastosowania mechanizmu płatności podzielonej, nie jest możliwe złożenie przez Klienta niebędącego Konsumentem za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem telefonu zamówienia, obejmującego Produkty stanowiące towary wymienione w Załączniku 15 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), jeśli sprzedaż wynikająca z tego zamówienia udokumentowana będzie fakturą VAT o łącznej wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł brutto.

 

§ 6
Płatności

1.    Dostępne metody płatności zależą od sposobu składania zamówienia (w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem telefonu), wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów, wartości Produktów oraz rodzaju Produktów będących przedmiotem zamówienia. Płatności można dokonać (w zależności od wybranej metody dostawy i wybranych Produktów, sposobu złożenia zamówienia), między innymi, za pośrednictwem Systemów Płatności Elektronicznej. Możliwe aktualne metody płatności w Sklepie Internetowym określone są w zakładce „Metody płatności” (dostępnej pod adresem https://www.castorama.pl/informacje/metody-platnosci ) oraz każdorazowo podawane w toku składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży Produktu.
2.    W razie wyboru metody płatności „przy dostawie” zamówienie będzie realizowane po aktywacji przez Klienta linku potwierdzającego złożenie zamówienia wysłanego na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia. Po aktywacji linku potwierdzającego złożenie zamówienia Castorama dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki. Klient powinien dokonać aktywacji linku w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Brak aktywacji linku w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.
3.    W razie wyboru metody płatności za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej, Klient w ramach procedury składania zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę danego Systemu Płatności Elektronicznej, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie tego systemu procedurą. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku zamówień na Produkty dokonanych przez Klienta w związku ze zrealizowaną wcześniej Usługą Projektowania, zapłata powinna zostać dokonana do końca dnia, w którym Klient złożył zamówienie. Brak realizacji zapłaty w terminie określonym powyżej, spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.
4.    Zamówienie opłacane za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Castorama płatności za zamówione Produkty, a zamówienie złożone z wyborem metody płatności „przy dostawie” – do momentu aktywacji przez Klienta linku potwierdzającego złożenie zamówienia. Dopiero po otrzymaniu płatności/aktywacji linku Castorama dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki.
5.    W przypadku wybrania opcji dostawy Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej (opcja „Kurier”) lub transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz Castorama (opcja „Firma transportowa”) i wyboru przez Klienta płatności gotówką przy dostawie Produktów:
a)    Klient zobowiązany jest przygotować kwotę odpowiadającą pełnej cenie zamówienia - podmiot dostarczający zamówione Produkty (Kurier lub Firma transportowa) nie wydaje reszty;
b)    zapłata gotówką możliwa jest tylko dla zamówień, których wartość nie przekracza 15.000,00 zł.
6.    W przypadku wybrania przez Klienta płatności przy dostawie Produktów, doliczona może zostać dodatkowa opłata za płatność przy dostawie. Informacja o niej zostanie przekazana Klientowi m.in. przed złożeniem zamówienia.
7.    Klient w toku składania zamówienia będzie mógł zaznaczyć opcję/poinformować konsultanta Infolinii, czy chce otrzymać wraz z zamawianym Produktem paragon lub fakturę dokumentującą zakup dokonany w Sklepie Internetowym; wybrany dokument zostanie dołączony do dostarczanej/odbieranej przesyłki, z zastrzeżeniem, że w przypadku niektórych Produktów (Produktów z dostawą z magazynu centralnego Castorama bezpośrednio do Klienta),  możliwe będzie wystawienie tylko faktury w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę zgodnie z ust. 8 poniżej. W przypadku, gdy Klient wybrał paragon, będzie mógł uzyskać fakturę w urządzeniu automatycznym („fakturomacie”) dostępnym w Sklepie Castorama lub zwrócić się o wystawienie faktury w Punkcie Informacyjnym w Sklepie Castorama, w którym zamówił Produkt.
8.    W przypadku dokonywania przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, akceptacja Regulaminu Sprzedaży Sklepu Internetowego i Sprzedaży przez Telefon Castorama przez Klienta jest równoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na wystawienie i przesłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w toku składania zamówienia adres e-mail.  

 

§ 7
Dostawa Produktów – w wypadku wyboru opcji zakupu z dostawą do Klienta

1.    W przypadku chęci zakupu Produktów z opcją dostawy do Klienta – Klient powinien wpisać/podać konsultantowi Infolinii kod pocztowy, w obrębie którego miałby nastąpić odbiór/dostawa zamawianych Produktów. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wyłącznie, gdy dany adres (kod pocztowy) jest objęty obszarem dostaw ze Sklepu Castorama, który został wybrany przez Klienta w toku składania zamówienia lub w sytuacji, gdy zamawiane Produkty są dostępne i mogą być dostarczane na wskazany adres dostawy z innego sklepu Castorama (są objęte obszarem dostaw z takiego innego Sklepu Castorama -  w tym przypadku Produkty będą fizycznie dostarczane z innego Sklepu Castorama niż sklep wybrany przez Klienta w procesie składania zamówienia). Informacja, czy możliwa jest dostawa wybranych Produktów pod dany adres będzie wyświetlana po wpisaniu przez Klienta wybranego przez niego kodu pocztowego w Sklepie Internetowym oraz podawana przez konsultanta Infolinii w przypadku składania zamówienia za pośrednictwem telefonu.
2.    Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz Castorama („Firma transportowa”) lub do paczkomatu InPost.
3.    Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy i mogą się także różnić w zależności od odległości pomiędzy miejscem, z którego wysyłana jest przesyłka a miejscem dostawy, wagi przesyłki i jej wymiarów. Koszty dostawy są podawane m.in. na stronie Sklepu Internetowego oraz przez konsultanta Infolinii w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem telefonu - w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
4.    Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 Dni Roboczych, a w przypadku Produktów możliwych do zamówienia za pośrednictwem wybranego Sklepu Castorama z magazynu Castorama czas realizacji zamówienia wynosi do 9 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania wpłaty za zamówiony Produkt (chyba że w trakcie składania zamówienia wyraźnie wskazany został inny termin), z zastrzeżeniem § 5 ust. 15 i 16 powyżej. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta,  termin realizacji wynosi do 40 Dni Roboczych (chyba, że w trakcie składania zamówienia zostanie wyraźnie wskazany inny termin). W przypadku Produktów zamówionych w związku ze zrealizowaną wcześniej Usługą Projektowania, czas realizacji zamówienia wynosi do 16 Dni Roboczych.
5.    Castorama poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail) o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
6.    Przesyłki dostarczane:
a.    kurierem – których waga nie przekracza 31 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy (kurier w porozumieniu z odbiorcą przesyłki dostarczy ją do pierwszego zadaszonego pomieszczenia). Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do soboty;
b.    transportem dokonywanym za pośrednictwem Firmy transportowej – dostarczane są jedynie przed wejście do budynku wskazanego w adresie dostawy (lub - w wypadku domów jednorodzinnych i domów szeregowych – do wejścia lub wjazdu na działkę, na której znajduje się budynek) bez względu na wagę przesyłki. Przesyłki są dostarczane w godzinach i dniach, które będą wskazane w procesie składania zamówienia jako możliwe godziny realizacji dostawy;
c.    do paczkomatu InPost – zostaną dostarczone do wybranego przez Klienta (w procesie składania zamówienia) paczkomatu InPost. W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach powodujących brak możliwości doręczenia do wybranego paczkomatu (awaria, przepełnienie paczkomatu), Klient zostanie poinformowany o alternatywnej możliwości odbioru przesyłki;
d.    w ramach opcji „Dostawa z wniesieniem” – opcja dostępna w przypadku niektórych Produktów (Produktów z dostawą z magazynu centralnego Castorama). Przesyłki dostarczane są bezpośrednio do lokalu zgodnie z adresem dostawy (dostawa wraz z wniesieniem). Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do piątku.

 

§ 8
Odbiór Produktów w wypadku wyboru opcji zakupu z odbiorem w Sklepie Castorama

1.    W przypadku, gdy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Castorama, zamówienie będzie możliwe do obioru albo (A.) bezpośrednio w Sklepie Castorama, w którym zostało złożone zamówienie (lub który został zaakceptowany przez Klienta jako właściwy do złożenia zamówienia na Produkty zamawiane w związku ze zrealizowaną Usługą Projektowania i ich odbioru), albo (B.) w Urządzeniu Castomat znajdującym się na terenie lub w najbliższym otoczeniu Sklepu Castorama, w którym złożono zamówienie. 
2.    Klient, informację o tym, czy zamówienie będzie możliwe do obioru bezpośrednio w Sklepie Castorama albo w Urządzeniu Castomat otrzyma w wiadomości mailowej i/lub w wiadomości SMS informujących o gotowości do odbioru zakupionych Produktów.
3.    Castorama przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 1 Dnia Roboczego, a w przypadku Produktów możliwych do zamówienia za pośrednictwem wybranego Sklepu Castorama z magazynu Castorama czas realizacji zamówienia wynosi do 9 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania wpłaty za zamówiony Produkt (chyba że w trakcie składania zamówienia wyraźnie wskazany został inny termin), z zastrzeżeniem § 5 ust. 15 i 16 powyżej. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta termin ten wynosi do 40 Dni Roboczych (chyba, że w trakcie składania zamówienia zostanie wyraźnie wskazany inny termin). W przypadku Produktów zamówionych w związku ze zrealizowaną wcześniej Usługą Projektowania, Castorama przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 16 Dni Roboczych.

A.    Odbiór Produktów bezpośrednio w Sklepie Castorama

4.    Adres, dni i godziny otwarcia wybranego Sklepu Castorama oraz numer telefonu kontaktowego do wybranego Sklepu Castorama są podane m.in. w ramach komunikatu wyświetlonego - po wybraniu opcji „wyświetl dane sklepu” - na stronie Sklepu Internetowego ze szczegółami zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia, z zastrzeżeniem postanowienia z następnego zdania.
5.    Castorama poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych Produktów w wybranym Sklepie Castorama, w którym złożono zamówienie.
6.    Odbioru Produktu może dokonać:
a.    osobiście Klient, który złożył zamówienie, po wskazaniu numeru zamówienia podlegającego odbiorowi (numer zamówienia będzie wskazany m.in. w przesłanej mu wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia);
b.    inna osoba wyznaczona przez Klienta, po okazaniu potwierdzenia zamówienia (w formie wydruku lub formie elektronicznej np. na urządzeniu mobilnym).
7.    Castorama jest uprawniona do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. Castorama może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, o których mowa w ust. 6 a. i b. powyżej lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów.
8.    Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 7 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów, o której mowa w § 8 ust. 2 powyżej. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata albo – w zależności od metody płatności, którą wybrał Klient za zamówiony za Produkt – za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

 

B.     Odbiór Produktów w Urządzeniach Castomat 

9.    Odbiór zamówionych Produktów w Urządzeniu Castomat możliwy jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem maksymalnego terminu przechowywania w Urządzeniu Castomat określonego w § 8 ust. 12 poniżej.
10.    Castorama poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail) o gotowości do wydania zakupionych Produktów w Urządzeniu Castomat.
11.    Odbioru Produktu może dokonać:
a.    osobiście Klient, który złożył zamówienie, po wprowadzeniu numeru zamówienia i Kodu PIN albo poprzez posłużenie się przesłanym kodem QR;
b.    inna osoba wyznaczona przez Klienta, po wprowadzeniu numeru zamówienia i Kodu PIN albo poprzez posłużenie się przesłanym kodem QR.
12.    Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 48 godzin od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów, o której mowa w § 8 ust. 10 powyżej. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówione Produkty zostaną przeniesione do strefy odbioru zamówień w Sklepie Castorama, przy którym zlokalizowane jest Urządzenie Castomat i Klient będzie miał możliwość ich odebrania (w godzinach pracy tego sklepu) w terminie kolejnych 5 dni. Jeżeli Produkty nie zostaną odebrane w takim dodatkowym terminie ze Sklepu Castorama zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata albo – w zależności od metody płatności, którą wybrał Klient za zamówiony za Produkt – za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.
13.    Klient w celu uzyskania pomocy w odbiorze przesyłki może (i) zgłosić się do pracowników Sklepu Castorama w punkcie obsługi Klienta (w godzinach pracy Sklepu Castorama) lub (ii) skontaktować się z Infolinią 690 680 690 (godziny dostępności Infolinii podane na stronie https://www.castorama.pl/kontakt (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora z usług której korzysta Klient) lub (iii) zgłosić problem przez formularz kontaktowy na stronie https://www.castorama.pl/kontakt . W przypadku braku możliwości odbioru Produktów z powodu awarii Urządzenia Castomat, termin wskazany w § 8 ust. 12, w którym Klient może dokonać odbioru z Urządzenia Castomat zostanie przedłużony o 48 godzin.

 

§ 9
Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu

1.    Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość (tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub przez telefon) bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta),w przypadku umowy, która:
a.    obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części
b.    polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
2.    W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Castorama, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sklepu Castorama (adresy sklepów Castorama wskazane są na stronie: www.castorama.pl), w którym Konsument złożył zamówienie lub innego Sklepu Castorama.
3.    W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Castorama przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4.    Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
5.    Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do Punktu Odbioru Produktów w Sklepie Castorama, w którym został zamówiony Produkt (Sklep Castorama wybrany w procesie składania zamówienia) lub z którego Castorama dokonała wysyłki zamówionego Produktu lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktu na adres takiego Sklepu Castorama. Wybór sposobu zwrotu Produktów do Castorama należy do Konsumenta.
6.    Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Castorama w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem telefonu), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. 
7.    W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:
a.    Castorama zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);
b.    nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił. Informację na temat kosztów dostawy, które zostaną uwzględnione przy kalkulacji kosztów dostawy, które nie będą podlegały zwrotowi (w związku z zatrzymaniem przez Klienta części Produktów, co do których Klient nie odstąpił od umowy), można uzyskać na stronie https://www.castorama.pl/informacje/zamow-z-dostawa .
8.    Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu Castorama ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument. Wysokość kosztów zwrotu (maksymalny koszt dostawy zwrotnej Produktu na terenie Polski) szacowana jest na kwotę: (i) do 40 złotych - paczka o wymiarach standardowych do 30 kg, (ii) do 300 złotych – przesyłka paletowa do 100 kg, (iii) do 500 złotych – przesyłka paletowa do 700 kg.
9.    Castorama może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
11.    Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a.    o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Castorama wykonała w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Castorama utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
b.    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c.    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
d.    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;
e.    w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
f.    w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Castorama do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
g.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze. 
12.    Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość, na zasadach opisanych w § 9 Regulaminu, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 10
Reklamacje i procedura reklamacyjna. Zwrot zużytego sprzętu

1.    Castorama ponosi wobec Klientów będących Konsumentami odpowiedzialność za zgodność Produktów z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa i zakres odpowiedzialności Castorama względem Klientów będących Konsumentami w razie braku zgodności Produktu z umową oraz uprawnienia przysługujące takim Klientom określone są w art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm).
2.    W wypadku gdy Castorama na podstawie przepisów o rękojmi lub dotyczących braku zgodności Produkty z umową dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.
3.    Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.
4.    Reklamacje należy kierować do Sklepu Castorama, w którym został zamówiony Produkt lub do pozostałych sklepów pod marką Castorama, których adresy zostały wskazane na stronie internetowej https://www.castorama.pl. Reklamacje można składać osobiście w Sklepie Castorama, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie https://www.castorama.pl/kontakt/.
5.    W reklamacji Klient powinien wskazać: (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Dostarczenie Produktu podlegającego reklamacji wraz z reklamacją lub przekazanie Castorama np. dokumentacji zdjęciowej takiego Produktu (pozwalającej na ocenę reklamacji) pozwoli na usprawnienie przebiegu procesu reklamacyjnego (z zastrzeżeniem, że dostarczenie przez Klienta Produktu lub dokumentacji zdjęciowej nie stanowi obowiązku Klienta w związku ze złożeniem reklamacji). Castorama zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
6.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
7.    Powyższe postanowienia mają również zastosowanie w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8.    Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres poczty elektronicznej Castorama dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: odr@castorama.pl). Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Castorama zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
9.    Stosownie do treści art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dystrybutor (Castorama), dostarczając Klientowi sprzęt (w rozumieniu tej ustawy) przeznaczony dla gospodarstw domowych, nieodpłatnie odbierze zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony (np. przy dostarczeniu wiertarki odebrana zostanie zużyta wiertarka, ale nie zostanie odebrana np. lodówka). W przypadku chęci zwrotu sprzętu tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach, co sprzęt kupowany, prosimy o kontakt z Infolinią 690 680 690 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora z usług której korzysta Klient). Więcej informacji o odbiorze zużytego sprzętu elektronicznego znajduje się w zakładce https://www.castorama.pl/informacje/zwrot-zuzytego-sprzetu.

 

§ 11
Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego oraz składających zamówienia za pośrednictwem telefonu jest Castorama Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785 („Administrator”).
2.    Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego u Administratora, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych:  IOD@castorama.pl , poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl  oraz pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany powyżej.
3.    Dane osobowe, podane w związku z rejestracją konta w serwisie castorama.pl lub w związku ze złożeniem Zamówienia na Odległość, będą przetwarzane przez Castorama w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu niezbędnym do realizacji Zamówienia na Odległość (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Castorama w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie przepisów prawa (podatkowego i rachunkowego) – art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w celu dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4.    W przypadku skorzystania przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą z ułatwienia przy wypełnianiu formularza zakupowego, jakim jest możliwość zaimportowania pozostałych danych kupującego po podaniu NIP, dane w zakresie imienia, nazwiska, nazwy pod jaką jest prowadzona działalność, adresu i numeru telefonu (o ile znajduje się on w bazie) zostaną pobrane przez Castorama z Bazy Internetowej Regon Głównego Urzędu Statystycznego.
5.    Dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej, zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności prowadzącemu dany system płatności elektronicznej. W przypadku wybrania opcji dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej zostaną udostępnione dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące niezbędnej komunikacji związanej z dostawą Produktu (numer telefonu oraz adres e-mail). W przypadku wybrania opcji dostarczania zamówionego Produktu do paczkomatu, podmiotom świadczącym usługi dostarczania Produktów w danym zakresie zostaną udostępnione  dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktu. 
6.    W ramach współpracy z grupą kapitałową Kingfisher dane osobowe mogą być przekazane do centrali Administratora w Wielkiej Brytanii. Transfer danych osobowych opiera się na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii. Bezpieczeństwo przekazywania danych osobowych do innych państw poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), niż Wielka Brytania, gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE.
7.    Dane osobowe będą przechowywane przez Castorama przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem telefonu oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Castorama praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
8.    Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania Zamówienia na Odległość oraz wystawienia faktury (w przypadku gdy wybrano taką opcję).
10.    Castorama dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Castorama środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 12
Wejście w życie. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2024 r.
2.    Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.
3.    W zakresie zamieszczonych na Stronie Internetowej komentarzy dotyczących Produktów i opinii o Produktach, Castorama wymaga od Klientów zamieszczających taki komentarz/opinię, złożenia oświadczenia, że kupili oni lub używali Produkt, który jest przedmiotem komentarza/opinii. Castorama nie podejmuje innych działań związanych z weryfikacją, czy Klient publikujący komentarz/opinię kupili lub używali oceniany Produkt. Na Stronie Internetowej mogą również znajdować się komentarze dotyczące Produktów i opinie o Produktach, które zostały zamieszczone na stronach internetowych prowadzonych przez inne spółki należące do grupy kapitałowej, do której należy Castorama. W przypadku Produktów, które występują w różnych wariantach (np. kolorystycznych), opinie przedstawione pod Produktem mogą dotyczyć różnych wariantów danego Produktu.
4.    Castorama jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020.935 t.j. z dnia 26.05.2020 r.).
5.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:

..........................................
(adres Sklepu Castorama)
e-mail: bok@castorama.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(np. nazwa, rodzaj towaru; ilości sztuk/opakowań)
Data odbioru towaru:
___________________________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
___________________________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów):
___________________________________________________________________________
Numer rachunku bankowego dla celów zwrotu dokonanej płatności(**):
___________________________________________________________________________
Numer rachunku należy wskazać wyłącznie wtedy, gdy wyrażają Państwo zgodę na zwrot płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Nie należy wypełniać, gdy płatność za zamówienie została dokonana elektronicznie lub kartą.
Numer zamówienia(**):
___________________________________________________________________________
Numer faktury / Numer transakcji z paragonu (widoczny na dole paragonu fiskalnego)(**):
___________________________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów):
___________________________________________________________________________
Data:
___________________________________________________________________________
(*) Niepotrzebne skreślić 
(**) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednak usprawni i przyśpieszy procedurę zwrotu. Administratorem danych osobowych jest Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78 KRS: 0000024785, NIP: 5261009959. Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu odstąpienia od umowy jest realizacja prawa odstąpienia, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia Państwa danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod adresem:  
https://www.castorama.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci