REGULAMIN SERWISU CASTORAMA.PL I APLIKACJI MOBILNEJ CASTORAMA

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Definicje:
Regulamin - niniejszy regulamin;
Usługodawca – Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000024785, kapitał zakładowy 54.808.000 zł, NIP 526-10-09-959, BDO: 000009159, adres e-mail: bok@castorama.pl;
Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu lub za pośrednictwem Aplikacji;
Serwis - serwis internetowy umieszczony w domenie castorama.pl oraz dostępny za pośrednictwem Aplikacji, przy czym zakres Usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji jest ograniczony w stosunku do zakresu Usług dostępnego za pośrednictwem stron www Serwisu;
Aplikacja - oprogramowanie pod nazwą Castorama, udostępnione Użytkownikowi przez Usługodawcę, przeznaczone do instalacji w Urządzeniach Mobilnych Użytkownika i umożliwiające korzystanie z Usług Serwisu w zakresie, w jakim są one udostępniane za pośrednictwem Aplikacji;
Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43) ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (smartfon, tablet), korzystające z systemu operacyjnego wskazanego w dalszej części Regulaminu;
Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym z wykorzystaniem Aplikacji oraz polegające na udostępnieniu Użytkownikowi oprogramowania Aplikacji, umożliwiającej mu korzystanie z funkcji Aplikacji;
Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
Sklep Internetowy - prowadzony przez Usługodawcę sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.castorama.pl, w którym zakupów można dokonywać również za pośrednictwem Aplikacji;
Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
2.    Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z Aplikacji, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług, świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.    Serwis jest administrowany przez Usługodawcę.
4.    Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
5.    Poszczególne usługi w Serwisie oraz usługi dostępne za pośrednictwem Aplikacji mogą podlegać osobnym regulaminom. Usługodawca określa w Serwisie i w Aplikacji jakie usługi podlegają takim osobnym regulaminom. Osobnemu regulaminowi podlega zwłaszcza sprzedaż za pośrednictwem telefonu oraz sprzedaż w Sklepie Internetowym (regulowane Regulaminem Sprzedaży Sklepu Internetowego i Sprzedaży przez Telefon Castorama dostępnym pod adresem https://www.castorama.pl/regulaminy/regulamin-sklepu-castorama).
6.    W ramach Serwisu i Aplikacji Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów.
7.    Serwis przystosowany jest do współpracy z aktualnymi wersjami przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari, Samsung Internet, Microsoft Edge oraz aktualnymi wersjami iOS/Android/Windows/MacOS. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompatybilność Serwisu z innymi przeglądarkami, niemniej jednak korzystanie z nich może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności Serwisu. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki. Również Korzystanie z Aplikacji może wiązać się z koniecznością uzyskiwania jej aktualizacji udostępnianych przez Usługodawcę.
8.    Dla korzystania z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu i Aplikacji konieczne jest posiadanie konta e-mail. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług zalecane jest włączenie w przeglądarce obsługi plików ‘cookies’.
9.    Korzystanie z funkcjonalności Aplikacji wymaga dostępu do Internetu. Pobranie oraz korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, za wyjątkiem kosztów związanych z dostępem do Internetu i kosztów transmisji danych, które Użytkownik zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Użytkownik oraz z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 5 i 6 Regulaminu. Korzystanie z Aplikacji wymaga Urządzenia Mobilnego wyposażonego w odpowiedni system operacyjny Android lub iOS:
-    iOS wersja 13 i wyższe – smartfony, tablety;
-    Android wersja 6.0 i wyższe – smartfony, tablety;
Od dnia 21 maja 2023 r.:
-    w przypadku dotychczasowych Użytkowników, którzy na dzień 21 maja 2023 r. posiadają Urządzenie Mobilne wyposażone w system operacyjny iOS wersja 13 i wyższe lub Android wersja 6.0 i wyższe i mają już zainstalowaną na nim Aplikację, koniecznym będzie dokonanie jej aktualizacji w celu umożliwienia dalszego działania Aplikacji. Użytkownicy Ci będą również musieli ponownie zarejestrować się w Aplikacji (ich dotychczasowe Konto ulegnie dezaktywacji) – przy czym, postanowienie to nie dotyczy Użytkowników, którzy uprzednio zarejestrowali się w serwisie Usługodawcy działającym wówczas pod adresem prod.castorama.pl;
-    dotychczasowi Użytkownicy, którzy na dzień 21 maja 2023 r. posiadają Urządzenie Mobilne wyposażone w system operacyjny Huawei i mają już zainstalowaną na nim Aplikację nie będą mieli możliwości korzystania z Aplikacji. Ponadto, ich dotychczasowe Konto ulegnie dezaktywacji i nie będą oni mogli zarejestrować się ponownie w Aplikacji;
-    nie będzie możliwe pobranie Aplikacji przez nowych Użytkowników posiadających Urządzenie Mobilne z systemem operacyjnym Huawei.
10.    W przypadku dotychczasowych Użytkowników, którzy na dzień 21 maja 2023 r. byli już zarejestrowani w serwisie (działającym pod adresem www.castorama.pl) i mieli założone w nim Konto, Konto to ulegnie dezaktywacji i Użytkownicy Ci będą musieli ponownie zarejestrować się w Serwisie. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Użytkowników, którzy uprzednio zarejestrowali się w serwisie Usługodawcy działającym wówczas pod adresem prod.castorama.pl.

§ 2
UŻYTKOWNIK

1.    Status Użytkownika Serwisu lub Aplikacji uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu i Aplikacji.
2.    Użytkownicy Serwisu i Aplikacji zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
3.    Dostęp do Serwisu dla Użytkowników i korzystanie z Aplikacji jest możliwe na dwóch poziomach:
-    Użytkownika niezarejestrowanego;
-    Użytkownika zarejestrowanego.
4.    Rejestracja w Serwisie, w tym za pomocą Aplikacji, umożliwia korzystanie z Usług oferowanych w ramach Serwisu lub Aplikacji, dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających status Użytkowników zarejestrowanych.
5.    Status Użytkownika jest bezpłatny bez względu czy Użytkownik ma status Użytkownika zarejestrowanego czy niezarejestrowanego, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 5 i 6.

§ 3
REJESTRACJA I LOGOWANIE

Logowanie do Aplikacji poprzez konto posiadane przez Użytkownika w Serwisie

1.    Użytkownik posiadający konto w Serwisie ma możliwość zalogowania się do Serwisu za pomocą Aplikacji poprzez wpisanie loginu i hasła do konta, które posiada w Serwisie dostępnym za pomocą strony www Serwisu (z zastrzeżeniem § 1 ust. 10). W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada jeszcze konta w Serwisie, Użytkownik może je utworzyć (zarejestrować się) za pośrednictwem Aplikacji.

Rejestracja w ramach strony WWW Serwisu i Aplikacji

2.    W celu dokonania rejestracji bezpośrednio z poziomu Serwisu, a także z poziomu Aplikacji wymagane jest wypełnienie przez zainteresowanego Użytkownika odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis lub Aplikację po kliknięciu opcji „Rejestracja”.
3.    Formularz wymaga udostępnienia przez zainteresowanego Użytkownika danych, o które zostanie poproszony w ramach formularza. Będą to:
-    adres e-mail Użytkownika;
-    proponowane hasło, przy czym ze względów bezpieczeństwa powinno się ono składać z co najmniej 8 znaków (w tym co najmniej jednej cyfry lub jednej wielkiej litery). Usługodawca zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń dostępu do kont poszczególnych Użytkowników, niemniej jednak to Użytkownik pozostaje dysponentem swojego hasła. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy. Usługodawca sugeruje Użytkownikom (1) taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe oraz (2) okresową, nie rzadszą niż raz na 30 dni zmianę hasła.
4.    Rejestracja Użytkownika bezpośrednio w Serwisie, jak również poprzez Aplikację, jest możliwa poprzez zaznaczenie, przez Użytkownika uprzednio niezarejestrowanego, odpowiedniej opcji (wyrażenie woli założenia konta – opcja „Utwórz konto”) bezpośrednio po zakończeniu procedury zakupowej i złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym Castorama (w ramach wyświetlanego komunikatu z podziękowaniem za złożenie zamówienia). W tym celu, po złożeniu zamówienia należy podać hasło i wybrać opcję „Utwórz konto”, natomiast pozostałe dane wskazane w ust. 3 (adres e-mail) zostaną dla potrzeb utworzenia konta w Serwisie pobrane z formularza zamówienia wypełnionego w procedurze zakupów w Sklepie Internetowym. Pozostałe dane podane przez Użytkownika w trakcie zakładania konta bezpośrednio po zakończeniu procedury zakupowej w Sklepie Internetowym będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym oraz przechowywane w ramach konta Użytkownika, z uwagi na to że Serwis oferuje zarejestrowanym Użytkownikom możliwość dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym bez konieczności podawania danych przy każdym zamówieniu. W przypadku założenia konta w trybie opisanym w tym ustępie, zamówienie złożone bezpośrednio przed zarejestrowaniem się w Serwisie będzie widoczne w historii zamówień w koncie. Dane mogą być również przetwarzane w celach i w zakresie określonych wyrażonymi przez Użytkownika zgodami.
5.    Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość podania w ramach konta dodatkowych danych (np. dane podawane przez Użytkownika w procesie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, itp.) w związku ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami, które to dane będą przetwarzane w ramach konta tego Użytkownika.
6.    Aby Użytkownik mógł się zarejestrować wymagane jest dokonanie przez niego akceptacji Regulaminu wraz z Polityką Prywatności, bez których świadczenie usług przez Usługodawcę przewidzianych dla zarejestrowanych Użytkowników nie będzie możliwe. Pozostałe opcje (zgody), o ile będą, są fakultatywne i nie stanowią warunku niezbędnego do rejestracji w Serwisie (w tym za pośrednictwem Aplikacji), czy dostępu do Usług Usługodawcy.
7.    Po wypełnieniu formularza i kliknięciu opcji „Utwórz konto” osoba rejestrująca się otrzyma na podany przez siebie w formularzu adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem założenia konta Użytkownika (dalej: „Konto”). W przypadku, gdy Użytkownik dokonał wcześniej jako użytkownik niezarejestrowany zakupów w Sklepie Internetowym jak również w sklepach Castorama za pośrednictwem telefonu i będzie chciał założyć Konto posługując się adresem e-mail użytym podczas uprzednich zakupów, w wiadomości e-mail, o której mowa powyżej otrzyma również link, który powinien kliknąć w celu aktywacji Konta.
8.    Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych wprowadzonych przy rejestracji.
9.    Użytkownik, dokonując rejestracji, zobowiązany jest podawać wyłącznie prawdziwe, aktualne i prawidłowe informacje i dane. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane.
10.    Założenie Konta zarówno za pośrednictwem Serwisu bądź Aplikacji, prowadzi do uzyskania możliwości korzystania z konta zarówno w Serwisie, jak i Aplikacji. Dane dotyczące hasła i loginu będą takie same dla korzystania z Serwisu zarówno za pośrednictwem strony www Serwisu, jak i Aplikacji.

§ 4
ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę, tj. odpowiednio: (1) w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu - z momentem wejścia na stronę URL Serwisu, a w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu za pośrednictwem Aplikacji - z momentem uruchomienia Aplikacji, (2) po zarejestrowaniu lub logowaniu - w przypadku Usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja, (3) pobrania i zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym, (4) w przypadku Usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności Usług komentowania materiałów znajdujących się w Serwisie (w tym dostępnym za pośrednictwem Aplikacji) – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza lub/i z momentem wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej Usługi lub/i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań.
2.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio: (1) opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub Aplikacji; (2) wyrejestrowania się z Serwisu przez Użytkownika (dezaktywacji Konta); (3) rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi (poprzez przesłanie maila z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres mailowy: bok@castorama.pl lub poprzez wypełnienie stosownego formularza (o ile w przypadku danej Usługi jest dostępny) na stronie Serwisu i w Aplikacji (np. poprzez wybranie opcji „Wniosek o usunięcie danych” zamieszczonej w Polityce Prywatności dostępnej w Aplikacji oraz bezpośrednio w Serwisie); (4) usunięcie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego; (5) decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana: (a) naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika (tj. niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń złożonych przez danego Użytkownika; naruszeniu przez Użytkownika § 6 ust. 2 – z wyjątkiem naruszenia obowiązku aktualizacji danych przez Użytkownika; naruszeniu przez Użytkownika § 6 ust. 3, § 6 ust. 5, § 7, § 10 pkt 3 Regulaminu) - działania Usługodawcy w tym zakresie podejmowane są stosownie do szczegółowych postanowień Regulaminu), (b) odmową Użytkownika udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi, (c) problemami technicznymi po stronie Użytkownika, uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Usługodawcę.
3.    Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (stosownie do ust. 2 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia).
4.    Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.
5.    Odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4 Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie (na adres Usługodawcy: ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa). Usługodawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z którego może skorzystać Użytkownik i który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.
6.    Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny nie przysługuje, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
7.    Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8.    Ściągnięcie Aplikacji prowadzi do natychmiastowego dostarczenia Użytkownikowi treści cyfrowych.
9.    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 5
WYREJESTROWANIE SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU i APLIKACJI / DEZAKTYWACJA KONTA

1.    Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia) prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności poprzez żądanie wyrejestrowania się z Serwisu.
2.    Wyrejestrowanie następuje poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji Konta na adres mailowy: iod@castorama.pl lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.castorama.pl i w Aplikacji (np. poprzez wybranie opcji „Wniosek o usunięcie danych” zamieszczonej w Polityce Prywatności dostępnej w Aplikacji oraz bezpośrednio w Serwisie).
3.    W przypadku usunięcia na wniosek Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych podawanych w formularzu, niezbędnych do rejestracji, cofnięcia akceptacji dla Regulaminu lub cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z usługami świadczonymi w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji, dalsze świadczenie usług udostępniania Konta przez Usługodawcę jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją Konta danego Użytkownika.
4.    Dezaktywację Konta powoduje również naruszenie przez danego Użytkownika postanowień Regulaminu (tj. złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń; naruszenie § 6 ust. 2 Regulaminu – z wyjątkiem naruszenia obowiązku aktualizacji danych przez Użytkownika; naruszenia § 6 ust. 3, § 6 ust. 5, § 7, § 10 pkt 3 Regulaminu).
5.    Usunięcie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego nie powoduje dezaktywacji Konta, gdyż Użytkownik po usunięciu Aplikacji może nadal zalogować się do swojego Konta za pośrednictwem stron www Serwisu. Usunięcie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego uniemożliwia jednak korzystanie na tym Urządzeniu Mobilnym z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji.
6.    Fakt dezaktywacji Konta jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji.
7.    Dezaktywacja Konta dokonana za pomocą Aplikacji powoduje również dezaktywację konta Użytkownika w Serwisie dostępnym za pośrednictwem stron www Serwisu. Dezaktywacja Konta dokonana w Serwisie dostępnym za pośrednictwem stron www Serwisu powoduje również dezaktywację Konta w ramach Aplikacji.

§ 6
SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU i APLIKACJI

1.    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.
2.    Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
-    powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu lub Aplikacji przez innych Użytkowników;
-    nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom;
-    powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
-    niewykorzystywania Serwisu lub Aplikacji – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
-    aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;
-    powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;
-    powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;
-    powstrzymania się od umieszczania w Serwisie lub Aplikacji oraz przekazywanie za ich pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety oraz nieuprawnionego korzystania z praw własności intelektualnej osób trzecich i nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku (w tym w ramach korzystania z narzędzi wyszukiwarki);
-    powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu i Aplikacji.
3.    Ponadto, podczas dyskusji pomiędzy Użytkownikami Serwisu i Aplikacji mają zastosowanie wszystkie obowiązujące podczas zwykłej rozmowy normy zachowania. Krzyk (pisanie wielkimi literami), formy rozkazujące i zwroty powszechnie uznawane za wulgarne są niemile widziane i używanie ich grozi otrzymaniem ostrzeżenia, usunięciem wpisu, a w skrajnych przypadkach – usunięciem Konta (ban). W szczególności zabronione są posty zawierające groźby i obelgi. Ponadto Użytkownicy powinni dbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną zamieszczanych postów.
4.    W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Aplikacji lub Serwisu lub sposobu korzystania z nich, Użytkownik może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: bok@castorama.pl.
5.    Aplikacja udostępniana jest Użytkownikowi na użytek osobisty. Użytkownik nie może wykorzystywać Aplikacji w celach komercyjnych.

§ 7
PRAWA WYŁĄCZNE

1.    Aplikacja oraz Serwis, jak również wszystkie ich aktualizacje, adaptacje i modyfikacje oraz wszelkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu i Aplikacji, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy lub osób trzecich i mogą podlegać ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Oznaczenia umieszczane w Serwisie i Aplikacji podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią wyraźnie inaczej, Użytkownik nie może odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedawać, wprowadzać do obrotu Aplikacji ani żadnej jej części, a także stosować technik inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować ani tworzyć opracowań (utworów pochodnych) Aplikacji lub Serwisu.
2.    Wraz z zamieszczeniem danej treści lub danego materiału Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów w zakresie niezbędnych do publikacji danych treści w ramach Serwisu (w tym dostępnego za pośrednictwem Aplikacji). Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.
3.    Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonywanie praw osobistych do utworów wskazanych w ust. 2 powyżej, w zakresie niezbędnym do ich publikacji w ramach Serwisu (w tym dostępnego za pośrednictwem Aplikacji).
4.    Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
-    zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych Serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
-    umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
-    zwielokrotnianie materiałów na nośnikach;
-    rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
-    rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu lub Aplikacji.
5.    Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Serwisie (w tym za pośrednictwem Aplikacji) w zakresie niezbędnym do ich publikacji w mediach Usługodawcy, jak również do promocji i reklamy mediów Usługodawcy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
-    treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
-    treści i materiały te są wolne od wad prawnych;
-    wykorzystanie tych treści i materiałów przez Usługodawcę nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich;
-    treści i materiały są zgodne z obowiązującym prawem.
6.    Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści i innych materiałów w Serwisie (w tym za pośrednictwem Aplikacji), które są:
-    sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
-    pochwalające lub nawołujące do nienawiści, przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, faszyzmu, nazizmu, komunizmu;
-    zniesławiające, obraźliwe lub naruszające chroniony interes osób trzecich;
-    obsceniczne, pornograficzne, wulgarne lub w inny sposób sprzeczne z akceptowanymi normami obyczajowymi lub mogące zagrozić nieletnim;
-    będące reklamą lub niezamówioną informacją handlową;
-    służące do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci teleinformatycznych, zakłócania lub usuwania zabezpieczeń technicznych oraz systemów DRM;
-    umożliwiające nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł.
7.    Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych na łamach Serwisu (w tym za pośrednictwem Aplikacji), pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu lub Netykiety oraz przepisów prawa. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu (w tym za pośrednictwem Aplikacji) materiałów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zamieszczenia w ramach Serwisu (w tym za pośrednictwem Aplikacji) jakichkolwiek innych materiałów o charakterze bezprawnym, Użytkownik ten otrzyma od Usługodawcy ostrzeżenie, a w przypadku niezastosowania się do niego jego Konto zostanie dezaktywowane. Powyższe nie wyklucza podjęcia przez Usługodawcę działań wskazanych w ust. 8 poniżej.
8.    W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnym charakterze zamieszczonych w ramach Serwisu (w tym za pośrednictwem Aplikacji) materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia decyzji o ich usunięciu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.    Użytkownik ma prawo do składania reklamacji związanych z działaniem Serwisu lub Aplikacji oraz reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
2.    Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
3.    Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres bok@castorama.pl w formie elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail), (3) nazwę i model Urządzenia Mobilnego oraz (4) nazwę i wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym (przy czym punkty (3) i (4) dotyczą reklamacji związanych z działaniem Serwisu na Urządzeniu Mobilnym). Usługodawca przyjmuje również reklamacje składane z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej, wysłanej na adres korespondencyjny: Castorama Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa, z zamieszczonym na kopercie dopiskiem „Reklamacja castorama.pl”.
4.    Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.
5.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.
6.    Usługodawca ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialność za zgodność świadczonej Usługi z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 43h i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ/PRAWA I OBOWĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

1.    Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę (w tym za pośrednictwem Aplikacji), a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu i Aplikacji były jak najwyższej jakości.
2.    Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie i Aplikacji były eliminowane na bieżąco.
3.    Usługodawca zastrzega prawo do:
-    Zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu i Aplikacji, zakresu usług i funkcjonalności z zachowaniem odpowiedniej procedury informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmian polegających na usunięciu określonych funkcjonalności Serwisu i Aplikacji stosowana będzie procedura przewidziana w § 12 ust. 1 „Postanowienia końcowe” (przy czym uprawnienie to nie będzie rozumiane jako przyznające Usługodawcy w odniesieniu do usługi lub funkcjonalności, co do której Usługodawca złożyłby uprzednio Użytkownikowi zapewnienie, że będzie ona świadczona przez minimalny okres, prawa do ograniczenia świadczenia takiej usługi lub funkcjonalności w trakcie trwania takiego okresu);
-    Okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu i Aplikacji oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu i Aplikacji Usług;
-    Zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika oraz wezwaniu go do zaprzestania naruszeń, świadczenia usług w ramach Serwisu lub Aplikacji w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu (tj. składa niezgodne z prawdą oświadczenia; narusza § 6 ust. 2 Regulaminu – z wyjątkiem naruszenia obowiązku aktualizacji danych przez Użytkownika; narusza § 6 ust. 3, § 6 ust. 5, § 7, § 10 pkt 3 Regulaminu);
-    Czasowego wstrzymania działania Aplikacji ze względu na niezbędne prace konserwacyjne, prace związane z modyfikacją lub inne prace mające na celu doskonalenie funkcjonowania Aplikacji oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu i Aplikacji Usług.
4.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu i/ lub zaprzestania udostępniania go za pośrednictwem Aplikacji, jak również do zaprzestania udostępniania Aplikacji po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników, tj. rozwiązania umowy z 21-dniowym okresem wypowiedzenia. Użytkownicy zostaną o powyższym poinformowani w sposób określony w § 12 ust. 1 Regulaminu (z zastrzeżeniem zachowania terminu wskazanego w niniejszym postanowieniu).
5.    Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu i Aplikacji działały poprawnie.
6.    Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.
7.    Informacje produktowe prezentowane w Serwisie i Aplikacji nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Produkty prezentowane mogą być w ramach Serwisu i Aplikacji w zestawieniu z wyposażeniem dodatkowym, nie objętym wskazaną przy nich ceną, o czym jednak każdorazowo Użytkownik będzie informowany.

§ 10
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE – POSZCZEGÓLNE USŁUGI W RAMACH SERWISU I APLIKACJI

W ramach Serwisu i Aplikacji (z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych poniżej) świadczone są w szczególności następujące Usługi:

1.    Udostępnianie zawartości Serwisu (w tym za pośrednictwem Aplikacji)

Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika świadczy usługę wyświetlenia zawartości Serwisu, w tym w szczególności: katalogu produktów sieci sklepów Castorama, porad związanych z budownictwem, remontem, majsterkowaniem; inspiracji z zakresu urządzania wnętrz oraz ogrodów oraz design’u i projektowania wnętrz. Ponadto każdy Użytkownik ma możliwości korzystania z wyszukiwarki produktów, a także narzędzia w postaci porównywarki produktów. Użytkownik będzie miał również możliwość otrzymania treści związanych z ofertą wybranego sklepu Castorama poprzez wybranie w ramach opcji dostępnych na stronie Serwisu lokalizacji wybranego Sklepu.

2.    Praca

Każdy Użytkownik będzie mógł dowiedzieć się więcej o Usługodawcy, poznać jego strukturę i pracowników. Ponadto Użytkownik będzie miał dostęp do informacji o procesie rekrutacji i wymaganym profilu kandydata.

3.    Komentarze

Dodatkowo każdy Użytkownik będzie miał możliwość zamieszczania pod wybranymi materiałami zamieszczonymi w Serwisie i Aplikacji (w szczególności w odniesieniu do produktów dostępnych w ofercie handlowej Usługodawcy) swoich komentarzy, a także możliwość przeglądania komentarzy innych Użytkowników.
Zabronione jest publikowanie komentarzy, które:
a.    są niezgodne z regułami zwyczajami internetu (Netykietą), są uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
b.    są pisane w całości DUŻYMI LITERAMI,
c.    mają na celu wywoływanie kłótni,
d.    naruszają dobra osobiste użytkowników Serwisu lub Aplikacji lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne,
e.    zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich,
f.    są spamem, w szczególności zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną informację handlową,
g.    zawierają wulgaryzmy,
h.    zakłócają w inny sposób funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji,
i.    naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie,
j.    w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu (w szczególności postanowienia § 6 SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU i APLIKACJI), lub obowiązujące przepisy prawne.
Usługodawca ma prawo usunięcia komentarzy naruszających postanowienia niniejszego ust. 3 lit a. – j. powyżej.
Usługodawca ma prawo bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy dotyczących danego wątku/tematu. Usługodawca może zmienić zasady funkcjonowania komentarzy. W zakresie zamieszczonych w Serwisie i Aplikacji komentarzy dotyczących produktów i opinii o produktach, Usługodawca wymaga od Użytkowników zamieszczających taki komentarz/opinię, złożenia oświadczenia, że kupili oni lub używali produkt, który jest przedmiotem komentarza/opinii. Usługodawca nie podejmuje innych działań związanych z weryfikacją, czy Użytkownicy publikujący komentarz/opinię kupili lub używali oceniany produkt. W Serwisie i Aplikacji mogą również znajdować się komentarze dotyczące produktów i opinie o produktach, które zostały zamieszczone na stronach internetowych prowadzonych przez inne spółki należące do grupy kapitałowej, do której należy Usługodawca.
W przypadku produktów, które występują w różnych wariantach (np. kolorystycznych), opinie przedstawione pod produktem mogą dotyczyć różnych wariantów danego produktu.

Wszelkie dostrzeżone naruszenia lub nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Komentarzy powinny być zgłaszane na adres bok@castorama.pl.

4.    Lista Zakupów (życzeń)

Każdy Użytkownik posiada możliwość stworzenia swojej osobistej listy zakupów z produktami ze sklepów Usługodawcy. Użytkownicy zarejestrowani mają również możliwość zapamiętywania w ramach swojego Konta stworzonej przez nich Listy zakupów (życzeń) i każdorazowego odtwarzania jej po zalogowaniu się na Konto. Lista zakupów (życzeń) stworzona przez Użytkownika niezarejestrowanego jest dostępna dla tego Użytkownika niezarejestrowanego do czasu jej usunięcia tzw. „cache” z przeglądarki danego komputera lub opuszczenia Serwisu przez Użytkownika. Ponadto, każdy zarejestrowany Użytkownik (po zalogowaniu się) będzie miał możliwość przesyłania i dzielenia się swoją Listą zakupów z wybranymi użytkownikami mediów społecznościowych lub innymi wybranymi przez nich osobami (funkcjonalność ta nie dotyczy Aplikacji).

5.    Newsletter

Użytkownicy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera Serwisu z informacjami związanymi z Serwisem oraz zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi, mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez podanie, w ramach wyświetlanego na stronie Serwisu okienka pop-up lub formularza, swojego adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać oraz poprzez zaznaczenie w ramach tego okienka lub formularz stosownych opcji, a następnie potwierdzenie woli zapisu na Newslettera w odpowiedzi na otrzymany e-mail z prośbą o dokonanie takiego potwierdzenia. Użytkownik ma możliwość wypisania się (rezygnacji) z Usługi Newslettera w każdym czasie poprzez kliknięcie w link służący do anulowania subskrypcji Newslettera, który jest zamieszczony w stopce otrzymywanego Newslettera.
Nie ma możliwości zapisania się na Newsletter za pośrednictwem Aplikacji.

6.    Narzędzie do rezerwacji sesji projektowania

W ramach Serwisu może zostać udostępniona strona przekierowująca do narzędzia służącego do zdalnego umawiania rezerwacji z doradcami i projektantami współpracującymi z Usługodawcą. Usługa rezerwacji będzie regulowana przez odrębny regulamin i obsługiwana przez podmiot trzeci inny niż Usługodawca. Usługa ta nie jest oferowana w Aplikacji.

7.    Serwisy i programy dot. planowania wnętrz 

W ramach Serwisu mogą zostać udostępnione linki lub strony przekierowujące do stron związanych z planowaniem wnętrz. W przypadku udostępnienia oprogramowania pozwalającego na zaplanowanie, opracowanie wizualizacji lub aranżacji niektórych produktów lub wnętrz, Użytkownicy mogą korzystać z tego oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, przez okres dostępności oprogramowania. Usługi te mogą podlegać odrębnym regulaminom regulującym daną usługę.

8.    Sklep Internetowy

Szczegółowe postanowienia związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego, zostały zamieszczone w ramach Regulaminu Sprzedaży Sklepu Internetowego i Sprzedaży przez Telefon Castorama dostępnego pod adresem: https://www.castorama.pl/regulaminy/regulamin-sklepu-castorama.
Użytkownicy zarejestrowani posiadają w ramach Konta Użytkownika możliwość dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu swoich danych podanych przy wcześniejszym zamówieniu (bez konieczności powtórnego ich podawania przy kolejnych zamówieniach).

9.    Chat z konsultantem

Użytkownik będzie mieć możliwość chatu z konsultantem Castorama z poziomu Serwisu.

§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie w związku z korzystaniem z określonych funkcjonalności Serwisu i Aplikacji, jest Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785 (dalej jako „Administrator”).
2    Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego u Administratora, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: IOD@castorama.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.castorama.pl
3.    Dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w Serwisie castorama.pl i Aplikacji oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w ramach Aplikacji (np. wypełnienia formularza celem stworzenia swojego profilu w ramach Serwisu/Aplikacji, dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, zamieszczania komentarzy), będą przetwarzane przez Castorama, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Castorama w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku zamówienia przez Ciebie Newslettera Serwisu castorama.pl, Twoje dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter na zasadach określonych w § 10 ust. 5 Regulaminu.
4.    Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkowników Aplikacji z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, zgodnie z u.ś.d.e.
5.    Administrator jest w posiadaniu adresów IP Urządzeń Mobilnych, za pośrednictwem których Użytkownicy korzystają z Aplikacji.
6.    Dane osobowe przekazane / udostępnione przez Ciebie mogą być ponadto wykorzystywane przez Castorama w innych celach, w przypadku gdy wyrazisz osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.
7.    Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT. W ramach współpracy z grupą kapitałową Kingfisher dane osobowe mogą być przekazane do centrali Administratora w Wielkiej Brytanii. Transfer danych osobowych opiera się na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii. Bezpieczeństwo przekazywania danych osobowych do innych państw poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), niż Wielka Brytania, gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE.
8.    Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Serwisu oraz w ramach Aplikacji, a także po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Castorama praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
9.    Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
10.    Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w Serwisie i Aplikacji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Serwisie i Aplikacji lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Serwisie i Aplikacji.
11.    Wszelkie dodatkowe zgody wyrażone ewentualnie przez Ciebie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres wskazany w § 11 ust.2 .

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są:
a.    zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną i wpływ na Regulamin;
b.    nałożenie na Usługodawcę określonych obowiązków przez urzędy, sądy lub organy państwowe;
c.    zmiany lub wprowadzenia nowych Usług, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji;
d.    zmiany parametrów technicznych umożliwiających korzystanie przez Użytkowników z Usług;
e.    zmiany uzasadnione względami bezpieczeństwa, tj. w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa, w celu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych;
f.    zmiany danych kontaktowych Usługodawcy;
g.    zmiany redakcyjne Regulaminu.
Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu i w Aplikacji oraz (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych) drogą elektroniczną poprzez przesłanie komunikatu systemowego do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu i Aplikacji, na adres mailowy podany podczas rejestracji. 
2.    Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazanej w ust. 1 powyżej, przy zastosowaniu procedury opisanej w paragrafie „Wyrejestrowanie się użytkownika z Serwisu i Aplikacji/Dezaktywacja konta”. Użytkownik niezarejestrowany, nie akceptujący zmian w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i Aplikacji.
3.    W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
4.    Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne. W wypadku powstania sporu z udziałem konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres poczty elektronicznej Usługodawcy dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: odr@castorama.pl).
5.    Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 21 maja 2023 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:

Castorama Polska Sp. z o.o. 
ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa 
e-mail: bok@castorama.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(np. nazwa/rodzaj usługi)
Data zawarcia umowy o świadczenie usługi:
___________________________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
___________________________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów):
___________________________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów):
___________________________________________________________________________
Data:
___________________________________________________________________________
(*) Niepotrzebne skreślić
Administratorem danych osobowych jest Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78 KRS: 0000024785, NIP: 5261009959. Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu odstąpienia od umowy jest realizacja prawa odstąpienia, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia Państwa danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://www.castorama.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci