Produkty

REGULAMIN SERWISU CASTORAMA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje: 

Regulamin - niniejszy regulamin;
 
Usługodawca – Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Krakowiaków 78, 02-555 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000024785, kapitał zakładowy 54.808.000 zł, NIP 526-10-09-959, adres e-mail: bok@castorama.pl;
 
Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 
Serwis - serwis internetowy umieszczony w szczególności w domenie castorama.pl;
 
Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 
Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 
Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

 1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług, świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331)
 2. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę. 
 3. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Poszczególne usługi w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom. Usługodawca określa w Serwisie jakie usługi podlegają takim osobnym regulaminom. Osobnym regulaminom podlegają zwłaszcza Zakupy na telefon (regulowane Regulaminem sprzedaży zakupy na telefonoraz sprzedaż w Sklepie Internetowym (regulowana Regulaminem Sprzedaży Sklepu Internetowego Castorama
 5. W ramach Serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów.
 6. Serwis przystosowany jest do współpracy z przeglądarką Firefox. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompatybilność Serwisu z innymi przeglądarkami, niemniej jednak korzystanie z nich może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności Serwisu. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki. Dla korzystania z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie konta email. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług zalecane jest włączenie w przeglądarce obsługi plików ‘cookies’.

II. UŻYTKOWNIK

 1. Status Użytkownika Serwisu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.
 2. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Serwisu.
 3. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników możliwy jest na dwóch poziomach:  
 • Użytkownika  niezarejestrowanego;
 • Użytkownika  zarejestrowanego.
 1.  Rejestracja w Serwisie umożliwia korzystanie z Usług oferowanych w ramach Serwisu, dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających status Użytkowników zarejestrowanych.
 2.  Status Użytkownika jest bezpłatny bez względu czy Użytkownik ma status Użytkownika zarejestrowanego czy niezarejestrowanego, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału I, pkt. 5 i 6.

 III. REJESTRACJA

Rejestracja w ramach strony WWW Serwisu

 1. W celu dokonania rejestracji bezpośrednio z poziomu Serwisu wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienia odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis.
 2. Formularz wymaga udostępnienia przez zainteresowanego Użytkownika danych, o które zostanie poproszony w ramach formularza. Będą to:  
 • Adres e-mail Użytkownika;
 • Proponowane hasło, przy czym ze względów bezpieczeństwa powinno się ono składać z co najmniej 8 znaków (małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne).Usługodawca zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń dostępu do kont poszczególnych Użytkowników, niemniej jednak to Użytkownik pozostaje dysponentem swojego hasła i w tym zakresie jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się tym hasłem. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy. Usługodawca sugeruje Użytkownikom (1) taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe, oraz (2) okresową, nie rzadszą niż raz na 30 dni zmianę hasła;
 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest również możliwa poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji (wyrażenie woli założenia konta) przez Użytkownika uprzednio niezarejestrowanego w procesie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Castorama. W wypadku zaznaczenia w procedurze zakupów opcji utworzenia konta Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie hasła, natomiast pozostałe dane wskazane w ust. 2 zostaną dla potrzeb utworzenia konta w Serwisie pobrane z formularza zamówienia wypełnionego w procedurze zakupów w Sklepie Internetowym. Pozostałe dane podane przez Użytkownika w trakcie zakładania konta w procedurze dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym (adres, imię i nazwisko, telefon oraz firma i NIP w przypadku przedsiębiorców) będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym oraz przechowywane w ramach konta Użytkownika, z uwagi na to że Serwis oferuje zarejestrowanym Użytkownikom możliwość dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym bez konieczności podawania danych przy każdym zamówieniu. Dane mogą być również przetwarzane w celach i w zakresie określonych wyrażonymi przez Użytkownika zgodami.
 2. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość podania w ramach konta dodatkowych danych (np. nick na forum, avatar, dane podawane przez Użytkownika w procesie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, itp) w związku ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami, które to dane będą przetwarzane w ramach konta tego Użytkownika.
 3. Ponadto osoba rejestrująca ma możliwość zaznaczenia następujących opcji dotyczących:   
 • akceptacji Regulaminu wraz z Polityką Prywatności;
 • zamówienia Newslettera Serwisu. Zamówienie Newslettera Serwisu będzie również możliwe w każdym momencie po dokonaniu rejestracji w Serwisie poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ramach konta Użytkownika, poprzez wypełnienie stosownego formularza dotyczącego Newslettera dostępnego na stronie Serwisu(zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych), jak również podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 1. Aby Użytkownik mógł się zarejestrować wymagane jest dokonanie przez niego akceptacji Regulaminu wraz z Polityką Prywatności, bez których świadczenie usług przez Usługodawcę przewidzianych dla zarejestrowanych Użytkowników nie będzie możliwe. Pozostałe opcje (zgody) są fakultatywne i nie stanowią warunku niezbędnego do rejestracji w Serwisie czy dostępu do Usług Usługodawcy.
 2. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu opcji „załóż konto” osoba rejestrująca się otrzyma na podany przez siebie w formularzu adres e-mail wiadomość z prośbą o kliknięcie w link, co spowoduje aktywację konta Użytkownika (dalej: „Konto”). Od tego momentu Użytkownik będzie posiadał status Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.
 3. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych wprowadzonych przy rejestracji.
 4. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane.
 5. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo zamieszczenia w swoim profilu jednego zdjęcia (avatara). Zdjęcie (avatar) będzie automatycznie zamieszczane przy wszystkich formach aktywności danego Użytkownika, w szczególności przy jego wypowiedziach.

Rejestracja poprzez serwis społecznościowy Facebook i Google

 1. Użytkownicy Serwisu będący jednocześnie użytkownikami serwisu społecznościowego Facebook lub posiadający konto w Google mają możliwość zarejestrowania się z wykorzystaniem odpowiednio aplikacji Facebook Connect / konta Google. Rejestrując się poprzez portal Facebook / konto Google Użytkownicy będą musieli zezwolić aplikacji Facebook Connect / Google na dostęp do ich danych osobowych zawartych w ich profilu istniejącym odpowiednio w ramach portalu Facebook / konta Google, w zakresie niezbędnym do założenia konta w Serwisie, to jest danych w postaci adresu mailowego Użytkownika oraz imienia i nazwiska, jeśli są udostępnione. Z chwilą zarejestrowania się do Serwisu w powyższy sposób administratorem takich danych osobowych Użytkownika staje się Usługodawca.
 2. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników, jak również zasady ochrony prywatności Użytkowników, określone są w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.

IV. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. odpowiednio: (1) w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu - z momentem wejścia na stronę URL Serwisu, (2) po zarejestrowaniu lub logowaniu - w przypadku Usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja, (3) w przypadku Usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności Usług komentowania materiałów znajdujących się w Serwisie – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza lub/i z momentem wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej Usługi lub/i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio: (1) opuszczenia przez Użytkownika Serwisu; (2) wyrejestrowania się z Serwisu przez Użytkownika (dezaktywacji Konta); (3) rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi (poprzez przesłanie maila z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres mailowy: bok@castorama.pl lub poprzez wypełnienie stosownego formularza (o ile w przypadku danej Usługi jest dostępny) na stronie Serwisu; (4) decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana (a) naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika (w szczególności polegającymi na niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń danego Użytkownika, naruszeniu praw innych Użytkowników, Usługodawcy) - działania Usługodawcy w tym zakresie podejmowane są stosownie do szczegółowych postanowień Regulaminu), (b) odmową Użytkownika udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi, (c) problemami technicznymi po stronie Użytkownika, uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Usługodawcę.
 3. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (stosownie do pkt. 2 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia).
 4. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 5. Odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4 Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie (na adres Usługodawcy: ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa). Usługodawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z którego może skorzystać Użytkownik na stronie https://www.castorama.pl/kontaktwybierając temat kontaktu ‘inne’. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego zgodą Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.
 7. Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. WYREJESTOWANIE SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU / DEZAKTYWACJA KONTA

 1. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia) prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności poprzez żądanie wyrejestrowania się z Serwisu.
 2. Wyrejestrowanie następuje poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji konta na adres mailowy: bok@castorama.pl .
 3. W przypadku usunięcia na wniosek Użytkownika jakichkolwiek z danych osobowych podawanych w formularzu, niezbędnych do rejestracji lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu Serwisu, dalsze świadczenie usług przez Usługodawcę jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją Konta danego Użytkownika.
 4. Dezaktywację Profilu powoduje również naruszenie przez danego Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie praw innych Użytkowników, Usługodawcy, innych podmiotów trzecich lub zachowanie w ramach Serwisu sprzeczne z postanowieniami Regulaminu (z uwzględnieniem postanowień punktu 7 Rozdziału PRAWA WYŁĄCZNE).
 5. Fakt dezaktywacji Konta jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji.

VI. SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do: 
 • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;
 • nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom;
 • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
 • niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
 • aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;
 • powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;
 • powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;
 • umieszczania w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety;
 • powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.
 1. Ponadto, podczas dyskusji pomiędzy Użytkownikami Serwisu mają zastosowanie wszystkie obowiązujące podczas zwykłej rozmowy normy zachowania. Krzyk (pisanie wielkimi literami), formy rozkazujące i zwroty powszechnie uznawane za wulgarne są niemile widziane i używanie ich grozi otrzymaniem ostrzeżenia, usunięciem wpisu, a w skrajnych przypadkach – usunięciem konta (ban). W szczególności zabronione są posty zawierające groźby i obelgi. Ponadto Użytkownicy powinni dbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną zamieszczanych postów.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego, Użytkownik może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adresbok@castorama.pl.

VII. PRAWA WYŁĄCZNE

 1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej.
 2. Wraz z zamieszczeniem danej treści lub danego materiału Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów w zakresie niezbędnych do publikacji danych treści w ramach Serwisu. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.
 3. Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonywanie praw osobistych do utworów wskazanych w punkcie 2 powyżej, w zakresie niezbędnym do ich publikacji w ramach Serwisu.
 4. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów, o których mowa w punkcie 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
 • zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych Serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
 • umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
 • zwielokrotnianie materiałów na nośnikach;
 • rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
 • rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.
 1. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Serwisie w zakresie niezbędnym do ich publikacji w mediach Usługodawcy, jak również do promocji i reklamy mediów Usługodawcy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
 • treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
 • treści i materiały te są wolne od wad prawnych;
 • wykorzystanie tych treści i materiałów przez Usługodawcę nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich;
 • treści i materiały są zgodne z obowiązującym prawem.
 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści i innych materiałów w Serwisu, które są:
 • sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
 • pochwalające lub nawołujące do nienawiści, przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, faszyzmu, nazizmu, komunizmu;
 • zniesławiające, obraźliwe lub naruszające chroniony interes osób trzecich;
 • obsceniczne, pornograficzne, wulgarne lub w inny sposób sprzeczne z akceptowanymi normami obyczajowymi lub mogące zagrozić nieletnim;
 • będące reklamą lub niezamówioną informacją handlową;
 • służące do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci teleinformatycznych, zakłócania lub usuwania zabezpieczeń technicznych oraz systemów DRM;
 • umożliwiające nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł.
 1. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych na łamach Serwisu, pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu lub Netykiety oraz przepisów prawa. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu materiałów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zamieszczenia w ramach Serwisu jakichkolwiek innych materiałów o charakterze bezprawnym, Użytkownik ten otrzyma od Usługodawcy ostrzeżenie, a w przypadku niezastosowania się do niego jego Konto zostanie dezaktywowane. Powyższe nie wyklucza podjęcia przez Usługodawcę działań wskazanych w punkcie 8 poniżej.
 2. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnym charakterze zamieszczonych w ramach Serwisu materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia decyzji o ich usunięciu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres bok@castorama.pl w formie elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Usługodawca przyjmuje również reklamacje składane z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej, wysłanej na adres korespondencyjny: Castorama Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa, z zamieszczonym na kopercie dopiskiem „Reklamacja Castorama.pl”.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ/PRAWA I OBOWĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.

 2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.

 3. Usługodawca zastrzega prawo do:

 • Zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem odpowiedniej procedury informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmian polegających na usunięciu określonych funkcjonalności Serwisu stosowana będzie procedura przewidziana w punkcie 1 rozdziału XII „Postanowienia końcowe”;

 • Okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu usług;

 • Zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika oraz wezwaniu go do zaprzestania naruszeń, świadczenia usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników.

 2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.

 3. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.

 4. Informacje produktowe prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Produkty prezentowane mogą być w ramach Serwisu w zestawieniu z wyposażeniem dodatkowym, nie objętym wskazaną przy nich ceną, o czym jednak każdorazowo Użytkownik będzie informowany

X. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE – POSZCZEGÓLNE USŁUGI W RAMACH SERWISU

W ramach Serwisu świadczone są w szczególności następujące Usługi:

 1. Udostępnianie zawartości Serwisu

Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika świadczy usługę wyświetlenia zawartości Serwisu, w tym w szczególności: katalogu produktów sieci sklepów Castorama, porad związanych z budownictwem, remontem, majsterkowaniem; inspiracji z zakresu urządzania wnętrz oraz ogrodów oraz design’u i projektowania wnętrz. Ponadto każdy Użytkownik ma możliwości korzystania z wyszukiwarki produktów a także narzędzia w postaci porównywarki produktów. Użytkownik będzie miał również możliwość otrzymania treści związanych z ofertą wybranego sklepu Castorama poprzez wybranie w ramach opcji dostępnych na stronie Serwisu lokalizacji wybranego Sklepu.

 1. Praca

Każdy Użytkownik będzie mógł dowiedzieć się więcej o Usługodawcy, poznać jego strukturę i pracowników, a także korespondować z nimi. Ponadto Użytkownik będzie miał dostęp do szczegółowych informacji o procesie rekrutacji i wymaganym profilu kandydata, a także dostęp do ofert pracy z wykorzystaniem mapy województw oraz podziału na specjalizacje. Szczegółowe informacje oraz zasady aplikowania na stanowiska wskazane w ofertach pracy znajdują się w zakładce usługi „Praca”. 

 1. Forum

Każdy Użytkownik będzie miał możliwość korzystania z usługi Forum. Korzystając z Forum Użytkownik może nie tylko czytać toczące się w ramach założonych wątków rozmowy pomiędzy Użytkownikami, ale także brać w nich udział, dodawać zdjęcia i zakładać nowe wątki. Zarejestrowany Użytkownik będzie miał ponadto możliwość uzyskiwania powiadomień na temat wątków poruszanych na Forum jak również bieżący dostęp do dokonywanych przez niego na Forum wpisów lub dodawanych zdjęć (dostępnych na założonym przez niego Koncie).

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Forum w sposób zgodny z Regulaminem Serwisu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.

Na Forum zabronione jest publikowanie treści (w tym zdjęć), które:

 1. są niezgodne z regułami zwyczajami Internetu (Netykietą), są uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
 2. są pisane w całości DUŻYMI LITERAMI,
 3. mają na celu wywoływanie kłótni,
 4. naruszają dobra osobiste użytkowników Forum lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne,
 5. zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich,
 6. są spamem, w szczególności zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną informację handlową,
 7. zawierają wulgaryzmy,
 8. zakłócają w inny sposób funkcjonowanie Forum,
 9. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie,
 10. w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu Serwisu (w szczególności postanowienia Rozdziału SPOSÓB KORZYSTANIA Z SERWISU), lub obowiązujące przepisy prawne.

Użytkownicy Forum powinni formułować myśli zwięźle i przejrzyście oraz dbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną zamieszczanych w ramach Forum postów.

Usługodawca ma prawo do usuwania, dzielenia, łączenia i przeorganizowywania wątków Użytkowników na Forum.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów wątków na Forum.

Użytkownicy powinni zakładać wątki na Forum w odpowiednich dla nich działach. Wątki założone w niewłaściwych działach będą przenoszone do odpowiednich działów.

Zabronione jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane.

Usługodawca może edytować i przeredagowywać treści wypowiedzi Użytkowników w zakresie koniecznym do korekty nadużywanych wersalików oraz usuwania dublujących się znaków, korekty poprawności ortograficznej i językowej zamieszczanych materiałów oraz treści.

Usługodawca ma prawo usunięcia z Forum wypowiedzi naruszających postanowienia niniejszego ust. 3 lit a) – j) powyżej.

Użytkownik dodający zdjęcia na Forum oświadcza, że:

 1. posiada prawa autorskie do zdjęć lub stosowne zgody pozwalające mu na legalne publikowanie zdjęć na Forum,
 2. publikowanie i wykorzystywanie przez niego za pośrednictwem Forum zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w tym między innymi praw dotyczących ochrony wizerunku, praw autorskich, znaków towarowych ani jakichkolwiek innych przepisów prawa,
 3. posiada on zgodę osób znajdujących się na zdjęciach na przetwarzanie i wykorzystanie ich wizerunku.

Usługodawca ma prawo usunięcia z Forum zdjęć naruszających powyższe postanowienia, zdjęć co do których Usługodawca uzyskał inną wiarygodną informację co do ich bezprawnego charakteru lub w innych przypadkach określonych w Regulaminie.

Odpowiedzialność Usługodawcy w związku z publikacją przez Użytkowników zdjęć na Forum będzie wyłączona na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługodawca ma prawo bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy na Forum dotyczących danego wątku/tematu.

Usługodawca może zmienić zasady funkcjonowania Forum.

Wszelkie dostrzeżone naruszenia lub nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Forum powinny być zgłaszane na adres bok@castorama.pl.

 1. Komentarze

Dodatkowo każdy Użytkownik będzie miał możliwość zamieszczania pod wybranymi materiałami zamieszczonymi w Serwisie (w szczególności zaś w odniesieniu do produktów dostępnych w ofercie handlowej Usługodawcy) swoich komentarzy a także możliwość przeglądania komentarzy innych Użytkowników.

Zabronione jest publikowanie komentarzy, które:

 1. są niezgodne z regułami zwyczajami internetu (Netykietą), są uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
 2. są pisane w całości DUŻYMI LITERAMI,
 3. mają na celu wywoływanie kłótni,
 4. naruszają dobra osobiste użytkowników Serwisu lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne,
 5. zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich,
 6. są spamem, w szczególności zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną informację handlową,
 7. zawierają wulgaryzmy,
 8. zakłócają w inny sposób funkcjonowanie Serwisu,
 9. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie,
 10. w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu Serwisu (w szczególności postanowienia Rozdziału SPOSÓB KORZYSTANIA Z SERWISU), lub obowiązujące przepisy prawne.

Usługodawca ma prawo usunięcia komentarzy naruszających postanowienia niniejszego ust. 4 lit a) – j) powyżej.

Usługodawca ma prawo bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy dotyczących danego wątku/tematu.

Usługodawca może zmienić zasady funkcjonowania komentarzy.

Wszelkie dostrzeżone naruszenia lub nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Komentarzy powinny być zgłaszane na adres bok@castorama.pl.

 1. Lista Zakupów.

Każdy Użytkownik posiada możliwość stworzenia swojej osobistej listy zakupów z produktami ze sklepów Usługodawcy. Użytkownicy zarejestrowani Użytkownicy mają również możliwość zapamiętywania w ramach swojego Konta stworzonej przez nich Listy zakupów i każdorazowego odtwarzania jej po zalogowaniu się na Konto. Lista zakupów stworzona przez Użytkownika niezarejestrowanego jest dostępna dla tego Użytkownika niezarejestrowanego do czasu jej usunięcia tzw. „cache” z przeglądarki danego komputera lub opuszczenia Serwisu przez Użytkownika. Ponadto, każdy Użytkownik będzie miał możliwość przesyłania i dzielenia się swoją Listą zakupów z wybranymi użytkownikami mediów społecznościowych lub innymi wybranymi przez nich osobami.

 1. Newsletter

Użytkownicy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera Serwisu z informacjami związanymi z Serwisem oraz zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi, mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać oraz poprzez zaznaczenie w ramach tego formularza stosownych opcji poprzez zaznaczenie stosownych opcji w procesie zakupów (formularzu zamówienia) w Sklepie Internetowym, poprzez zaznaczenie stosownych opcji w ramach Konta Użytkownika zarejestrowanego lub poprzez zaznaczenie stosownej opcji podczas wypełniania formularza dla potrzeb zakupów w Sklepie Internetowym. Użytkownik ma możliwość wypisania się (rezygnacji) z Usługi Newslettera oraz (tym samym) odwołania zgody wyrażonej przez Użytkownika w każdym czasie poprzez wypełnienie stosownych opcji znajdujących się na stronach Serwisu/Koncie Użytkownika lub poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji (odwołaniu zgody) w przedmiotowym zakresie na adres: bok@castorama.pl.

 1. Sklep Internetowy i Usługa Odbioru

Szczegółowe postanowienia związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego, zostały zamieszczone w ramach Regulaminu Sprzedaży Sklepu Internetowego Castorama dostępnego pod adresem: https://www.castorama.pl/regulaminy/regulamin-serwisu-www.

Szczegółowe zasady związane z korzystaniem z usługi odbioru produktów podlegających zwrotowi do sklepów Castorama określa regulamin dostępny pod adresem: https://www.castorama.pl/regulaminy/regulamin-uslugi-odbioru.

Użytkownik zarejestrowany ma możliwość dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym w procedurze przewidzianej dla klientów posiadających konto w Serwisie oraz możliwości zamawiania usługi transportowej przy wykorzystaniu Konta. Użytkownicy zarejestrowani posiadają w ramach Konta Użytkownika możliwość dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu swoich danych podanych przy wcześniejszym zamówieniu (bez konieczności powtórnego ich podawania przy kolejnych zamówieniach).

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca (Castorama Polska Sp. z o.o.).
 2. Dane osobowe podane podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w serwisie Castorama.pl oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. wypełnienia formularza celem stworzenia swojego profilu w ramach Serwisu, dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, zamieszczania komentarzy na Forum), będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) i w celach marketingowych Usługodawcy (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą).
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z możliwości rejestrowania się w Serwisie z poziomu serwisu społecznościowego Facebook lub przez konto Google Usługodawca otrzymuje z tych serwisów adres e-mail Użytkownika oraz imię i nazwisko, jeśli są udostępnione.
 4. Nick i avatar zarejestrowanego Użytkownika będą publikowane przy jego aktywnościach w serwisie (np. wypowiedziach na forum). W takim wypadku będą one dostępne dla wszystkich Użytkowników (również niezarejestrowanych). W razie zaistnienia takiej konieczności dane Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawienia. Ponadto - w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy – Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
 6. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Serwisie lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w serwisie.
 7. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być ponadto wykorzystywane przez Usługodawcę w innych celach, na które Użytkownik wyraził osobną opcjonalną zgodę (w przypadkach gdy zgoda taka będzie wymagana i stosownie do zakresu wyrażonej zgody).
 8. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Usługodawcy na adres: bok@castorama.pl .
 9. Usługodawca traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji w Serwisie oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).
 10. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zostało powierzone:
 • Beyond.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-273) ul. Palacza 113, w zakresie niezbędnym do przechowywania (hostowania) Serwisu,
 • Splio Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-605) przy ul. Ursynowskiej 72, w zakresie niezbędnym do wysyłki Newslettera.
 1. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez osoby odwiedzające Serwis z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z u.ś.d.e.
 2. Serwis korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Usługodawcy dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Serwis posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, celów ich wykorzystania jak również możliwości zarządzania plikami cookies zostały wskazane w Polityce plików cookies.
 3. Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP, z których osoby odwiedzające Serwis przeglądają zamieszczone na jego łamach treści. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
 4. Niniejszy dokument dotyczy jedynie Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Usługodawca nie ma wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW,  na które będzie wchodził użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu. Użytkownik wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Serwisu na inne strony WWW powinien zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych) drogą elektroniczną poprzez przesłanie komunikatu systemowego do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, na adres mailowy podany podczas rejestracji.
 2. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazanej w punkcie 1 powyżej, przy zastosowaniu procedury opisanej w rozdziale „Wyrejestrowanie się użytkownika z Serwisu/Dezaktywacja konta”. Użytkownik niezarejestrowany, nie akceptujący zmian w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 4. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne. W wypadku powstania sporu z udziałem konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres poczty elektronicznej Usługodawcy dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: odr@castorama.pl).
 5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 12 października 2017 r.