Produkty

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ CASTORAMA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje: 

Regulamin - niniejszy regulamin;

Usługodawca – Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Krakowiaków 78, 02-555 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000024785, kapitał zakładowy 54.808.000 zł, NIP 526-10-09-959, BDO: 000009159, adres e-mail: bok@castorama.pl;
 
Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Aplikacji;

Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Castorama, udostępnione Użytkownikowi przez Usługodawcę, przeznaczone do instalacji w Urządzeniach Mobilnych Użytkownika i umożliwiające korzystanie z Usług Serwisu w zakresie, w jakim są one udostępniane za pośrednictwem Aplikacji;

Serwis – serwis internetowy umieszony w szczególności w domenie castorama.pl, dostępny również za pośrednictwem Aplikacji, przy czym zakres Usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji jest ograniczony w stosunku do zakresu Usług dostępnego za pośrednictwem stron www Serwisu;

Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43) ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (smartfon), korzystające z systemu operacyjnego wskazanego w dalszej części Regulaminu;

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników z wykorzystaniem Aplikacji w oparciu o niniejszy Regulamin oraz polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi oprogramowania Aplikacji, umożliwiającej mu korzystanie z funkcji Aplikacji;

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Aplikacji oraz Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną . 

 2. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę. 

 3. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 4. Poszczególne usługi dostępne za pośrednictwem Aplikacji mogą podlegać osobnym regulaminom. Usługodawca określa w Aplikacji, jakie usługi podlegają takim osobnym regulaminom. Osobnym regulaminom podlegają zwłaszcza Zakupy na telefon (regulowane Regulaminem sprzedaży zakupy na telefon) oraz sprzedaż w Sklepie Internetowym (regulowana Regulaminem Sprzedaży Sklepu Internetowego Castorama), usługi świadczone w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem stron www (regulowane Regulaminem Serwisu Castorama.pl). 

 5. W ramach Aplikacji Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów.

 6. Pobranie oraz korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, za wyjątkiem kosztów związanych z dostępem do Internetu i kosztów transmisji danych, które Użytkownik zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Użytkownik oraz z zastrzeżeniem postanowień rozdziału I, pkt 5 i 6 Regulaminu.

 7. Korzystanie z Aplikacji wymaga Urządzenia Mobilnego wyposażonego w odpowiedni system operacyjny Android, iOS lub Huawei tj.:

 • iOS wersja 10.0 i wyższe – smartfony;

 • Android wersja 4.4 i wyższe – smartfony;

 • Huawei wersja z Android 4.4 i wyższe - smartfony.

 1. Korzystanie z funkcjonalności Aplikacji wymaga dostępu do Internetu.

 2. W celu skorzystania z niektórych Usług (np. Złożenia zamówienia) świadczonych w ramach Aplikacji konieczne jest posiadanie konta email.

 3. Korzystanie z Aplikacji może wiązać się z koniecznością uzyskiwania jej aktualizacji udostępnianych przez Usługodawcę. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu dostępnego za pośrednictwem stron www Serwisu, do Usług świadczonych w ramach tego Serwisu będzie miał zastosowanie Regulamin Serwisu Castorama.pl.

II. UŻYTKOWNIK

 1. Status Użytkownika Aplikacji uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Aplikacji.

 2. Użytkownicy Aplikacji zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Aplikacji.

 3. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest na dwóch poziomach:  

 • Użytkownika  niezarejestrowanego;

 • Użytkownika  zarejestrowanego.

 1. Rejestracja w Serwisie za pomocą Aplikacji umożliwia korzystanie z Usług oferowanych w ramach Aplikacji, dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających status Użytkowników zarejestrowanych.

III. REJESTRACJA/LOGOWANIE

Logowanie poprzez konto posiadane przez Użytkownika w Serwisie

 1. Użytkownik posiadający konto w Serwisie ma możliwość zalogowania się do Serwisu za pomocą Aplikacji poprzez wpisanie loginu i hasła do konta, które posiada w Serwisie dostępnym za pomocą stron www Serwisu.

Rejestracja za pomocą Aplikacji

 1. W przypadku gdy Użytkownik nie posiada jeszcze konta w Serwisie, Użytkownik może je utworzyć (zarejestrować się) za pośrednictwem Aplikacji. W celu dokonania rejestracji bezpośrednio z poziomu Aplikacji wymagane jest wypełnienie przez zainteresowanego Użytkownika odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Aplikację po kliknięciu opcji „rejestracja”.

 2. Formularz wymaga udostępnienia przez zainteresowanego Użytkownika danych, o które zostanie poproszony w ramach formularza. Będą to:  

 • Adres e-mail Użytkownika;

 • Proponowane hasło, przy czym ze względów bezpieczeństwa powinno się ono składać z co najmniej 8 znaków (małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne). Usługodawca zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń dostępu do kont poszczególnych Użytkowników, niemniej jednak to Użytkownik pozostaje dysponentem swojego hasła i w tym zakresie jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się tym hasłem. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy. Usługodawca sugeruje Użytkownikom (1) taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe oraz (2) okresową, nie rzadszą niż raz na 30 dni, zmianę hasła.

 1. Ponadto osoba rejestrująca ma możliwość zaznaczenia następujących opcji dotyczących:   

 • akceptacji Regulaminu wraz z Polityką Prywatności;

 • wyrażenia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną;

 • zamówienia Newslettera Serwisu. Zamówienie Newslettera Serwisu będzie również możliwe w każdym momencie po dokonaniu rejestracji w Serwisie poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ramach konta Użytkownika, jak również (zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych) poprzez wypełnienie stosownego formularza dotyczącego Newslettera Serwisu dostępnego w ramach Aplikacji.

 1. Aby Użytkownik mógł się zarejestrować wymagane jest dokonanie przez niego akceptacji Regulaminu wraz z Polityką Prywatności, bez których świadczenie usług przez Usługodawcę przewidzianych dla zarejestrowanych Użytkowników nie będzie możliwe. Pozostałe opcje (zgody) są fakultatywne i nie stanowią warunku niezbędnego do rejestracji w Serwisie czy dostępu do Usług Usługodawcy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 Rozdziału X („POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE – POSZCZEGÓLNE USŁUGI W RAMACH APLIKACJI”).

 2. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu opcji „załóż konto” osoba rejestrująca się otrzyma na podany przez siebie w formularzu adres e-mail wiadomość z prośbą o kliknięcie w link, co spowoduje aktywację konta Użytkownika (dalej: „Konto”). Od tego momentu Użytkownik będzie posiadał status Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.

 3. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych wprowadzonych przy rejestracji.

 4. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane.

 5. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo zamieszczenia w swoim profilu jednego zdjęcia (avatara). Zdjęcie (avatar) będzie automatycznie zamieszczane przy wszystkich formach aktywności danego Użytkownika.

 6. Założenie Konta w Serwisie za pośrednictwem Aplikacji jest równoznaczne z posiadaniem konta w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem stron www Serwisu. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie za pośrednictwem Aplikacji może zalogować się do swojego konta w Serwisie dostępnym w ramach stron www Serwisu korzystając z hasła i loginu wykorzystywanego do logowania w Serwisie dostępnym za pośrednictwem Aplikacji.

 7. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta Serwisu założonego za pośrednictwem Aplikacji w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem stron www Serwisu, zakres usług świadczonych przez Usługodawcę w stosunku do takiego Użytkownika będzie regulowany postanowieniami Regulaminu Serwisu castorama.pl.

Logowanie/Rejestracja poprzez serwisy społecznościowe oraz Apple ID

 1. Użytkownicy Aplikacji będący jednocześnie użytkownikami serwisu społecznościowego Facebook mają możliwość zalogowania i zarejestrowania się z wykorzystaniem aplikacji Facebook Connect. Rejestrując się poprzez portal Facebook Użytkownicy będą musieli zezwolić aplikacji Facebook Connect na dostęp do ich danych osobowych zawartych w ich profilu istniejącym w ramach portalu Facebook, w zakresie niezbędnym do założenia Konta w Serwisie, to jest danych w postaci adresu mailowego Użytkownika. Z chwilą zarejestrowania Konta w Serwisie w powyższy sposób administratorem takich danych osobowych Użytkownika staje się Usługodawca.

 2. Użytkownicy Aplikacji posiadający konto w serwisie Google+ mają również możliwość zalogowania i zarejestrowania się poprzez konto posiadane przez nich w tym serwisie. Rejestrując się poprzez konto posiadane w serwisie Google+, Użytkownicy będą musieli zezwolić na dostęp do ich danych osobowych zawartych w ramach konta posiadanego w serwisie Google+ w zakresie niezbędnym do założenia Konta w Serwisie. Z chwilą zarejestrowania Konta w Serwisie w powyższy sposób administratorem takich danych osobowych Użytkownika staje się Usługodawca.

 3. Użytkownicy Aplikacji posiadający konto w serwisie AppleID mają również możliwość zalogowania i zarejestrowania się poprzez konto posiadane przez nich w tym serwisie. Rejestrując się poprzez konto serwisu AppleID, Użytkownicy będą musieli zezwolić na dostęp do ich danych osobowych zawartych w ramach konta posiadanego w serwisie AppleID w zakresie niezbędnym do założenia Konta w Serwisie. Z chwilą zarejestrowania Konta w Serwisie w powyższy sposób administratorem takich danych osobowych Użytkownika staje się Usługodawca.

 4. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników, jak również zasady ochrony prywatności Użytkowników, określone są w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.

IV. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika tj. odpowiednio: (1) pobrania i zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym, (2) w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu za pośrednictwem Aplikacji - z momentem uruchomienia Aplikacji, (3) po zarejestrowaniu lub logowaniu - w przypadku Usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja, (4) w przypadku Usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności Usług komentowania materiałów znajdujących się w Serwisie dostępnym za pośrednictwem Aplikacji – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza lub/i z momentem wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej Usługi lub/i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio: (1) usunięcie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego; (2) opuszczenia przez Użytkownika Aplikacji (3) wyrejestrowania się z Serwisu przez Użytkownika (dezaktywacji Konta); (4) rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi (poprzez przesłanie maila z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres mailowy: bok@castorama.pl lub poprzez wypełnienie stosownego formularza, o ile w przypadku danej Usługi taki formularz jest dostępny, w tym formularza kontaktowego (pole „z kim chcesz się skontaktować”, temat „uwagi do strony www”); (4) decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana (a) naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika (w szczególności polegającymi na niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń danego Użytkownika, naruszeniu praw innych Użytkowników, Usługodawcy) - działania Usługodawcy w tym zakresie podejmowane są stosownie do szczegółowych postanowień Regulaminu), (b) odmową Użytkownika udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi, (c) problemami technicznymi po stronie Użytkownika, uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Usługodawcę.

 3. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (stosownie do pkt 2 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia).

 4. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 5. Odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4 Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie (na adres Usługodawcy: ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa). Usługodawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną http://www.castorama.pl/kontakt. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.

 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego zgodą Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.

 7. Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Ściągnięcie Aplikacji prowadzi do natychmiastowego dostarczenia Użytkownikowi treści cyfrowych.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w Rozdziale IV Regulaminu, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

V. WYREJESTOWANIE SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU / DEZAKTYWACJA (USUNIĘCIE) KONTA

 1. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia) prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez żądanie wyrejestrowania się z Serwisu.

 2. Usunięcie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego nie powoduje dezaktywacji Konta, gdyż Użytkownik po usunięciu Aplikacji może nadal zalogować się do swojego Konta za pośrednictwem stron www Serwisu (używając tych samych danych [hasła i loginu] jakich używał do logowania w Serwisie dostępnym za pośrednictwem Aplikacji). Usunięcie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego uniemożliwia jednak korzystanie na tym Urządzeniu Mobilnym z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji.

 3. Wyrejestrowanie następuje poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji Konta na adres mailowy: bok@castorama.pl. Użytkownikowi korzystającemu z Aplikacji za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego z systemem IOS przysługuje w każdej chwili także możliwość samodzielnej dezaktywacji (usunięcia) swojego Konta za pomocą Aplikacji. W tym celu Użytkownik wybiera opcję „Usuń konto”, a następnie potwierdza, że na pewno chce je usunąć. Po potwierdzeniu chęci usunięcia Konta Użytkownik zostanie wylogowany z Konta, a Konto zostanie w pełni usunięte w terminie nie przekraczającym 30 dni. Po usunięciu konta Użytkownik otrzymuje na podany uprzednio przez siebie adres mailowy informację potwierdzającą usunięcie Konta.

 4. W przypadku usunięcia na wniosek Użytkownika jakichkolwiek z danych osobowych podawanych w formularzu, niezbędnych do rejestracji lub cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z usługami świadczonymi w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu, dalsze świadczenie Usług przez Usługodawcę jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją Konta danego Użytkownika.

 5. Dezaktywację Konta powoduje również naruszenie przez danego Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie praw innych Użytkowników, Usługodawcy, innych podmiotów trzecich lub zachowanie w ramach Aplikacji sprzeczne z postanowieniami Regulaminu (z uwzględnieniem postanowień punktu 7 Rozdziału VII „PRAWA WYŁĄCZNE”).

 6. Fakt dezaktywacji Konta jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 7. Dezaktywacja Konta dokonana za pomocą Aplikacji powoduje również dezaktywację konta Użytkownika w Serwisie dostępnym za pośrednictwem stron www Serwisu. Dezaktywacja Konta dokonana w Serwisie dostępnym za pośrednictwem stron www Serwisu powoduje również dezaktywację Konta w ramach Aplikacji.

VI. SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z APLIKACJI

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji oraz Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.

 2. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do: 

 • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;

 • nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom;

 • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;

 • niewykorzystywania Serwisu jak również Aplikacji – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;

 • aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;

 • powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;

 • powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;

 • powstrzymania się od umieszczania w Serwisie oraz przekazywania za pośrednictwem Aplikacji treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, , nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety oraz powstrzymania się od nieuprawnionego korzystania z praw własności intelektualnej osób trzecich i nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku (w tym w ramach korzystania z narzędzi wyszukiwarki;

 • powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Aplikacji lub Serwisu udostępnianego za jej pośrednictwem.

 1. Ponadto, podczas dyskusji pomiędzy Użytkownikami mają zastosowanie wszystkie obowiązujące podczas zwykłej rozmowy normy zachowania. Krzyk (pisanie wielkimi literami), formy rozkazujące i zwroty powszechnie uznawane za wulgarne są niemile widziane i używanie ich grozi otrzymaniem ostrzeżenia, usunięciem wpisu, a w skrajnych przypadkach – usunięciem konta (ban). W szczególności zabronione są posty zawierające groźby i obelgi. Ponadto Użytkownicy powinni dbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną zamieszczanych postów.

 2. Aplikacja udostępniana jest Użytkownikowi na użytek osobisty. Użytkownik nie może wykorzystywać Aplikacji w celach komercyjnych.

 3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Aplikacji lub sposobu korzystania z niej, Użytkownik może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: bok@castorama.pl.

VII. PRAWA WYŁĄCZNE

 1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Aplikacji oraz Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Oznaczenia umieszczane w Aplikacji oraz Serwisie dostępnym za pośrednictwem Aplikacji podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej.

 2. Wraz z zamieszczeniem danej treści lub danego materiału Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów w zakresie niezbędnych do publikacji danych treści w ramach Serwisu (w tym Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji). Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.

 3. Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonywanie praw osobistych do utworów wskazanych w punkcie 2 powyżej, w zakresie niezbędnym do ich publikacji w ramach Serwisu (w tym Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji).

 4. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów, o których mowa w punkcie 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:

 • zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych Serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;

 • umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

 • zwielokrotnianie materiałów na nośnikach;

 • rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

 • rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

 1. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Serwisie za pośrednictwem Aplikacji w zakresie niezbędnym do ich publikacji w mediach Usługodawcy, jak również do promocji i reklamy mediów Usługodawcy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 • treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich;

 • treści i materiały te są wolne od wad prawnych;

 • wykorzystanie tych treści i materiałów przez Usługodawcę nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich;

 • treści i materiały są zgodne z obowiązującym prawem.

 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści i innych materiałów w Serwisie za pośrednictwem Aplikacji, które są:

 • sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

 • pochwalające lub nawołujące do nienawiści, przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, faszyzmu, nazizmu, komunizmu;

 • zniesławiające, obraźliwe lub naruszające chroniony interes osób trzecich;

 • obsceniczne, pornograficzne, wulgarne lub w inny sposób sprzeczne z akceptowanymi normami obyczajowymi lub mogące zagrozić nieletnim;

 • będące reklamą lub niezamówioną informacją handlową;

 • służące do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci teleinformatycznych, zakłócania lub usuwania zabezpieczeń technicznych oraz systemów DRM;

 • umożliwiające nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł.

 1. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych na łamach Serwisu (w tym Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji), pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu lub Netykiety oraz przepisów prawa. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu (w tym Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji) materiałów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zamieszczenia w ramach Serwisu (w tym Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji) jakichkolwiek innych materiałów o charakterze bezprawnym, Użytkownik ten otrzyma od Usługodawcy ostrzeżenie, a w przypadku niezastosowania się do niego jego, Usługodawca będzie mieć prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu (Konto zostanie dezaktywowane). Powyższe nie wyklucza podjęcia przez Usługodawcę działań wskazanych w punkcie 8 poniżej.

 2. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnym charakterze zamieszczonych w ramach Serwisu (w tym Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji) materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia decyzji o ich usunięciu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Aplikacja oraz Serwis, jak również wszelkie ich aktualizacje, adaptacje i modyfikacje stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią wyraźnie inaczej, Użytkownik nie może odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedawać, wprowadzać do obrotu Aplikacji ani żadnej jej części, a także stosować technik inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować ani tworzyć opracowań (utworów pochodnych) Aplikacji.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji związanych z działaniem Serwisu lub Aplikacji oraz reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

 3. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres bok@castorama.pl w formie elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie, (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail), (3) nazwę i model Urządzenia Mobilnego oraz (4) nazwę i wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym. Usługodawca przyjmuje również reklamacje składane z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej, wysłanej na adres korespondencyjny: Castorama Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa, z zamieszczonym na kopercie dopiskiem „Reklamacja Castorama.pl”.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.

 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

 6. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres poczty elektronicznej Usługodawcy dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: bok@castorama.pl). Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ/PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę za pośrednictwem Aplikacji, a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji były jak najwyższej jakości.

 2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie dostępnym za pośrednictwem Aplikacji były eliminowane na bieżąco.

 3. Usługodawca zastrzega prawo do:

 • Zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji lub Aplikacji, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem odpowiedniej procedury informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmian polegających na usunięciu określonych funkcjonalności Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji lub Aplikacji stosowana będzie procedura przewidziana w punkcie 1 Rozdziału XII „Postanowienia końcowe”;

 • Okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu usług;

 • Czasowego wstrzymania działania Aplikacji ze względu na niezbędne prace konserwacyjne, prace związane z modyfikacją lub inne prace mające na celu doskonalenie funkcjonowania Aplikacji oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu usług;

 • Zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika oraz wezwaniu go do zaprzestania naruszeń, udostępniania Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji i świadczenia usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu lub zaprzestania udostępniania go za pośrednictwem Aplikacji, jak również do zaprzestania udostępniania Aplikacji po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników.

 2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji działały poprawnie.

 3. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.

 4. Informacje produktowe prezentowane w Serwisie dostępnym za pośrednictwem Aplikacji nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Produkty mogą być prezentowane w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji w zestawieniu z wyposażeniem dodatkowym, nie objętym wskazaną przy nich ceną, o czym jednak każdorazowo Użytkownik będzie informowany.

X. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE – POSZCZEGÓLNE USŁUGI W RAMACH APLIKACJI

W ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji świadczone są w szczególności następujące Usługi:

1. Udostępnianie zawartości Serwisu za pośrednictwem Aplikacji

Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika świadczy usługę wyświetlenie z zawartości Serwisu za pośrednictwem Aplikacji, w tym w szczególności: katalogu produktów sieci sklepów Castorama, porad związanych budownictwem, remontem, majsterkowaniem, inspiracji z zakresu urządzania wnętrz oraz ogrodów oraz design’u i projektowania wnętrz. Ponadto każdy Użytkownik ma możliwości korzystania z wyszukiwarki produktów, a także narzędzia w postaci porównywarki produktów. Użytkownik będzie miał również możliwość otrzymania treści związanych z ofertą wybranego sklepu Castorama poprzez wybranie w ramach opcji dostępnych w ramach Aplikacji lokalizacji wybranego Sklepu.

2. Komentarze

Dodatkowo każdy Użytkownik będzie miał możliwość zamieszczania pod wybranymi materiałami zamieszczonymi w Serwisie dostępnym za pośrednictwem Aplikacji (w szczególności zaś w odniesieniu do produktów dostępnych w ofercie handlowej Usługodawcy) swoich komentarzy, a także możliwość przeglądania komentarzy innych Użytkowników.

Zabronione jest publikowanie komentarzy, które:

 1. są niezgodne z regułami zwyczajami Internetu (Netykietą), są uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,

 2. są pisane w całości DUŻYMI LITERAMI,

 3. mają na celu wywoływanie kłótni,

 4. naruszają dobra osobiste Użytkowników Serwisu lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne,

 5. zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich,

 6. są spamem, w szczególności zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną informację handlową,

 7. zawierają wulgaryzmy,

 8. zakłócają w inny sposób funkcjonowanie Serwisu,

 9. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie,

 10. w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu Aplikacji (w szczególności postanowienia Rozdziału VI „SPOSÓB KORZYSTANIA Z APLIKACJI” oraz Rozdziału VII „PRAWA WYŁĄCZNE”), lub obowiązujące przepisy prawne.

Usługodawca ma prawo usunięcia komentarzy naruszających postanowienia niniejszego ust. 2 lit a) – j) powyżej.

Usługodawca ma prawo bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy dotyczących danego wątku/tematu.

Usługodawca może zmienić zasady funkcjonowania komentarzy.

Wszelkie dostrzeżone naruszenia lub nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Komentarzy powinny być zgłaszane na adres bok@castorama.pl.

3. Newsletter

Użytkownicy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera Serwisu z informacjami związanymi z Serwisem oraz zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi, mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu dostępnej za pośrednictwem Aplikacji formularza swojego adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać oraz poprzez zaznaczenie w ramach tego formularza stosownych opcji/wyrażenie zgody niezbędnej do wysyłania Newslettera przez Usługodawcę lub poprzez zaznaczenie stosownych opcji/zgody w ramach Konta Użytkownika zarejestrowanego. Użytkownik ma możliwość wypisania się (rezygnacji) z Usługi Newslettera oraz (tym samym) odwołania zgody wyrażonej przez Użytkownika w każdym czasie poprzez wypełnienie stosownych opcji dostępnych za pośrednictwem Aplikacji/Konta Użytkownika lub poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji (odwołaniu zgody) w przedmiotowym zakresie na adres: bok@castorama.pl.

4. Sklep Internetowy

Szczegółowe postanowienia związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego, zostały zamieszczone w ramach Regulaminu Sprzedaży Sklepu Internetowego Castorama dostępnego pod adresem: www.castorama.pl/regulaminy/regulamin_sklepu_castorama

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Aplikacji, jest Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785 (dalej jako „Administrator”).

 2. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego u Administratora, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: IOD@castorama.pl.

 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w Aplikacji oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach Usług świadczonych w ramach Aplikacji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Administratora w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku zamówienia przez Użytkownika Newslettera serwisu Castorama.pl, dane Użytkownika będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter na zasadach określonych w rozdziale X pkt 5 Regulaminie serwisu Castorama.pl.

 4. Dane osobowe przekazane / udostępnione przez Użytkownika mogą być ponadto wykorzystywane przez Administratora w innych celach, w przypadku gdy Użytkownik wyrazi osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.

 5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z możliwości logowania/rejestrowania się w Aplikacji z poziomu serwisu społecznościowego Facebook oraz Google++, a także za pomocą konta Apple ID Administrator, wykorzystując narzędzia Facebook Platform oraz Google+ lub AppleID, pobiera od administratora tych serwisów lub konta AppleID dane osobowe w postaci adresu email danej osoby. Z chwilą pobrania tych danych ich administratorem staje się Administrator.

 6. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkowników Aplikacji z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, zgodnie z u.ś.d.e.

 7. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Urządzeń Mobilnych, za pośrednictwem których Użytkownicy korzystają z Aplikacji.

 8. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Aplikacji oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 10. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w Aplikacji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Aplikacji lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Aplikacji.

 11. Wszelkie zgody wyrażone ewentualnie przez Użytkownika dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres: bok@castorama.pl.

 12. Administrator traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników Aplikacji dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr).

 13. W razie zaistnienia takiej konieczności dane Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zostało powierzone Beyond.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-273) ul. Palacza 113, w zakresie niezbędnym do przechowywania (hostowania) Serwisu.

 14. Niniejszy dokument dotyczy jedynie Aplikacji i Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji. Serwis dostępny za pośrednictwem Aplikacji może zawierać odnośniki do stron WWW. Usługodawca nie ma wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach takich stron WWW (innych niż strona Serwisu ), na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji na takie strony WWW powinien zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu, spowodowane w szczególności wzbogaceniem lub ograniczeniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem Aplikacji czy samej Aplikacji, modernizacji, aktualizacji Aplikacji, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Użytkownikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji w Aplikacji oraz (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych) drogą elektroniczną poprzez przesłanie komunikatu systemowego do zarejestrowanych Użytkowników Aplikacji, na adres mailowy podany podczas rejestracji.

 2. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazanej w punkcie 1 powyżej, przy zastosowaniu procedury opisanej w Rozdziale V „Wyrejestrowanie się użytkownika z Aplikacji/Dezaktywacja (Usunięcie) konta”. Użytkownik niezarejestrowany, nie akceptujący zmian w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania z Aplikacji i Serwisu dostępnego za jej pośrednictwem.

 3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

 4. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

 5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 17.02.2022 r..