Kiedy możemy wyciąć drzewo w ogrodzie?

Drzewo rośnie długie lata, a pada w kilka godzin, dlatego każda wycinka powinna być ostatecznością. Jednak jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji, jakie formalności powinniśmy spełniać, by usunąć przeszkadzającą nam roślinę?

Kiedy możemy wyciąć drzewo w ogrodzie

Wycinka bez zezwolenia

Jeśli ogród jest naszą własnością, w jego obrębie możemy wyciąć drzewa, które nie przekroczyły wieku 10 lat. Podobnie usunąć ze swojej posesji możemy drzewa i krzewy owocowe. Przyzwolenie to nie obejmuje roślin znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub rezerwatu przyrody. Ogólna zasada chroni wszystkie drzewa objęte ochroną krajobrazową, wówczas wymagana jest zgoda dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, zaś w przypadku wpisania posesji do rejestru, zgodę musi wyrazić wojewódzki konserwator zabytków. Podobnie sprawa ma się z zagrożonymi gatunkami: ich wycinka musi być zgłoszona do dyrektora ochrony środowiska. Dowolnie można za to wycinać drzewa do 5 roku życia z sadów i plantacji, co zwykle jest elementem zarządzania taką uprawą.

O zezwolenie nie trzeba ubiegać się w przypadku wycinki na podstawie decyzji administracyjnych i przepisów miejscowych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa ruchu kolejowego i lotniczego, a także zapewnienia odpowiedniej melioracji. Wycinka drzew z obszarów leśnych podlega przepisom ustawy o lasach z 28 września 1991 roku, więc jeśli nasz ogród znajduje się na obszarze leśnym, przygotujmy się na korespondencję z miejscowym nadleśnictwem.

Kiedy możemy wyciąć drzewo w ogrodzie

Zezwolenia

W każdym innym przypadku musimy wystąpić o zgodę na wycięcie drzewa do odpowiedniego organu. Poza przypadkami wymienionymi powyżej, zwyczajowo jest to miejscowy reprezentant jednostki władzy samorządowej, na terenie której znajduje się posesja. Takie pozwolenie uzyskamy pod warunkiem zawarcia we wniosku (wysłanego koniecznie przed rozpoczęciem wycinki):

- danych osobowych - prócz imienia i nazwiska musimy określić właściciela gruntu;

- tytułu własności lub innego uprawniającego nas do rozporządzania nieruchomością;

- określenie drzewa, które zamierzamy wyciąć - powinno zawierać jego gatunek oraz obwód pnia mierzony na wysokości 130 centymetrów od ziemi;

- przeznaczenie terenu, na którym rośnie;

- powód, dla którego chcemy przeprowadzić wycinkę drzewa;

- termin zamierzonej wycinki.

- mapa z oznaczeniem usytuowanie drzew lub krzewów względem granic posesji.

Organ wyznacza teraz na podstawie gatunku i obwodu drzewa opłatę za wycięcie. Jeżeli drzewo rozdziela się poniżej wysokości 130 cm, każdy z pni liczymy osobno. Opłata za wycięcie metra kwadratowego krzewów jest stała i wynosi 200 zł.

W kilku przypadkach nie wyznacza się żadnych opłat. Ma to miejsce wtedy, gdy drzewa zagrażają mieniu, zdrowiu lub porządkowi albo obumarły bez winy właściciela posesji. Nie zapłacimy również w przypadku, gdy pozwolenie na ścięcie drzewa nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a występuje o nie osoba fizyczna. Ten ostatni przypadek będzie dotyczył większości sytuacji w naszych przydomowych ogrodach.

Wycięcie drzewa bez pozwolenia może wiązać się z karą finansową. Potrafi ona być dość dotkliwa, ponieważ wynosi trzykrotność opłaty za drzewo, liczonej na podstawie obwodu pnia i gatunku. Zostanie nałożona, nawet jeśli wycinka byłaby zwolniona od opłat, dlatego zanim podniesiemy siekierą lub odpalimy piłę, miejmy pewność, że dopełniliśmy wszelkich formalności.