Najczęstsze zagrożenia elektryczne

Elektryczność to nieodzowny element naszej codzienności – stykamy się z nią niemal na każdym kroku. Może ona jednak stanowić duże zagrożenie, zwłaszcza gdy korzystamy z niej nieostrożnie. Z jakimi zagrożeniami związanymi z działaniem prądu spotykamy się najczęściej?

Najczęstsze zagrożenia elektryczne

Porażenia i oparzenia elektryczne

To jedna z najgroźniejszych sytuacji, do jakich może dojść podczas korzystania z prądu. Gdy przez ciało człowieka przepłynie prąd elektryczny, mamy do czynienia z jego działaniem bezpośrednim. W najgorszym wypadku prowadzi to do śmierci osoby porażonej, skutkuje także licznymi obrażeniami czy zaburzeniami funkcjonowania organizmu, np. układu nerwowego, kurczami mięśni, zaburzeniami krążenia krwi, wzorku czy słuchu.

Do pośredniego porażenia dochodzi wtedy, gdy następuje kontakt człowieka z elementem, który zwykle nie znajduje się pod napięciem. Najczęściej są to części metalowe będące elementami urządzeń zasilanych prądem, ale także części systemu wodociągowego czy grzewczego. Skutkiem takiego działania prądu są oparzenia łukiem elektrycznym albo spowodowane jego jaskrawością uszkodzenia wzroku. Porażenie może także wywołać upadek poszkodowanego, co z kolei skutkować może innymi obrażeniami fizycznymi.

Zagrożenie polem elektromagnetycznym

Osoby długotrwale wystawione na działanie silnych pól elektromagnetycznych, co ma zazwyczaj miejsce w dużych zakładach pracy, narażone są na różnorodne konsekwencje takiego stanu rzeczy. Należy do nich pogorszenie stanu zdrowia, utrudnione wykonywanie obowiązków, a nawet wypadki śmiertelne. W organizmie człowieka dochodzi bowiem do licznych zjawisk biofizycznych, które mogą objawiać się np. zawrotami głowy, nudnościami czy zaburzeniami koordynacji wzroku i ruchu. W dalszej perspektywie działanie pola magnetycznego bywa odpowiedzialne za rozwój chorób nowotworowych, zaburzenia układu odpornościowego, nerwowego i wiele innych dolegliwości.

Najczęstsze zagrożenia elektryczne

Pożar i wybuch

Przy zaistnieniu określonych okoliczności, prąd elektryczny może stać się także przyczyną pożaru. Dochodzi do niego najczęściej na skutek nadmiernego nagrzewania się urządzeń, niewłaściwego ich użytkowania czy iskrzenia. Podobne czynniki mogą także prowadzić do wybuchu, choć w tym wypadku przyczyną może być nawet sprawny sprzęt, jednak użytkowany w środowisku, do którego nie jest przystosowany.

Czynniki wywołujące zagrożenie elektryczne

Jak już wyżej wspomnieliśmy, do czynników sprzyjających porażeniom prądem oraz pożarom należą niesprawne urządzenie elektryczne czy niewłaściwe ich użytkowanie. Tutaj szczególnie wyróżnić należy sytuacje, gdy dochodzi do przeciążenia sprzętu, nieprawidłowego chłodzenia go bądź uszkodzenia izolacji elektrycznej. Przyczyny nieszczęśliwych wypadków mogą leżeć jednak wyłącznie po stronie człowieka i wynikać z lekkomyślnego i nieostrożnego korzystania z maszyn i narzędzi oraz z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Równie groźny jest brak wiedzy na temat potencjalnych niebezpieczeństw.

W tym artykule znajdziesz natomiast niezbędne informacje na temat ochrony przeciwporażeniowej.