Instalacja elektryczna na placu budowy i rozbiórki

Myśląc o instalacji elektrycznej, wyobrażamy sobie układ przewodów i innych elementów w istniejącym już budynku. Tymczasem zasilania prądem wymagają również place budowy oraz rozbiórki. Przedstawiamy niezbędne informacje na ten temat.

instalacja

O ile w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej instalacje elektryczne wykonywane są na stałe, o tyle na terenach, gdzie prowadzone są roboty budowlane lub rozbiórkowe, stanowią jedynie rozwiązanie tymczasowe. Elementy takiej instalacji przystosowane są do przemieszczania, ponieważ wielokrotnie w trakcie trwania prac są demontowane i transportowane do innych miejsc i pomieszczeń. Do niektórych z nich należą, chociażby wszelkie urządzenia grzejne i oświetleniowe, betoniarki, dźwigi i różnorodne elektronarzędzia. Ze względu na to, że wiele tego typu sprzętów wymaga bezpośredniego kontaktu człowieka z ich metalowymi częściami, należy zadbać, by cały osprzęt dobierany był bardzo uważnie i był odpowiednio konserwowany. Przemawiają za tym także niekorzystne warunki, w jakich nierzadko przychodzi nam pracować.

Sama instalacja elektryczna na placu budowy czy rozbiórki ogranicza się jedynie do głównej rozdzielnicy zasilającej oraz urządzeń zabezpieczających. Wszelkie odbiorniki energii zasilane są dzięki zestawom rozdzielczym, na które składają się łącznik, urządzenia pełniące funkcję ochronną przed prądem przetężeniowym, środki ochrony przed dotykiem pośrednim i wreszcie gniazda wtyczkowe o odmiennych wartościach prądów znamionowych.

Wszystkie urządzenia zasilające powinny być zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. Miejsca zasilania urządzeń powinny również mieć możliwość wyłączenia każdego z obwodów w przypadku sytuacji awaryjnej. IPO 43 to minimalny stopień ochrony przeciwporażeniowej urządzeń zasilających, które wykorzystywane są w warunkach robót budowlanych.

Jeżeli chodzi o gniazda wtyczkowe, każdy z obwodów wymaga zabezpieczenia wyłącznikiem różnicowoprądowym, którego znamionowy prąd wyzwalający nie przekroczy wartości 30 mA. Gniazda mogą być także zasilane z obwodów separacyjnych lub niskim napięciem.

instalacja

Na rozdzielanie energii elektrycznej oraz czasowego zasilania wszelkich urządzeń znajdujących się na placach budowy pozwalają rozdzielnice – przystosowane do warunków środowiskowych oraz do przenoszenia, spełniające wszelkie obowiązujące w naszym kraju (i w wielu innych) normy. Posiadają one zabezpieczenia w postaci obudowy z blachy stalowej, gdzie zainstalowane są drzwiczki. Tutaj znajdują się też gniazda wtyczkowe, rączka rozłącznika głównego, a także wyłączniki różnicowoprądowe wysokoczułe.

Na placu budowy bądź rozbiórki należy także pamiętać o odpowiednim rozkładzie przewodów elektrycznych. Nie należy układać ich w przejściach czy na drogach przejazdu sprzętu i maszyn. Gdy nie ma innej możliwości, przewody te powinny zostać odpowiednio zabezpieczone na wypadek uszkodzeń mechanicznych. Należy także zadbać o to, by nie stykały się one bezpośrednio z wykorzystywanymi sprzętami. Również połączenia poszczególnych kabli czy przewodów powinny być wykonane w sposób, który nie pozwoli na powstawanie naprężeń mechanicznych.

Na placu budowy można także korzystać z rezerwowych źródeł zasilania, np. z prądnic. Podczas ich instalacji należy zadbać o to, by uniemożliwić połączenia różnych źródeł zasilania ze sobą.

Pamiętajmy, że nawet najmniejsza budowa nie obędzie się bez energii elektrycznej. Warunki środowiskowe stwarzają tutaj jednak większe zagrożenia nie tylko dla sprawności sprzętu, ale i dla naszego bezpieczeństwa. Dlatego warto zadbać o regularną konserwację i sprawdzanie stanu technicznego odbiorników energii elektrycznej, prawidłową ich eksploatację i o odpowiednie zabezpieczenia przeciwporażeniowe. Nade wszystko liczy się także zdrowy rozsądek i ostrożność.