Jak podłączyć sieć wodociągową - procedura i dokumenty

Zanim rozpoczniemy budowę domu, kluczową sprawą jest zaplanowanie i przygotowanie do podłączenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Proces ten jest skomplikowany, wieloetapowy i różni się w zależności od lokalnych regulacji gminy. Jak więc przeprowadzić cały proces? Oto krok po kroku.

licznik wodociągowylicznik wodociągowylicznik wodociągowylicznik wodociągowy

Wstępne działania przed budową

Przygotowując się do budowy, pierwsze kroki skierujmy do starostwa powiatowego. W wydziale geodezji przyłącze zostanie naniesione na mapę do celów projektowych. Następnie udajemy się do naszego gminnego zakładu wodociągowego, gdzie dowiemy się, jakie kroki musimy podjąć, aby dokonać przyłączenia. Czasem wystarczy jedynie opłata, ale nie rzadko spoczywa na nas obowiązek koordynacji całego procesu. Choć może się to wydawać trudne, samodzielne zarządzanie pracami może okazać się bardziej ekonomiczne.

Zebranie niezbędnych dokumentów

Aby rozpocząć formalności, należy zgłosić się do lokalnego zakładu wodno-kanalizacyjnego z następującymi dokumentami:

  • Potwierdzenie prawa własności działki,

  • Mapę do celów projektowych z zaznaczonym przyłączem (czasem dwa egzemplarze),

  • Wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę (często dostępny online),

  • Dokument określający rodzaj nieruchomości i przewidywane zużycie wody.

Po przedstawieniu dokumentów otrzymamy warunki zaopatrzenia w wodę. Proces ten może trwać od dwóch tygodni do miesiąca i kosztować około 100 zł.

umywalkaumywalkaumywalkaumywalka

Projektowanie i wybór wykonawcy

Z zakładu wodociągowego otrzymujemy dokładny opis dotyczący budowy przyłącza oraz ewentualnie plan rozbudowy sieci. Następnie musimy zdecydować się na specjalistę od projektowania sieci wodnych. Ten, bazując na informacjach z zakładu, przygotuje projekt techniczny, który następnie musi zostać zaakceptowany zarówno przez zakład, jak i starostwo. Po akceptacji projektu mamy trzy lata na jego realizację

Formalności w starostwie

Podłączanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej często wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności w starostwie powiatowym. Te formalności mają na celu upewnienie się, że prace są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie zakłócają funkcjonowania innych infrastruktur.

a) Zgłoszenie planu budowy przyłącza: Jeśli budowa przyłącza wodnego odbywa się oddzielnie od reszty inwestycji, konieczne jest zgłoszenie tego w starostwie. Dzięki temu, urząd ma świadomość planowanych prac i może monitorować ich postępy.

b) Przekroczenie granicy działki: W przypadkach, gdy trasa przyłącza przekracza granicę naszej działki lub prowadzona jest przez tereny należące do innych właścicieli, konieczne jest uzyskanie ich zgód. Te zgody muszą być potwierdzone przez notariusza, co gwarantuje ich wiążący charakter.

c) Prace na szerokość drogi: Jeśli prace wiążą się z koniecznością przekroczenia lub wykopywania części drogi, potrzebne są dodatkowe zgody. Przede wszystkim, konieczne jest uzyskanie zgody od zarządcy drogi - mogą to być lokalne władze, zarządy dróg powiatowych czy też GDDKiA w przypadku dróg krajowych. Dodatkowo, jeżeli prace mogą wpłynąć na ruch drogowy, potrzebna jest zgoda policji, która będzie monitorować bezpieczeństwo na drodze w trakcie trwania robót.

d) Przedłożenie dokumentów: Do starostwa należy dostarczyć zestaw dokumentów, takich jak projekt przyłącza, projekt zagospodarowania działki zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi oraz wcześniej wspomniane zgody właścicieli nieruchomości.

e) Czekanie na akceptację: Po złożeniu wszystkich dokumentów, starostwo ma 30 dni na ich rozpatrzenie. Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy żadnych zastrzeżeń ani prośby o uzupełnienie brakujących danych, oznacza to akceptację zgłoszenia, co pozwala na rozpoczęcie prac.

umywalkaumywalkaumywalkaumywalka

Wykonanie i odbiór prac

Po zakończeniu prac instalacyjnych i przed zasypaniem wykopów, zakład wodociągowy musi dokonać odbioru instalacji. Specjalista zakładu instaluje wodomierz, spisuje jego stan, a my możemy przystąpić do podpisywania umowy.

Podsumowanie

Proces podłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wymaga zaawansowanego planowania, skrupulatności oraz cierpliwości. Warto jednak przejść przez wszystkie etapy, aby móc cieszyć się sprawnie działającą instalacją wodno-kanalizacyjną w swoim nowym domu.

 

Data aktualizacji: 24/05/2024