icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Rozbiórka budynku – kiedy wymaga pozwolenia

Wiele mówi się o formalnościach, które musimy załatwić, aby przystąpić do budowy domu, garażu czy innego obiektu. Czasem też pojawia się konieczność rozbiórki starego budynku. W jakiej sytuacji będziemy musieli ubiegać się o pozwolenie na jej przeprowadzenie?

Rozbiórka budynku

Potrzeba rozbiórki istniejącego budynku może towarzyszyć różnym sytuacjom. Jedną z nich będzie zakup działki budowlanej, na której znajduje się już budowla, jednak jej stan sprawia, że łatwiej o jej rozbiórkę niż remont. Podobnie, gdy na naszym terenie wznoszą się nadgryzione zębem czasu altany, szopy czy inne podobne konstrukcje. Usunięcie ich bywa najroztropniejszą decyzją – zarówno ze względu na bezpieczeństwo ludzi, jak i estetykę posesji oraz rachunek ekonomiczny. Prace rozbiórkowe są jednak regulowane przez prawo i chociaż nie zawsze będą wymagały pozwolenia, trzeba będzie zgłosić je w odpowiednim urzędzie.

Pozwolenie na rozbiórkę – kiedy jest potrzebne, a kiedy nie?

Jeżeli znajdujący się na naszej posesji budynek nie przekracza wysokości 8 m, nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie konserwatorskiej, do jego wyburzenia nie będziemy potrzebowali pozwolenia. Musi przy tym jednak zostać spełniony jeszcze jeden warunek – odległość budowli od granicy działki powinna być nie mniejsza, niż połowa wysokości budynku.

Podobnie obędziemy się bez pozwolenia, jeśli rozbiórce podlega budowla, na której wzniesienie nie jest wymagane pozwolenie i która jednocześnie nie jest sklasyfikowana jako zabytek. Stosownego zezwolenia nie będziemy potrzebowali więc zazwyczaj przy okazji wyburzenia niewielkich, wolnostojących altan, wiat czy oranżerii. Warto dodać, że w wyjątkowych sytuacjach możemy zostać zobligowani do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę powyżej wspomnianych obiektów. Będzie tak, gdy zaistnieje ryzyko pogorszenia warunków sanitarnych, stosunków wodnych czy stanu środowiska. Podobnie, jeśli rozbiórka będzie wymagała spełnienia specjalnych warunków, które umożliwią wykonywanie robót.

Poza tymi wyjątkowymi sytuacjami przeprowadzenie rozbiórki wyżej wspomnionych obiektów wymaga zgłoszenia w urzędzie miasta lub starostwa powiatowego. Zgłoszenie takie powinno zawierać informacje na temat rodzaju, zakresu oraz sposobu wykonywania prac.

Rozbiórka budynku

Jeżeli natomiast okaże się, że budowla, którą chcemy rozebrać, znajduje się w rejestrze zabytków, konieczne będzie wystąpienie do generalnego konserwatora zabytków z wnioskiem o wykreślenie danego budynku z rejestru – będzie to możliwe w sytuacji, gdy obiekt jest na tyle zniszczony, że nie nadaje się nawet do remontu. Dopiero gdy wydana zostanie zgoda na tego typu procedurę, możemy wystąpić o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.

Pozwolenie na rozbiórkę jest natomiast konieczne we wszystkich wypadkach, które nie obejmują wspomnianych wcześniej przykładów. Będziemy więc musieli ubiegać się o nie, chcąc np. usunąć z posesji budynek o wysokości powyżej 8 m, znajdujący się tuż przy granicy działki czy poddany ochronie konserwatorskiej. Do wniosku o pozwolenie dołączamy szereg dokumentów, a wśród nich pisemną zgodę właściciela budynku, szkic usytuowania budowli, opis sposobu oraz zakresu niezbędnych prac, opis sposobu, w jaki zadbamy o bezpieczeństwo ludzi i mienia, opinie i pozwolenia uzyskane od poszczególnych organów, a w wyjątkowej sytuacji – także projekt rozbiórki.