Obowiązkowe przeglądy instalacji elektrycznych

Polskie prawo budowlane nakazuje właścicielom bądź zarządcom nieruchomości dokonywać obowiązkowych kontroli instalacji, w tym także elektrycznych, minimum co 5 lat. Jest to ważne z uwagi na zagrożenie pożarowe oraz ewentualność wystąpienia porażeń prądem. O czym powinniśmy pamiętać my sami?

Zakres przeglądów

Przeprowadzana co 5 lat obowiązkowa kontrola stanu technicznego każdego budynku dotyczy  całościowego sprawdzenia jego przydatności do użytku oraz estetyki obiektu i jego otoczenia. Takie wymogi stawia artykuł 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.  (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami). W tym samym akcie prawnym zawarty jest zapis o konieczności przeprowadzania kontroli instalacji elektrycznych. W ramach takiego przeglądu powinna być zweryfikowana sprawność połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniami, a także odporność izolacji przewodów oraz uziemień instalacji.

Przegląd instalacji elektrycznych powinien obejmować:

- oględziny widocznych części przewodów elektrycznych,

- pomiary kontrolne,

- próby eksploatacyjne sprawdzające instalacje elektryczne,

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej.

Obowiązkowe przeglądy instalacji elektrycznych

Kto i jak dokonuje przeglądu instalacji elektrycznych?

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych powinna przeprowadzać osoba posiadająca kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Są to kwalifikacje określane jako uprawnienia typu D, niezbędne na stanowisku dozoru. Kwalifikacje osób, którym przyznano takie uprawnienia, weryfikowane są co 5 lat.

Wyniki i daty przeprowadzonych kontroli powinny być odnotowywane w książce danego obiektu budowlanego i przechowywane przez cały okres użytkowania instalacji.

Kontrola obejmuje przegląd części zewnętrznych przewodów elektrycznych, izolatorów i sposobu ich zamocowania. Oceniany jest stan dławików w miejscu wprowadzenia przewodów do skrzynek przyłączeniowych, a także do wszelkich odbiorników energii elektrycznej. Przeglądowi podlegają także elementy osprzętu elektrycznego i osłony przed mechanicznym uszkodzeniem przewodów. Sprawdzany powinien być także stan ochrony przeciw porażeniom, gotowość urządzeń zabezpieczających, automatyki i sterowania w przypadku awarii lub zagrożenia.

Przeczytaj także: Jak wybrać gniazdo telefoniczne?

Na co zwracamy uwagę?

Systematyczne obowiązkowe kontrole instalacji elektrycznych nie zwalniają nas od codziennej czujności. Mimo że nie upłynęło jeszcze 5 lat od ostatniego przeglądu, powinny nas zaniepokoić np:

- przegrzewające się porcelanowe osłonki korków bezpieczeństwa w starych typach tablic,

- osmolone wnętrze tablicy rozdzielczej,

- pojawiające się iskrzenia, okopcenia i swąd w okolicach przyłączeń urządzeń elektrycznych.

Zabezpieczenie instalacji elektrycznej

Jeżeli korzystamy ze starych sieci elektrycznych, powinniśmy rozważyć możliwość ich modernizacji. Osłabione, przestarzałe przewody – szczególnie wykonane z aluminium – mogą być potencjalnym zagrożeniem. Kiedy np. użyjemy wielu energochłonnych odbiorników jednocześnie, może nastąpić przeciążenie obwodu.

Bardzo niebezpieczna będzie także amatorska naprawa zepsutych bezpieczników, czy zastępowanie bezpieczników starych – innymi, przypadkowo dobranymi, często o niewłaściwych wartościach.

Niezbędne jest także zapewnienie uziemienia w gniazdkach, do których podłączamy sprzęty o metalowych obudowach, jak np. pralkilodówki, zamrażarki. W przypadku przebicia prąd popłynie przez obudowę i wystąpi ryzyko porażenia prądem.

Przestarzała czy wadliwie wykonana instalacja elektryczna stwarza spore zagrożenie zarówno pożarowe, jak i porażeniowe.

Sprawdź też: Jak pozbyć się nieestetycznych kabli w Twoim salonie?

Obowiązkowe przeglądy instalacji elektrycznych

Remont instalacji elektrycznej

Jeżeli przeglądy i kontrole czy też niepokojące zjawiska wykażą słabą jakość naszej instalacji elektrycznej, warto zdecydować się na jej modernizację. Przy remoncie instalacji powinniśmy uwzględnić przede wszystkim rosnące obciążenie sieci. Ilość odbiorników prądu, mimo ich energooszczędności, w każdym z gospodarstw domowych od lat systematycznie się zwiększa.

Nowsze instalacje projektowane są tak, by łatwiej można było zdiagnozować miejsce wystąpienia ewentualnego zwarcia. Obwody elektryczne są celowo powydzielane, np. pomieszczeniami. Dzięki temu nie zostanie odcięty prąd od wszystkich pomieszczeń, a jedynie tego, w którym nastąpiło zwarcie.

Całkowita modernizacja instalacji elektrycznej nie jest bardzo kosztowna. Średnią cenę wymiany całej instalacji w mieszkaniu o powierzchni ok. 50 m², szacuje się na 2 500 do 6 000 zł. Koszty zależą głównie od cen użytych materiałów oraz wyceny wartości wykonanych usług.