Jak zabezpieczyć fundamenty przed szkodliwym działaniem wody?

Nieumiejętne zabezpieczenie fundamentów przed wodą może osłabić konstrukcję i estetykę całego budynku. Co zrobić, aby fundamenty miały skuteczne zabezpieczenie przeciwwilgociowe?

fundamenty

Rodzaje izolacji

Aby skutecznie zabezpieczyć fundamenty przed przenikaniem wody, potrzebne jest wykonanie:

– izolacji poziomej, najlepiej na styku ław i ścian fundamentowych oraz w miejscu połączenia ścian fundamentowych ze ścianami parteru. Izolacja ta powinna zapobiegać kapilarnemu podciąganiu wody, a także pękaniu ścian podczas osiadania budynku.

– izolacji pionowej, która wykonywana jest na całej zewnętrznej stronie ścian fundamentowych. Jest ona tym ważniejsza, im większy jest styk ścian z gruntem (w domach podpiwniczonych) i im wyższy jest poziom wód gruntowych.

Zwykle dla właściwego wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów potrzebny jest odpowiedni projekt techniczny. W projekcie powinna być ujęta przewidywana kolejność prac, wskazówki co do użycia poszczególnych materiałów oraz sposób przeprowadzenia prac. Zwykle w pierwszej kolejności wykonywana jest izolacja pozioma, potem osuszanie zawilgoconych ścian (o ile wystąpi taka konieczność), a następnie wykonuje się izolację pionową. Jeśli poziom wód gruntowych na danym terenie znajduje się powyżej naszych ław fundamentowych, już na samym początku warto założyć drenaż wokół budynku, który pozwoli na obniżenie poziomu wód.

Izolacja pozioma

Wykonanie izolacji poziomej w trakcie remontu czy modernizacji domu jest dość kosztowne i czasochłonne, gdyż wymaga dokopania się do poziomu co najmniej 15 cm poniżej wierzchu ławy fundamentowej. Najlepiej więc zadbać o ten typ izolacji jeszcze w fazie stawiania domu.

Izolację poziomą można wykonać poprzez:

– ułożenie na ławie półpłynnej masy bitumicznej albo dwóch warstw papy podklejanej lepikiem lub przy użyciu papy termozgrzewalnej. Zamiast papy można zastosować folię z PCV o grubości 2 mm. Wszelkie łączenia warstw izolacyjnych powinno się układać na minimum 10-centymetrową zakładkę i dodatkowo dokładnie sklejać.

– przecinanie muru – jeśli trzeba dokonać naprawy izolacji poziomej w istniejącym budynku, możliwe jest przecinanie muru. Dokonujemy tego stopniowo, w odcinkach nie większych niż 1 m, a miejsca przecięć wypełniamy odpowiednią warstwą izolacji przeciwwilgociowej. Kolejne odcinki izolacji układa się po stwardnieniu i zasypaniu miejsc poprzednich. Potem uszkodzone części muru wypełnia się zaprawą cementową lub betonem. Jest to zadanie dość czasochłonne i trudne.

– wykonanie w istniejącym murze przepony z wodoszczelnego roztworu. Wtłacza się go pod ciśnieniem w gęsto nawiercone otwory. Wykonanie tych czynności najlepiej zlecić profesjonalnej ekipie, która wykona zadanie metodą iniekcji lub termoiniekcji. Metoda ta jest dość prosta i nie zajmuje wiele czasu, ale za to jest dość kosztowna.

fundamenty

Izolacja pionowa

Wykonanie izolacji pionowej jest zadaniem łatwiejszym, niż izolacji poziomej, głównie z uwagi na większą dostępność miejsc, w których ją kładziemy. Wykonywana może być z takich samych materiałów jak izolacja pozioma. Rozróżnić możemy kilka typów izolacji pionowej, w zależności od wymagań otoczenia.

- Izolacja typu lekkiego, gdy budynek zlokalizowany jest powyżej poziomu wód gruntowych na ziemiach przepuszczalnych, np. piaskach czy żwirach. Dla dokładnego pokrycia ścian fundamentowych wystarczy wówczas użycie masy bitumicznej lub polimerowej.

- Izolacja typu średniego, gdy budynek ulokowany jest ponad poziomem wód gruntowych, ale na ziemiach nieprzepuszczalnych, typu iły czy gliny. Dodatkowo może tu nastąpić okresowe podwyższanie się poziomu wód gruntowych ponad najniższy punkt domu. Wówczas zastosować można masy bitumiczne i polimerowe oraz dwie warstwy papy sklejone lepikiem. Dopuszcza się także stosowanie folii z PCV albo LDPE lub HDPE. Jako warstwę zewnętrzną można zastosować folię kubełkową, ułatwiającą odprowadzanie wody. Zabezpieczenia powinny sięgać minimum do wysokości 0,5 m ponad punkt przewidywanego najwyższego poziomu wody.

- Izolacja typu ciężkiego, kiedy dom znajduje się poniżej poziomu wód gruntowych lub na spoistych gruntach z tendencją do długiego utrzymywania się wody wokół fundamentów. Wówczas ściany i podłogi piwnic powinny być wykonane ze zbrojonego betonu wodoszczelnego. Taka żelbetonowa izolacja powinna sięgać do poziomu występowania wód gruntowych. Ponad tym poziomem stosuje się izolacje typu średniego i lekkiego.