Program "Moja woda"

Rządowy program "Moja woda" ma na celu ochronę zasobów wodnych i minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program realizowany jest w latach 2020–2024 r.

Kto może złożyć wniosek w ramach programu "Moja woda"?

Program „Moja woda” jest skierowany do osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Co ważne z dofinansowania mogą skorzystać także właściciele nieruchomości, na których budowa jest dopiero planowana lub na których rozpoczęto już budowę budynku, z zastrzeżeniem że będzie on oddany do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu. Dofinansowanie nie jest przeznaczone dla nieruchomości, którym udzielono już dofinansowania z Programu „Moja woda”.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach programu "Moja woda" można otrzymać maksymalnie 5 tys. zł. Dotacja obejmuje do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym nie może to być więcej niż 5 tys. zł. Dotacje przyznawane są na zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

 • Łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania (do zebrania wód opadowych w tym roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z chodników, dachów, podjazdów),
 • Zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne” (do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych,
 • Studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe, bez kosztów nasadzeń (do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie),
 • Zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń (do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach),
 • Pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej (do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych w tym roztopowych).

Jaki zbiornik retencyjny można kupić w ramach programu "Moja woda"?

 • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
 • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
 • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności.

Szczegółowe informacje oraz regulaminy dostępne są na stronie internetowej odpowiedniego dla Twojego adresu nieruchomości funduszu. Ich adresy znajdziesz tutaj (na końcu artykułu).

Jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków prowadzony jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Lista stron, gdzie można złożyć wniosek, znajduje się tutaj.

Jak poprawnie złożyć wniosek - krok po kroku:

 1. Założyć konto w Portalu Beneficjenta.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić formularz.
 3. Zweryfikować poprawność wniosku poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu wniosku „Weryfikacja formularza” (status wniosku musi być „poprawny”). Zapisać wniosek na swoim dysku.
 4. Wysłać zapisaną wersję elektroniczną wypełnionego formularza wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta.
 5. Złożyć wersję podpisaną wniosku:
  • Za pomocą Profilu Zaufanego (opcja preferowana).
  • Lub wydrukować wypełniony formularz wniosku, czytelnie podpisać i osobiście dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, do siedziby Funduszu w danym województwie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Funduszu lub Wydziału Zamiejscowego, w zależności od miejsca lokalizacji nieruchomości.

Pamiętaj, że wymagane jest złożenie formularza wniosku w obu wersjach tj. elektronicznej (pkt. 4) i podpisanej (pkt. 5). Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. Wnioski należy składać do WFOŚiGW przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.