Produkty

Procedura wywłaszczenia nieruchomości

Procedura wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja gwarantuje nam prawo do własności, jednakże zostawia furtki, poprzez które realizowane są cele wyższe od posiadania i rozporządzania rzeczą. Jednym z takich przypadków jest wywłaszczenie, które słusznie wiążemy z wielkimi projektami budowlanymi i ochroną środowiska. Jak dokładnie przebiega?

Kiedy ma miejsce

Zanim poznamy dokładną procedurę, warto dowiedzieć się, kiedy nasza nieruchomość może być przedmiotem wywłaszczenia. Wywłaszczenie jako takie oznacza pozbawienie lub ograniczenie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego, a dokonywane jest (za Konstytucją) „na cele Niewielki dompubliczne i za słusznym odszkodowaniem”. Dokładniej określa tę sytuację ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku i ma miejsce tylko wówczas, gdy cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Zazwyczaj oznacza to budowę ciągów komunikacyjnych (autostrad, lotnisk, tuneli), prac melioracyjnych (sztucznych zbiorników, zbiorników retencyjnych), potrzeb komunalnych (cmentarzy, przesyłu mediów) lub ekologicznych (rezerwatów przyrody).

Zaznaczmy, że wywłaszczenie może być przeprowadzone wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – własność nie może przejść w zarząd podmiotów trzecich.

Procedura może objąć też tylko część działki, jednak właściciel ma prawa upomnieć się o przeniesienie praw dla całości terenu, jeśli uznaje, że utracił dla niego użyteczność. Wówczas zostaje ona wykupiona na rzecz tego samego podmiotu.

Jak przebiega

Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie wywłaszczenia jest starosta powiatowy lub prezydent miasta na prawach powiatu, a cała procedura rozpoczyna się od obowiązkowych rokowań. W przypadku gdy nieruchomość ma zostać przejęta przez Skarb Państwa, do negocjacji przystępuje wyżej wspomniany starosta, a jeśli wniosek pochodzi od jednostki administracji samorządowej, wówczas ona odpowiada za rozmowy z właścicielem. Celem rokowań jest dojście do porozumienia między stronami, z zachowaniem postulowanego przez Konstytucję słusznego odszkodowania, przy jednoczesnym zachowaniu zasady gospodarności finansów publicznych.

Na każdym etapie rokowań organy mogą zaproponować nieruchomość zamienną, pochodzącą z zasobów Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Dom na sprzedażPamiętajmy, że same rokowania nie są prawnym sposobem na zawarcie umowy, ich celem jest uniknięcie procedury wywłaszczenia.

Jeżeli negocjacje nie dojdą do skutku, w terminie 2 miesięcy od ich zakończenia zostaje wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe – w przypadku przejęcia na rzecz Skarbu Państwa z urzędu, w przypadku samorządu terytorialnego – na wniosek organu. W tym terminie możliwe jest dobrowolne zbycie nieruchomości. Starosta dokonuje wpisu do księgi wieczystej, który informuje o wszczęciu sporu.

Rozprawa

Miejscem sporu między organami państwa a właścicielem jest wyznaczona przez starostę rozprawa administracyjna o charakterze wywłaszczeniowym. W jej toku strony mogą składać wyjaśnienia, wnioski, żądania i zarzuty, a ich ostatecznym efektem będzie decyzja administracyjna starosty powiatowego – decyzja o wywłaszczeniu. W niej musi zostać zawarte:

- określenie nieruchomości,
- określenie właścicieli lub użytkowników oraz ich praw,
- ustalenie na jakie cele nieruchomość jest wywłaszczana,
- zobowiązanie do zapewnienia lokali,
- ustalenie wysokości odszkodowania.

Jak każda decyzja administracyjna, również postanowienie o wywłaszczenie podlega prawu do odwołania, co uruchamia dalszą procedurę przed wojewódzkim sądem administracyjnym. 14 dni po wydaniu decyzja staje się prawomocna, nieruchomość przechodzi na własność nowego podmiotu, następuje również wypłata odszkodowania.

Jeżeli nieruchomość nie została wykorzystana w celu, na rzecz którego została przejęta, właściciel ma prawo 7 lat po zakończeniu procedury ubiegać się o jej zwrot.

Doradca Dział Urządzanie

Dział Urządzanie

Powiązane artykuły

Aranżacja wnętrz – alternatywne wykorzystanie kartonów

Aranżacja wnętrz – alternatywne wykorzystanie kartonów
Stare kartony to doskonały materiał do konstruowania mebli i ozdób do domu. Jest tani, ekologiczny, powszechnie dostępny i łatwy w obrób...
Czytaj więcej

Do czego można wykorzystać tekturę piwną?

Do czego można wykorzystać tekturę piwną?
Dla tektury piwnej zastosowanie możemy znaleźć niemal wszędzie. Jej istotną cechą jest to, że łatwo możemy ją zginać i kleić w taki sposób, który nie ...
Czytaj więcej

Krok w stronę porządku, czyli kilka rzeczy, które czas wreszcie wyrzucić

Krok w stronę porządku, czyli kilka rzeczy, które czas wreszcie wyrzucić
Niektórzy mają naturalny talent do selekcji i wyrzucania zalegających przedmiotów, pozostali mogą się tego nauczyć. Oto mały spis rzeczy, które prawdo...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Procedura wywłaszczenia nieruchomości