Produkty

Samowola budowlana - legalizacja i formalności

Samowola budowlana - legalizacja i formalności

Budowa to inwestycja, którą prawo definiuje dość szeroko. W przypadku gdy nie dopilnowaliśmy obowiązków zgłoszeniowych, popełniliśmy błędy w procedurze lub nie wiedzieliśmy, że mamy występować o pozwolenia, jest możliwość, by włożona praca i poniesione koszty nie poszły na marne.

koparka na budowieDefinicja

Ustawodawca nie przedstawia jednolitej i zwartej definicji samowoli budowlanej. Można ją jednak zakreślić, korzystając z ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 oraz jej późniejszych nowelizacji. Podaje ona rodzaj inwestycji budowlanych, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia. Do samowoli na pewno zaliczymy realizacje, w których nie dopełniono tych obowiązków, a także te realizowane mimo sprzeciwu organów. Legalizacji będą wymagały również budynki w znaczącym stopniu odbiegające od przedstawionego projektu (jeśli nie uzyskaliśmy zgody na jego zmianę) lub bez pozwolenia na użytkowanie. Ustawa nie zezwala na zmianę sposobu użytkowania lokalu, na przykład z mieszkalnej na usługową.

Mimo tych licznych odstępstw wiele spraw związanych z samowolą budowlaną ma charakter indywidualny, dlatego każdorazowo warto ustalić jej charakter. Pamiętajmy, że przepisy odmiennie traktują domy jednorodzinne, a w inny sposób budynki wielorodzinne i użytkowe. Jeśli jednak prowadzimy lub zakończyliśmy inwestycję, która jest klasyfikowana jako samowola budowlana, mamy kilka możliwości jej zalegalizowania.

Legalizacja

Pierwszym przypadkiem, najmniej obciążającym, będą samowole popełnione przed rokiem 1995, czyli przed wprowadzeniem nowej ustawy o prawie budowlanym. Musimy wówczas złożyć wniosek do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz ekspertyzą techniczną. Ma to na celu zapewnienie, że nasza inwestycja nie stanowi zagrożenia oraz nie pogarsza warunków zdrowotnych lub użytkowych otoczenia.

Co do zasady, legalizacja może mieć miejsce tylko, jeśli budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami techniczno-budowlanymi, w zakresie pozwalającym na doprowadzenie budynku do stanu zgodnego z prawem. Jeśli obiekt nie spełnia tych wymogów, następuje decyzja o rozbiórce prowadzonej na koszt inwestora. Od tej decyzji przysługuje odwołanie na drodze administracyjnej.

Jeśli budowa trwa, zostaje przerwana na wniosek inspektora do czasu uregulowania statusu prawnego. W tym wypadku, podobnie jak w wypadku dokończenia inwestycji, by rozpocząć proces legalizacji, należy przedstawić zaświadczenie o zgodności z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeśli takowy nie istnieje. Dodatkowo do odpowiedniego organu (starostwa powiatowego lub urzędu miejskiego) przesyłamy 4 egzemplarze projektu wraz z odpowiednimi pozwoleniami i uzgodnieniami oraz oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W przypadku jeśli nasza samowola obejmuje inwestycję wymagającą jedynie zgłoszenia do odpowiednich organów, musi zostać ono przedstawione wraz z wymaganymi załącznikami (oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością, szkicami lub rysunkami).

W obu wypadkach warunkiem zakończenia legalizacji będzie wniesienie opłaty.

Opłaty

W przypadku samowoli nie należą one do niskich. Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę zaczynają się od 50 000 złotych (dom jednorodzinny), dla przypadków wymagających jedynie zgłoszenia, podstawą jest 2500 lub 5000 zł. W obu wypadkach opłaty uzależnione są od kategorii oraz wielkości obiektu rozpisanego wnikliwie w załączniku do ustawy. Termin dokonania opłat i dostarczenia dokumentów wyznacza inspektor nadzoru budowlanego w toku decyzji o wstrzymaniu budowy albo przy określaniu warunków zabezpieczenia ukończonych inwestycji.tablica teren budowy wstęp wzbroniony

Po spełnieniu obu wymogów (opłaty legalizacyjnej oraz dostarczeniu dokumentów) inspektor wydaje decyzję o wznowieniu prac wedle nowych wytycznych lub nakazuje zmiany w zrealizowanej budowie, a następnie wydaje pozwolenie na użytkowanie.

Pamiętajmy, że legalizacja samowoli nie oznacza uniknięcia odpowiedzialności karnej, ponieważ prowadzenie robót budowlanych bez pozwalania jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności lub grzywny. W takim wypadku należy liczyć na odstąpienie ze względu na niską szkodliwość czynu, pomoże też nasza dobra wola oraz samowolne zgłoszenie naszego wcześniejszego samowolnego działania.

Data publikacji 20-04-2022
Doradca Dział Narzędzia

Dział Narzędzia

Powiązane artykuły

Jak ubrać się do pracy w ogrodzie?

Jak ubrać się do pracy w ogrodzie?
Nasz własny zielony ogródek nie należy do miejsc pracy szczególnego ryzyka, co nie oznacza że można zupełnie pominąć środki ostrożności. Jeśli nie chc...
Czytaj więcej

Odzież do ogrodu - niezbędne akcesoria

Odzież do ogrodu - niezbędne akcesoria
Jeżeli zdecydujemy się na uprawę w ogrodzie czegoś więcej, niż tylko trawy, musimy liczyć się z tym, że będziemy musieli odwiedzać naszą działkę bez w...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Samowola budowlana - legalizacja i formalności