Produkty

Rozbudowa domu – niezbędne kroki prawne

Rozbudowa domu – niezbędne kroki prawne

Przebudowa i remont w myśl prawa budowlanego oznacza dwie odmienne ścieżki uzyskiwania pozwoleń. Co powinniśmy zrobić, jeśli chcemy rozszerzyć czy postawić przybudówkę lub zmienić dach? Zapoznajmy się z wymaganiami stawianymi nam przez prawo.

rozbudowaRemont czy przebudowa?

Rozbudowa domu jako taka nie jest opisana w przepisach, dlatego przed rozpoczęciem prac powinniśmy ustalić czy spełnia definicję remontu, czy też przebudowy. Remontem nazywamy odtworzenie stanu pierwotnego niebędące bieżącą konserwacją z dopuszczeniem materiałów budowlanych innych niż w stanie pierwotnym. W praktyce obejmuje to takie prace, jak:

- ocieplanie budynku wewnątrz i na zewnątrz do 12 m wysokości

-  tynkowanie

-  zamurowanie okna lub drzwi

- wymiana okien (bez zmiany ich wielkości)

- wstawienie okna dachowego

- adaptacja piwnicy i poddasza bez przebudowy

- wymiana instalacji i remont łazienki

- zmiana pokrycia dachowego.

Do powyższych działań wystarczy nam zgłoszenie do urzędu, a dokładniej do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu, co powinno się odbyć do 30 dni przed rozpoczęciem robót. Zgłoszenie powinno zawierać rodzaj, zakres i sposób dokonania prac oraz termin ich rozpoczęcia. Dodatkowo należy załączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Do remontu można przystąpić po upływie 30 dni, przy braku zastrzeżeń ze strony urzędu, ale nie później niż dwa lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia.

Pozwolenie na budowę rozbudowa domu

Jeśli nasz plan wykracza poza ten zakres, oznacza to przebudowę. Prawo definiuje ją jako zmianę parametrów technicznych lub użytkowych nie wpływającą na wysokość, szerokość, długość, ilość kondygnacji, kubaturę lub powierzchnię zabudowy. W praktyce postawienie przybudówki i zmiana dachu wymaga wkroczenia na tę samą drogę prawną, czyli uzyskania pozwolenia na budowę.

Wniosek składamy do wydziału architektoniczno-budowlanego starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu, załączając:

4 egzemplarze projektu budowlanego, wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, w szczególności jeżeli rozszerzona przestrzeń ma zostać zaopatrzona w media

-  zaświadczenie o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego

-  oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

-  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego

-  dowód dokonania opłaty skarbowej.

Urząd ma na wydanie decyzji 65 dni od daty złożenia wniosku. Pozwolenie wygaśnie, jeśli nie rozpoczniemy przebudowy w ciągu trzech lat od daty wydania decyzji.

Pozostałe formalności

Ponieważ w świetle prawa nasze prace są budową, wymagane jest prowadzenie dziennika. Po zaopatrzeniu się w odpowiedni egzemplarz pieczętujemy i rejestrujemy go w urzędzie, który wydał pozwolenie. Na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić powiatowego inspektora budowlanego o terminie przebudowy. Załączamy oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków a także zaświadczenie o jego przynależności do izby samorządu zawodowego.

O zakończeniu prac informujemy starostwo w formie zawiadomienia, w przypadku braku sprzeciwu w ciągu 21 dni możemy korzystać z rozbudowanego obiektu.

Jeżeli nasz dom jest wpisany do rejestru zabytków, każdy remont i przebudowa wymaga zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę. Nie liczy się w tym wypadku zakres przeprowadzonych prac, dodatkowo muszą zostać uwzględnione zalecenia konserwatora, a kierownik budowy musi legitymować się dwuletnim doświadczeniem pracy przy obiektach zabytkowych.

Doradca Dział Budowlany

Dział Budowlany

Powiązane artykuły

Surowe wnętrza - cegła klinkierowa w salonie

Surowe wnętrza - cegła klinkierowa w salonie
Chociaż cegły klinkierowe nadal bardzo chętnie są wykorzystywane do tworzenia odpornych na pogodę elewacji, to także projektanci wnętrz coraz częściej...
Czytaj więcej

Jak wykonać ścianę z cegieł?

Jak wykonać ścianę z cegieł?
Ściana z cegieł to jeden z najbardziej popularnych sposobów na oryginalne wykończenie wnętrza. Czy łatwo uzyskać taki efekt? Sposobów jest kilka, poni...
Czytaj więcej

Cegła klinkierowa na ścianie w kuchni

 Cegła klinkierowa na ścianie w kuchni
Dlaczego cegła klinkierowa to materiał, który bardzo chętnie stosujemy w domowych wnętrzach? Przede wszystkim sprawia, że pomieszczenie nabiera niebyw...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Rozbudowa domu – niezbędne kroki prawne